Mared Eswen Jones

Prifysgol Bangor: Nyrsio Oedolion

Mared Eswen Jones

Prifysgol Bangor: Nyrsio Oedolion

Enw llawn: Mared Eswen Jones

Dod yn wreiddiol: Y Fron, pentref bychan yn ardal Dyffryn Nantlle.

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol Dyffryn Nantlle

Prifysgol: Prifysgol Bangor

Blwyddyn: 2

Cwrs prifysgol: Nyrsio Oedolion

Pam dewis astudio’r pwnc gradd?

Penderfynais astudio Nyrsio oherwydd bod gen i ddiddordeb yn y maes ers pan oeddwn yn ifanc iawn. Pan oeddwn yn y chweched dosbarth cefais gyfle i fynd ar brofiad gwaith gyda nyrs ymarfer mewn meddygfa. Roeddwn yn gwybod ar ôl wythnos llawn profiadau gwych mai dyma oedd yr yrfa i mi.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg?

Dwi ‘di derbyn fy addysg gynradd ac uwchradd i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg a phan glywais fod modd i mi astudio fy ngradd drwy gyfrwng y Gymraeg roedd hyn yn gysur mawr i mi. Cymraeg yw’r iaith rwyf fwyaf hyderus yn ei siarad ac ysgrifennu ac roedd gwybod fy mod am allu parhau i ysgrifennu aseiniadau a gwneud cyflwyniadau llafar yn fy iaith gyntaf yn bwysau mawr oddi ar fy ysgwyddau.

Beth yw'r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol drwy'r Gymraeg?

Cael cefnogaeth Cymraeg ar ôl y prif ddarlithoedd mewn seminarau sydd yn galluogi i mi ofyn cwestiynau am rannau o’r cwrs mewn iaith rwyf yn gyffyrddus yn ei siarad.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy'n poeni am astudio drwy'r Gymraeg?

Peidiwch â phoeni dim. Mae cefnogaeth wych ar gael gan staff y Coleg Cymraeg o fewn y Brifysgol. Mae’n gyfle gwych nid yn unig yn y Brifysgol ond hefyd pan fyddech yn ymgeisio am swydd yn y dyfodol gan gynnwys cymhwyster ychwanegol y Tystysgrif Sgiliau Iaith i roi ar eich CV. Bydd dangos eich bod wedi astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddefnyddiol iawn yma yng Nghymru. Ewch amdani!

A fyddech chi'n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham?

Buaswn! Dwi’n ffodus iawn o fod wedi derbyn y brif ysgoloriaeth sef £3000 gan y Coleg Cymraeg sydd yn fuddiol iawn i mi. Mae’n gyfle i astudio yn eich iaith gyntaf ac mae cymorth ariannol i’ch helpu!

Pam ymgeisio i fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato fwyaf?

Fe wnes i ymgeisio i fod yn llysgennad oherwydd fy mod i eisiau rhannu fy mhrofiadau cadarnhaol gyda myfyrwyr eraill sydd yn poeni am astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Rwyf hefyd eisiau sôn wrth fyfyrwyr am gymhwyster ychwanegol mae’r Coleg Cymraeg yn ei gynnig sef Tystysgrif Sgiliau Iaith a pha mor ddefnyddiol fydd y cymhwyster wrth ymgeisio am swydd yn y dyfodol.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol?

Cael cyfarfod ffrindiau newydd sydd gyda’r un diddordebau mewn awyrgylch gartrefol. Rwyf yn gobeithio aros yma yng Ngogledd Cymru i weithio yn y dyfodol felly mae’n gyfle gwych i ddod i adnabod pa yrfaoedd sydd ar gael i mi yma yn y Gogledd.

Diddordebau hamdden?

Cymdeithasu, chwarae’r piano a mynd am dro.

Hoff bethau?

Mynd ar wyliau, ymlacio, a’r Nadolig.

Cas bethau?

Pry Cop.

Hoff raglen / ffilm Gymraeg?

Rownd a Rownd