Profiad Gwaith

Manteision Profiad Gwaith

Nid pennawd i’r CV yn unig yw Profiad Gwaith!

Mae profiad gwaith yn cryfhau dy CV ond mae’n gymaint yn fwy ‘na hynny hefyd. Gall profiad gwaith dy helpu i ddod i wybod mwy am y math o waith y mae gennyt ddiddordeb ynddo a gweld a yw’n addas ar dy gyfer. Gall dy helpu wrth lunio cais am swydd, cais am  brentisiaeth neu astudiaethau pellach. Mae profiad gwaith yn dy alluogi di i ddatblygu sgiliau perthnasol i’r byd gwaith a datblygiad personol yn ogystal. Dyma 3 phrif fantais o gwblhau cyfnod o brofiad gwaith.

Dysgu Sgiliau Newydd

Mae llwyth o sgiliau meddal mae cyflogwyr yn eu hystyried yn hanfodol yn y gweithle ac mae cyflogwyr yn rhoi bri mawr arnynt. Sgiliau cyfathrebu, gweithio mewn tîm, datrys problemau, rheoli amser a chymhelliad. Cei gyfle i ddatblygu’r sgiliau hyn a mwy yn ystod dy gyfnod profiad gwaith.

Blas ar ddiwydiant

Does dim dwywaith amdani! Bydd mynd ar brofiad gwaith yn dy helpu i benderfynu ar y dy lwybr gyrfa i’r dyfodol. Bydd cyfle iti, wrth gysgodi gweithwyr, cwblhau a dysgu am elfennau o’r gwaith yn rhoi’r cyfle iti gael blas go iawn ar ddiwydiant. Bydd y profiadau hyn yn dy gynorthwyo wrth wneud penderfyniadau ynghylch dy yrfa a gall dy helpu i benderfynu pa fath o swydd, prentisiaeth neu astudiaethau hoffet ti ymgeisio ar ei chyfer yn y dyfodol.

Creu perthnasau proffesiynol

Manteisia ar gyfryngau cymdeithasol fel LinkedIn a Twitter i rwydweithio a chreu perthnasau proffesiynol gyda phobl rwyt wedi cydweithio â nhw yn y gorffennol. Os wyt ti wedi creu argraff dda ar gyflogwr neu unigolyn dylanwadol yn y gweithle, cysyllta â nhw am eirda ar gyfer ceisiadau i’r dyfodol. Mae pob posibilrwydd y cei gynnig swydd gyda chyflogwr rwyt wedi ymweld â nhw ar gyfnod o brofiad gwaith, pan fydd swyddi gwag yn codi.  

Profiad Gwaith Dwyieithog

Mae nifer gynyddol o gyflogwyr yn gofyn am weithwyr sydd â sgiliau dwyieithog. Mae 82% o fusnesau yng Nghymru yn dweud fod defnyddio’r Gymraeg yn ychwanegu gwerth at eu gwasanaeth. Mae defnyddio’r Gymraeg wrth fynd ar gyfnod o brofiad gwaith o fantais fawr.  Mae mynd ar leoliad i gwmni dwyieithog yn dy alluogi i gryfhau dy sgiliau proffesiynol yn y Gymraeg fel ysgrifennu a chyfathrebu.

Cefnogaeth Gyrfaoedd gan dy brifysgol/coleg di:

Mae gan bob prifysgol a choleg wasanaeth gyrfaoedd i dy helpu di ddod o hyd i gyfleoedd i ddatblygu dy yrfa gan gynnwys profiad gwaith.
Dyma ddolenni at eu gwefannau perthnasol:

Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Abertawe

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Coleg Sir Gâr

Prifysgol Bangor

Prifysgol Glyndŵr

Prifysgol De Cymru

Prifysgol Caerdydd

Prifysgol Met Caerdydd

Grŵp Llandrillo Menai