Lleu Bleddyn

Prifysgol Caerdydd: Cymraeg a Newyddiaduraeth

Lleu Bleddyn

Prifysgol Caerdydd: Cymraeg a Newyddiaduraeth

Enw llawn: Lleu Bleddyn

Dod yn wreiddiol: Llanbrynmair

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol Bro Hyddgen

Prifysgol: Prifysgol Caerdydd

Blwyddyn: 1af

Cwrs prifysgol: Cymraeg a Newyddiaduraeth

Pam dewis astudio’r pwnc gradd?

Mi fyswn i'r cyntaf i gydnabod nad oedd dewis pwnc gradd yn ddewis hawdd i mi, ac felly rwy’n gallu uniaethu ag unrhyw un sydd yn gweld y dewis yn un eithriadol o anodd. Er hyn, wedi i mi ymweld â’r adran Gymraeg a'r adran Newyddiaduraeth yng Nghaerdydd ar ddiwrnodau agored roeddwn yn gwybod yn iawn mai dyma oedd y cyfuniad i mi. Roedd y radd yma yn fodd i mi ddatblygu sgiliau ieithyddol a dysgu mwy am y Gymraeg, ynghyd â dysgu am fyd newyddiaduraeth - a thrwy hyn, gyfuno’r ddau bwnc.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg?

Gan imi gael fy holl addysg drwy gyfrwng y Gymraeg roedd hi'n gam naturiol i mi fynd ymlaen i astudio fy nghwrs addysg uwch yn fy mamiaith. Nid yn unig mae'r Gymraeg yn cael ei chydnabod yn sgil gwerthfawr, ond hefyd, yn agor drysau i gyfleoedd di-ri.

Beth yw'r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol trwy'r Gymraeg?

Mae ansawdd y ddarpariaeth Gymraeg sydd yn cael ei gynnig ar gyfer fy nghwrs yn wych, a chymorth darlithwyr yr ysgol Newyddiaduriaeth a'r ysgol Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn anhygoel. Mae rhannu darlithoedd gyda siaradwyr Cymraeg yn gwneud i mi deimlo'n gyfforddus ac yn fy mharatoi ar gyfer gweithle'r dyfodol yng Nghymru a thu hwnt.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy'n poeni am astudio drwy'r Gymraeg?

Yn gyntaf byddwn i'n gofyn i chi beth yn union sydd gennych i boeni amdano? Gyda chefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol does 'na'r un adeg wedi bod yn well i chi fanteisio ar y ddarpariaeth Gymraeg a hynny mewn ystod o gyrsiau ar draws prifysgolion Cymru. Ewch amdani, nid yn unig y mae'n hwyluso'ch profiad yn y brifysgol ond yn agor cymaint o ddrysau i chi wedi'ch cyfnod yn y brifysgol.

Pam ymgeisio i fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato fwyaf?

Er mai dim ond tymor rydw i wedi bod yng Nghaerdydd mae'r ddarpariaeth Gymraeg ar gyfer fy nghwrs wedi bod yn eithriadol o ddefnyddiol. I mi, mae bod yn llysgennad yn gyfle nid yn unig i roi rhywbeth yn ôl i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ond er mwyn hyrwyddo ei werth ar gyfer darpar fyfyrwyr dros y flwyddyn nesaf.

Beth ydych chi’n mwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru?

Nid yn unig mae byw yng nghanol bwrlwm Prifddinas Cymru yn uchafbwynt mawr i mi, ond mae'r cyfle i gymdeithasu gyda chyd-Gymry mewn cymdeithasau fel y Gymdeithas Gymraeg yn rhywbeth sy'n gwbl unigryw. Rwyf wedi cael cyfle i gwrdd â myfyrwyr eraill o bob rhan o Gymru, a chael cymdeithasu gyda nhw a chreu cymuned o ffrindiau da.

Diddordebau hamdden?

Rydw i'n chwarae fel mewnwr i dîm cyntaf Clwb Rygbi Llanidloes, ac yn aelod o dîm rygbi GymGym Prifysgol Caerdydd.

Hoff bethau?

Mae gennyf ddiddordeb mawr mewn teithio, ac yn ymddiddori mewn traddodiadau gwledydd eraill, a chwrdd a chymdeithasu â phobl o bob cwr o'r byd.

Cas bethau?

Wyau a madarch– felly peidiwch cynnig ‘omlette’ i fi!

Hoff raglen / ffilm Gymraeg?

C'mon Midffîld!

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch?

Dwi wedi neidio oddi ar bont bynji uchaf y byd.