Y Prawf Ysgrifenedig

Y Prawf Ysgrifenedig

Cynhelir y prawf ysgrifenedig ar naill y 4ydd o fis Mai 2022 ar gyfrifiadur. Bydd y tiwtor yn cadarnhau union ddyddiad y prawf ysgrifenedig ar ôl i’r gofrestr gau ddechrau mis Tachwedd. Does dim modd newid dyddiad y prawf ysgrifenedig.

Bydd tair tasg i'w cwblhau yn y prawf ysgrifenedig. Hyd y prawf fydd awr a hanner. Bydd yr elfen ysgrifenedig werth 50% o'r marciau terfynol. Asesir y prawf ysgrifenedig gan aseswyr allanol a benodir gan CBAC.

Tasg 1: Cywiro Dogfen

Cywiro testun ysgrifenedig sy'n cynnwys nifer penodol o wallau. Bydd y testun yn cynnwys gwallau sillafu, camdreiglo, gwallau ffurfiant, gwallau teipio, gwallau cystrawen, gwallau atalnodi neu wallau gramadegol eraill.  Ymhlith y gwallau, bydd 4 y gellir eu hadnabod drwy ddefnyddio arfau cywiro cyfrifiadurol. Bydd angen gywiro’r testun ar y sgrin, ac amlygu’r geiriau neu’r ymadroddion a gywirwyd gan ddefnyddio print trwm. Ni fydd angen newid cywair nac arddull y darn. Bydd hawl gen ti i ddefnyddio Cysill a gwirydd Word, ond ni fydd yr arfau cyfrifiadurol hyn yn sylwi ar bob gwall. Ni fydd angen esbonio pam yr wyt yn newid y gwallau – dim ond eu cywiro. 

Tasg 2: Trawsieithu

Bydd disgwyl i ti ddarllen testun ysgrifenedig Saesneg a’i addasu i’r Gymraeg at ddiben penodol, e.e. ysgrifennu crynodeb o destun Saesneg ar gyfer cynulleidfa benodol.  Asesir dy allu i ysgrifennu’n gywir, gan ddefnyddio ystod o gystrawennau a geirfa, ac i lunio testun terfynol sy’n briodol i’r diben a ddisgrifir yn y dasg.  Yn ogystal, bydd nifer o bwyntiau allweddol yn y testun gwreiddiol, ac asesir dy allu i gynnwys y pwyntiau priodol yn y trawsieithiad.

Tasg 3: Ysgrifennu Rhydd

Bydd gofyn i ti ysgrifennu testun ar y cyfrifiadur mewn ymateb i sbardun penodol.  Bydd y sbardun yn cynnwys gofynion penodol, e.e. natur y gynulleidfa, pwyntiau i’w cynnwys, ffurf y testun terfynol.  Asesir dy allu i ysgrifennu’n gywir, gan ddefnyddio ystod o gystrawennau a geirfa, yn ogystal â chynnwys a threfn y testun terfynol.  Hefyd, asesir dy allu i ateb gofynion penodol y dasg.

Esiamplau o gyn-bapurau