Sgiliau Iaith

Tystysgrifau Sgiliau Iaith y Coleg

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cydlynu nifer o gynlluniau sydd â'r nod o ddatblygu sgiliau ieithyddol myfyrwyr:

  • Tystysgrif Sgiliau Iaith (TSI) - tystysgrif sy'n dangos gallu myfyrwyr i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig ac yn broffesiynol drwy gyfrwng y Gymraeg.
  • Tystysgrif Cymhwysedd Iaith i Athrawon (TCA) - tystysgrif sy'n cydnabod lefel sgiliau ieithyddol darpar athrawon. 
  • Cynllun Colegau Cymru - fframwaith ar gyfer addysgu'r Gymraeg fel ail iaith i hyfforddeion sy'n dilyn cyrsiau hyfforddiant athrawon cynradd. Cyflwynir tystysgrif ar ddiwedd eu cwrs yn nodi lefel eu sgiliau ieithyddol yng nghyd-destun dysgu ac addysgu.

Ceir mwy o wybodaeth am y cynlluniau unigol yma drwy glicio ar y dolenni ar y dde.

Beth yw'r Dystysgrif Sgiliau Iaith?

Mae’r Dystysgrif wedi ei datblygu er mwyn galluogi myfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru i ennill tystysgrif sy’n dangos tystiolaeth o’u sgiliau iaith, a’u gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae llawer o gyflogwyr wedi datgan eu cefnogaeth i’r Dystysgrif.

I ennill y Dystysgrif mae angen gwneud cyflwyniad llafar a chwblhau prawf ysgrifenedig sy’n cynnwys tair tasg. Bydd y cyflwyniadau llafar yn digwydd ar-lein cyn canol mis Mawrth 2022 ar ddyddiadau a bennir gan diwtoriaid sgiliau iaith y prifysgolion. Cynhelir y prawf ysgrifenedig ar naill y 4ydd o fis Mai 2022 ar gyfrifiadur. Bydd y tiwtor yn cadarnhau union ddyddiad y prawf ysgrifenedig ar ôl i’r gofrestr gau ddechrau mis Tachwedd. Does dim modd newid dyddiad y prawf ysgrifenedig.

Mae’r Dystysgrif yn agored i unrhyw fyfyriwr sy’n astudio mewn prifysgol yng Nghymru.

Cyflwynwyd y Dystysgrif am y tro cyntaf yn 2013, ac erbyn hyn mae dros 800 o fyfyrwyr wedi ei chyflawni. Yn 2021 roedd 495 o fyfyrwyr yn llwyddiannus.

Dyfernir y Dystysgrif ar dair gwahanol lefel:

  • Llwyddo
  • Clod
  • Rhagoriaeth