Manon Fflur Thomas

Prifysgol Caerdydd: Meddygaeth

Manon Fflur Thomas

Prifysgol Caerdydd: Meddygaeth

Enw llawn: Manon Fflur Thomas

Dod yn wreiddiol: Pontrug, ger Caernarfon

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol Brynrefail

Prifysgol: Caerdydd

Blwyddyn: 2

Cwrs prifysgol: Meddygaeth

Pam dewis astudio’r pwnc gradd?

Roeddwn eisiau gyrfa lle mae cyfle i barhau i ddysgu drwy’r amser. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn bioleg ers pan oeddwn yn ifanc iawn, ac rwyf wrth fy modd yn siarad â thrawstoriad o bobl. Rwyf wastad wedi bod yn un i roi her i fi fy hun, ac felly mae’r cwrs Meddygaeth yn sialens yr wyf yn ei mwynhau’n fawr.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg?

Rwy’n benderfynol o barhau â’m gyrfa yng Nghymru ar ôl graddio, ac felly rwy’n sicr o fod yn delio â chleifion Cymraeg eu hiaith yn gyson. Er bod diffyg ffynonellau dysgu Cymraeg ar gyfer y cwrs Meddygaeth, mae’n braf cael adlewyrchu ar fy mhrofiadau drwy gyfrwng y Gymraeg, a chael trafod gwaith cymhleth drwy gyfrwng fy mamiaith. Rwy’n llawer yn fwy hyderus yn siarad Cymraeg na Saesneg, ac felly mae cael y cyfle i ddysgu drwy gyfrwng fy iaith naturiol yn gwneud gwaith yn llawer haws. Rwy’n grediniol fod bod yn ddwyieithog yn hynod fanteisiol, ac mae’n bwysig cael ymarfer y ddwy iaith yn gyson. Rwy’n falch iawn o fod yn Gymraes, ac mae’n braf gallu codi ymwybyddiaeth o’r iaith i fyfyrwyr eraill.

Beth yw'r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol trwy'r Gymraeg?

Pan ddof ar draws gwaith anoddach na’r arfer, mae’n braf cael trafod yr hyn nad wyf yn ei ddeall drwy gyfrwng y Gymraeg. Rwyf wrth fy modd yn gweld cleifion Cymraeg eu hiaith hefyd, ac mae’n braf gweld eu pleser hwythau o gael siarad â myfyriwr Cymraeg. Teimlaf ei fod yn bwysig cael ymarfer fy mamiaith yn gyson ar gwrs a ddysgir gan fwyaf drwy gyfrwng y Saesneg. Mae defnyddio’r Gymraeg wrth astudio’n rhoi llawer o gysur i mi gan fod hyn yn rhoi rhyw synnwyr o adref i mi, ac mae’n gymorth i mi fedru deall y gwaith yn well.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy'n poeni am astudio drwy'r Gymraeg?

Nid oes rhaid astudio popeth drwy gyfrwng y Gymraeg, felly nid oes angen pryderu am gael eich ynysu oddi wrth weddill y myfyrwyr ar eich cwrs. Yn bendant, byddwch yn siarad â llawer o bobl uniaith Saesneg, ac felly nid oes perygl i chi golli gafael ar eich Saesneg ychwaith. Ni fydd astudio drwy gyfrwng y Gymraeg o reidrwydd yn creu mwy o waith i chi, ac mae’n wych eich bod yn cael y cyfle i drafod pethau cymhleth drwy gyfrwng eich mamiaith – mae’n gwneud pethau’n llawer haws, ac mae’n ffordd wych o godi eich hyder ar gwrs caled a chystadleuol. Mae digonedd o fentoriaid a thiwtoriaid Cymraeg i’ch cefnogi ar unrhyw adeg, ac rydych yn sicr o ffurfio bondiau gwych gyda myfyrwyr Cymraeg eraill sy’n derbyn yr ysgoloriaeth.

A fyddech chi'n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham?

Yn sicr, trwy dderbyn yr ysgoloriaeth rwyf wedi cael cyfle llawer gwell i ddod i adnabod y myfyrwyr Cymraeg eraill ar y cwrs ac wedi cael cyd-weithio gyda nhw. Mae wedi bod yn braf cael ysgrifennu darnau adlewyrchol a gwyddonol, yn ogystal â thrafod gwaith, drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n ffordd wych o godi hyder ac o wneud y profiad o ddechrau prifysgol – ac o fynd o gymuned Gymraeg bro enedigol i gymuned Saesneg y cwrs – yn llai brawychus.

Pam ymgeisio i fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato fwyaf?

Teimlaf fel pe bawn wedi cael budd mawr iawn o gael astudio agweddau ar fy nghwrs drwy gyfrwng y Gymraeg y llynedd, a chofiaf y pryderon oedd gen i am gael fy ynysu oddi wrth y mwyafrif o fyfyrwyr Saesneg ar fy nghwrs, neu o gael fy rhoi dan anfantais o baratoi gwaith yn y Gymraeg. Sylweddolaf bellach nad oes anfantais o gwbl; mae’n fanteisiol iawn yn fy marn i! Rwy’n sicr fod derbyn yr ysgoloriaeth wedi gwneud fy mywyd yn y flwyddyn gyntaf yn haws o dipyn, ac mae wedi bod yn braf cael fy nghyfeirio at aelodau Cymraeg staff y brifysgol er mwyn trin a thrafod materion o bob math. Hoffwn y cyfle i ddangos fy ngwerthfawrogiad am yr ysgoloriaeth, ac esbonio i’r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr y buddion yr wyf wedi eu cael yn ei sgil. Credaf ei fod yn bwysig fod myfyrwyr Cymraeg yn graddio o’r brifysgol yn hyderus yn eu gallu i weithio gydol eu gyrfa drwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol?

Mae gwybod fy mod yn astudio yn fy ngwlad fy hun yn beth braf, a thrwy astudio yng Nghymru wrth gwrs mae cyfleoedd cyson i wneud gweithgareddau un ai drwy gyfrwng y Gymraeg neu yng nghwmni siaradwyr Cymraeg. Mae’r cymdeithasau Cymraeg yng Nghaerdydd yn rhoi cyfle gwych i ddod i adnabod myfyrwyr Cymraeg eraill o’r Brifysgol ac o brifysgolion eraill. Ceir cyfle i wneud ffrindiau oes fel hyn. Mae’n hyfryd hefyd cael codi ymwybyddiaeth am yr iaith i fyfyrwyr eraill sy’n dod o lu o wledydd eraill.

Diddordebau hamdden?

Chwaraeon: pêl-rwyd yn benodol, gwaith llaw a choginio, a chymdeithasu gyda ffrindiau

Hoff bethau?

Siocled a ‘retail therapy’!

Cas bethau?

Nadroedd, oerfel

Hoff raglen / ffilm Gymraeg?

‘Gwaith cartref’ a ‘Doctoriaid Yfory’ (wrth gwrs!)

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch?

Cymerais ran ar y rhaglen deledu ‘Doctoriaid Yfory’ yn ddiweddar – roedd yn gyfle arbennig a gwerthfawr iawn i roi un o flynyddoedd mwyaf cyffrous a brawychus fy mywyd ar gof a chadw, a chael adlewyrchu ar yr hyn a gyflawnais drwy gydol fy flwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Caerdydd.