Pynciau

Pynciau

Ffiltro yn ôl Maes:

Drama, Theatr a Perfformio

Bu Drama’n un o’r meysydd astudio cyfrwng Cymraeg mwyaf poblogaidd ar hyd y blynyddoedd, ac erbyn hyn mae astudio’r pwnc hwnnw’n rhoi’r cyfle i ti fel myfyriwr ddehongli sawl gwahanol agwedd. Mae’r cyrsiau’n rhoi’r cyfle i ti archwilio agweddau ymarferol a damcaniaethol, ac yn aml gelli di ddewis canolbwyntio ar agwedd benodol ar safbwynt ymarferol neu theori.  

Ceir dosbarthiadau a sesiynau ymarferol ar ysgrifennu drama, amrywiol ffyrdd o berfformio, cyfarwyddo a chynhyrchu, ynghyd â dylunio a thechnoleg y theatr. Rhoddir y cyfle i ti hefyd astudio drama destunol, hanes a datblygiad y theatr ochr yn ochr â’i swyddogaeth gymdeithasol a chymunedol, ynghyd â gwahanol agweddau ar y theatr ar draws y byd.  

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae cyfleoedd cydweithredol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn y maes hwn yn cynnwys modiwlau sgriptio, cwrs adolygu drama, cynhadledd i fyfyrwyr, ynghyd â chwrs Cyfarwyddo Theatr. Eleni, bydd myfyrwyr Drama Cymru yn cymryd rhan yn MAP (Myfyrwyr! Arloesi!! Perfformio!!!), sef gŵyl Theatr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a fydd yn gyfle i ti ddangos dy waith ar lwyfan cenedlaethol. 

Ar ôl graddio, gelli fynd yn dy flaen i weithio’n llawrydd neu fel aelod o gwmni teithiol a sefydlog, boed hynny fel awdur, sgriptiwr, actor, cyfarwyddwr neu gynhyrchydd. Yn ogystal â hynny, bydd dy sgiliau dwyieithog yn golygu y gelli weithio yn y Gymraeg a’r Saesneg fel ei gilydd, a fydd yn dyblu dy gyfleoedd yn y maes wrth i ti ddechrau dy yrfa.

Gwybodaeth am gyrsiau:

Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol De Cymru 

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Ceir gwybodaeth gyffredinol am ddilyn gyrfa ym maes Theatr ar wefan Gyrfa Cymru.

Os mai gwaith ‘yn y cefndir’ sydd o ddiddordeb i ti, edrycha ar y dudalen hon

Os mai perfformio sydd o ddiddordeb i ti, ceir gwybodaeth bellach ar y dudalen hon

Dysgu Mwy

Astudiaethau Addysg a Phlentyndod Cynnar

A hoffet ti weithio gyda phlant ifanc a’u teuluoedd? Efallai dy fod eisoes yn gweithio mewn ysgol neu feithrinfa, ac eisiau ehangu dy gymwysterau?

Er mwyn rhoi’r cyfle gorau posib i blant ifanc, mae galw mawr am weithwyr medrus a hyderus yn eu maes. Wrth astudio’r pwnc drwy gyfrwng y Gymraeg, fe fyddi’n gaffaeliad mawr i unrhyw ddarpar gyflogwr yn sgil dy allu i gynnig gwasanaeth cyfrwng Cymraeg i blant a theuluoedd, a hynny mewn cymdeithas lle mae galw clir a chynyddol amdano. 

Yn ystod y cwrs, byddi’n edrych ar blentyndod cynnar yng nghyd-destun datblygiad plant yng Nghymru ac ar draws y byd, a hynny yn ddamcaniaethol a hanesyddol ar y naill law, ac yn ymarferol a chyfredol ar y llall. Fe gei gyfle hefyd i astudio cysyniadau diwylliannol o blentyndod, llythrennedd cynnar, dysgu yn yr awyr agored, ynghyd â rhywedd. At hynny, cei ymweld â nifer o leoliadau sy’n gysylltiedig â’r maes yng Nghymru a thu hwnt.

Bydd gradd mewn Astudiaethau Addysg a Phlentyndod Cynnar yn dy baratoi ar gyfer y byd gwaith, gan y byddi’n cael dy drwytho mewn nifer o feysydd allweddol, gan gynnwys cynaliadwyedd, cyfiawnder, cynhwysiad cymdeithasol ac arweinyddiaeth. 

Mae graddedigion yn y maes yn gweithio mewn amrywiol feysydd, gan gynnwys:

 • y sector gwirfoddol arbenigol (e.e. Mudiad Meithrin, Clybiau Plant Cymru, Cymorth i Fenywod) 
 • addysgu
 • gwaith gyda’r gymuned a theuluoedd (Dechrau’n Deg, canolfannau teulu) 
 • gwaith cymdeithasol a gwaith mewn llyfrgell arbenigol (e.e. llyfrgell deganau) 
 • uwchreolaeth mewn darpariaeth gofal dydd neu ymchwil addysgol.
Dysgu Mwy

Y Cyfryngau

Dyma faes cyffrous sy’n boblogaidd iawn ymysg myfyrwyr. Mae’r Cyfryngau yn cwmpasu ystod eang o feysydd fel teledu, radio, y cyfryngau digidol ac ar-lein, yn ogystal â’r diwydannau creadigol yn gyffredinol.

Mae cyrsiau prifysgol yn y maes yn achub ar y cyfle i greu cysylltiadau byw rhwng y byd proffesiynol a chynlluniau astudio academaidd. Mae modd i ti arbenigo mewn meysydd penodol fel sgriptio a pherfformio, sgiliau technegol fel rheoli camera a golygu deunyddiau, ynghyd â chynhyrchu stiwdio neu raglen ar leoliad. Cei di’r cyfle hefyd i ymgyfarwyddo â phrif heriau academaidd y maes, gan gynnwys adolygu proffesiynol a dadansoddi testunol mewn cyd-destun hanesyddol a diwylliannol eang.

Mae graddedigion y Cyfryngau yn dewis defnyddio’u dwyieithrwydd yn y cyfryngau Cymreig, neu’n dewis gweithio yn y maes yr ochr draw i Glawdd Offa a thu hwnt. Mae gan y sawl sy’n astudio’r cyfryngau drwy gyfrwng y Gymraeg fantais werthfawr mewn maes lle mae’r Gymraeg yn iaith fyw, fyrlymus. Cei di ddewis rhagori mewn nifer o feysydd, gan weithio’n llawrydd fel un o’r canlynol:

 • artist
 • cerddor
 • sgriptiwr
 • animeiddiwr 
 • arbenigwr y cyfryngau newydd 
 • technegydd sain a goleuo 
 • peiriannydd electronig 
 • cyfarwyddwr 
 • cynhyrchydd.   

Prifysgol Abertawe

Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Bangor

Prifysgol De Cymru

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Ceir mwy o wybodaeth am yrfaoedd yn y Cyfryngau yma

Dysgu Mwy

Chwaraeon

Oes gen ti ddiddordeb mewn dilyn gyrfa yn y byd chwaraeon? A hoffet weithio tuag at hybu iechyd corfforol yn y gymdeithas, neu addysgu a hyfforddi gweithgareddau awyr agored? Neu hwyrach i ti roi dy fryd ar weithio gyda phencampwyr olympaidd yn dadansoddi techneg a thactegau? Heb os, gall gradd mewn Chwaraeon gynnig cyfle i ti ddatblygu dealltwriaeth, sgiliau ac arbenigedd a fydd yn dy baratoi ar gyfer gyrfa fyrlymus a chyffrous. 

Wrth astudio rhan o’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, byddi’n meithrin y gallu i drin a thrafod Chwaraeon yn y ddwy iaith, a ddaw’n ddefnyddiol tu hwnt wrth i ti ymgeisio am swyddi yn yr hinsawdd gystadleuol sydd ohoni. Yn sgil y galw cynyddol am sgiliau ieithyddol Cymraeg yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus yng Nghymru (yn enwedig ym maes hyfforddi, dysgu, cymorth gwyddonol a hyrwyddo), bydd dy sgiliau’n fanteisiol i gyflogwyr yn y meysydd hynny. 

Gwelir nifer o fyfyrwyr sy’n derbyn gradd mewn Chwaraeon yn dilyn gyrfa nid yn unig fel hyfforddwyr, hyrwyddwyr iechyd a rheolwyr, ond mewn sawl maes arall hefyd lle mae’r gallu i ddefnyddio’r Gymraeg yn amhrisiadwy, gan gynnwys ffisioleg, gwyddoniaeth, seicoleg, addysgu a newyddiaduraeth. 

Bydd modd i ti astudio’r meysydd canlynol drwy gyfrwng y Gymraeg: 

 • hyfforddi 
 • addysgu gweithgareddau awyr agored 
 • addysgu Addysg Gorfforol
 • rheoli a datblygu chwaraeon  
 • Gwyddorau Chwaraeon 
 • Moeseg 
 • Seicoleg Chwaraeon
 • iechyd ac ymarfer. 
Dysgu Mwy

Y Gymraeg

Mae ystod eang a chyffrous o gyfleoedd yn aros amdanat os gwnei di ddewis astudio’r Gymraeg yn y brifysgol. Gyda galw cynyddol am weithlu proffesiynol, dwyieithog gall gradd yn y Gymraeg arwain at bosibiliadau cyffrous i ti ym maes darlledu, y celfyddydau, gwleidyddiaeth, addysg a llawer llawer mwy.

Pam astudio’r Gymraeg yn y brifysgol?

 • Mae’n bwnc amrywiol, byrlymus a deinamig
 • Cei di ddewis o gyrsiau gradd mewn sawl prifysgol ar gyfer myfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith
 • Cei di gyfle i ddatblygu sgiliau unigryw a fydd yn dy baratoi ar gyfer y byd gwaith
 • Cei di brofiadau llenyddol, diwylliannol, ieithyddol a chymdeithasol heb eu hail

Beth sydd gan fyfyrwyr a graddedigion i'w ddweud am y Gymraeg fel pwnc? Dilyna ymgyrch #AstudioCymraeg ar Twitter i ddarganfod mwy!


Mae gan Kayleigh, sy'n astudio Cymraeg yn y brifysgol, ambell air o gyngor i ti hefyd.

Dysgu Mwy

Peirianneg

Wyt ti’n berson sy’n hoff o ddatrys problemau? Wyt ti’n meddu ar sgiliau mathemategol a dadansoddol gwych? Wyt ti eisiau’r cyfle i newid y ffordd yr ydym yn byw? Wyt ti’n cael dy gyfareddu gan y ffordd y mae pethau’n gweithio? Wyt ti’n greadigol? Ac wyt ti am ddefnyddio a datblygu’r sgiliau yma yn y dyfodol er mwyn dilyn gyrfa lewyrchus a heriol? Os wyt ti, yna gradd mewn Peirianneg yw’r llwybr ar dy gyfer di. Mae Peirianneg yn faes eang ac amrywiol gyda galw rhyngwladol am raddedigion arbenigol o safon. Y mae’n faes sy’n allweddol i lewyrch gwlad ac wedi’i nodi gan Lywodraeth Cymru fel un sy’n allweddol i ffyniant economaidd Cymru.

Ymhlith y meysydd y gellir eu hastudio y mae:

 • Peirianneg Awyrofod
 • Peirianneg Gemegol
 • Peirianneg Sifil
 • Peirianneg Defnyddiau
 • Peirianneg Gyfrifiadurol
 • Peirianneg Electronig a Thrydanol
 • Peirianneg Amgylcheddol
 • Peirianneg Fecanyddol
 • Peirianneg Feddygol
 • Peirianneg Chwaraeon
 • Nanodechnoleg
 • Dylunio Cynnyrch

Mae’r galw am raddedigion sy’n rhifog, yn gallu datrys problemau, ymdrin â chyfrifiaduron gyda hyder a chyfathrebu’n effeithiol ar gynnydd. Ceir amrywiaeth o gyrsiau, gyda rhai’n rhoi pwyslais ar y galwedigaethol a chysylltiadau diwydiant, ac eraill ar sgiliau ymchwil a gwthio ffiniau ein dealltwriaeth o’r byd.

Mae llwybrau gyrfa amrywiol, eang a chyffrous ar gael i raddedigion ym maes peirianneg, gyda sicrwydd cyflogaeth a chyflog da. Ymhlith y sectorau y mae peirianwyr yn gweithio ynddynt y mae diwydiant, busnes, iechyd, addysg ac ymchwil. Y mae nifer o gyrsiau’n cynnig y cyfle i fyfyrwyr gydweithio â diwydiannau a busnesau lleol gan felly elwa o’u harbenigedd a datblygu sgiliau yn barod ar gyfer gyrfa yn y maes. Cynigir cyfle hefyd i dreulio blwyddyn mewn diwydiant, neu hyd yn oed dramor, os mai dyna fydd dy ddymuniad.

Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn sgil ychwanegol mewn maes cystadleuol sy’n datblygu’n ddyddiol. Trwy astudio rhan o dy gwrs trwy gyfrwng y Gymraeg byddi’n dysgu sut i drin a thrafod dy bwnc mewn dwy iaith ar lefel arbenigol; pluen ychwanegol i dy het wrth iti ymgeisio am swyddi.

Mae gradd mewn Peirianneg yn rhoi’r cyfle i ti weithio mewn meysydd sy’n torri tir newydd, yn siapio’r modd y mae pobl ar draws y byd yn byw, yn gwella safonau byw a’n perthynas gyda’r byd o’n cwmpas. Mae’n faes sy’n dy baratoi ar gyfer gyrfa all gynnig boddhad sylweddol

Dysgu Mwy

Ieithyddiaeth

Astudio ieithoedd o safbwynt gwyddonol a wna ieithyddion. Nid yw hyn yn golygu bod yn rhaid i ti siarad dwsinau o ieithoedd na phasio arholiadau cemeg! Mae ieithyddion yn ymddiddori mewn patrymau sy’n bodoli o fewn gwahanol ieithoedd, ynghyd â phatrymau tebyg rhwng gwahanol ieithoedd â’i gilydd. Maent hefyd yn archwilio sut y mae siaradwyr yn caffael (dysgu) eu hieithoedd a’u defnyddio yn y gymdeithas. Hefyd, ceir agwedd gymhwysol (neu ymarferol) ar Ieithyddiaeth sy’n cwmpasu nifer o feysydd, gan gynnwys cynllunio ieithyddol, polisi iaith a dulliau dysgu ieithoedd. Bydd nifer o’r modiwlau a gynigir yn rhoi blas ar sut y mae ieithoedd yn effeithio ar fywydau’r cyhoedd. Mae hyn yn bwysig i ni yng Nghymru gan fod gennym ddwy iaith swyddogol ac am y ceir gwahanol ffyrdd o ddysgu’r Gymraeg (e.e. ar yr aelwyd, mewn ysgol Gymraeg, fel oedolyn).

Fel myfyriwr cyfrwng Cymraeg ym maes Ieithyddiaeth, byddi di’n dysgu am wahanol agweddau ar Ieithyddiaeth yn gyffredinol ac am sefyllfa ieithyddol y Gymraeg a dwyieithrwydd yng Nghymru’n benodol. Byddi di’n dysgu am ddamcaniaethau yn y meysydd uchod drwy ystyried ymchwil ryngwladol i nifer o wahanol ieithoedd a chyd-destunau cymdeithasol. Yn ogystal â’r dimensiwn rhyngwladol, byddi di’n cymhwyso cysyniadau’r maes at y Gymraeg a sefyllfa gymdeithasol dwyieithrwydd Cymraeg-Saesneg.

Dyma rai modiwlau cyfrwng Cymraeg a gynigiwyd yn ddiweddar gan yr Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg ym Mhrifysgol Bangor, a chan Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd:

 • Ieithyddiaeth Gymraeg
 • Hanes y Gymraeg
 • Y Gymraeg a’r gymdeithas
 • Sosioieithyddiaeth
 • Agweddau ar ddwyieithrwydd
 • Caffael Iaith
 • Cynllunio ieithyddol a pholisi iaith

Bydd astudio Ieithyddiaeth yn rhoi cyfle i ti hogi dy sgiliau dadansoddol yn ogystal â datblygu sgiliau newydd mewn rheoli prosiectau ymchwil annibynnol, crynhoi gwaith gwyddonol mewn modd deallus, casglu a dehongli data meintiol ac ansoddol, ynghyd â datrys problemau a chyfathrebu cysyniadau cymhleth. Mae graddedigion yn llwyddo i gael swyddi mewn nifer fawr o feysydd a sefydliadau gwahanol, gan gynnwys:

 • Dysgu (yng Nghymru a thu hwnt)
 • Cyfrifiadureg a gwybodeg
 • Cyfieithu
 • Newyddiaduraeth a’r cyfryngau
 • Marchnata
 • Llywodraethau a’r gwasanaethau sifil
 • Ymchwil

Mae ieithyddion hefyd yn awyddus i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr a fydd yn gweithio ar Ieithyddiaeth y Gymraeg. Trwy ddilyn modiwlau cyfrwng Cymraeg, bydd cyfle i ti ddatblygu sgiliau a gwybodaeth ynghylch Ieithyddiaeth y Gymraeg a fydd o fudd i ti os byddi di eisiau astudio ymhellach ar gyfer cymhwyster ôl-raddedig.

Dysgu Mwy

Cyfrifiadureg

Mae cyfrifiaduron yn hollbresennol yn ein bywydau erbyn hyn. O apiau symudol a chyfryngau cymdeithasol i gemau fideo a chynlluniau peilot awtomatig, mae technolegau newydd yn gofyn am feddalwedd ddibynadwy a diogel sy’n hawdd i’w defnyddio.

Wrth astudio Cyfrifiadureg, fe fyddi’n datblygu'r sgiliau sydd eu hangen er mwyn deall a datblygu systemau o'r fath, ac o ganlyniad, fe fyddi’n gweld drysau’n agor i yrfaoedd mewn diwydiant ac ymchwil. Mae modd astudio Cyfrifiadureg fel gradd anrhydedd sengl neu radd gyfun. Cynigir cyfle hefyd i dreulio blwyddyn mewn diwydiant neu hyd yn oed dramor, os mai dyna fydd dy ddymuniad.

Mae cael y cyfle i drin a thrafod dy gwrs drwy gyfrwng y Gymraeg yn hwb enfawr wrth ddysgu; pan fyddi’n gweithio ar brosiectau arloesol mewn grŵp ac yn unigol, bydd y gallu i drin a thrafod yn y Gymraeg o fudd mawr wrth gydweithio â chwmnïau ac ymgynghorwyr diwydiannol lleol.

Gellid dod o hyd i raddedigion y maes yn gweithio mewn meysydd cyffrous fel fformiwla 1, cludiant awyr, datblygu gemau a meteoroleg. Pwy a ŵyr, efallai mai ti fydd y Bill Gates neu’r Mark Zuckerburg nesaf! Enghreifftiau eraill o swyddi posib yn y maes yw datblygydd meddalwedd, swyddog technoleg gwybodaeth, cynorthwy-ydd ymchwil, peiriannydd meddalwedd a dylunydd gwefannau. Mae’r posibiliadau, fel y gweli, yn eang.

Dysgu Mwy

Hanes a Hanes Cymru

Gellir astudio nifer o feysydd hanesyddol drwy gyfrwng y Gymraeg, o Hanes Cymru i Hanes Prydain, Ewrop a Gogledd America. Yn ogystal, ceir cyfleoedd i astudio Hanesyddiaeth, sef astudiaeth o sut y caiff Hanes ei astudio a’i ddefnyddio.

Gan fod astudio Hanes yn fodd i feithrin sgiliau dadansoddi, crynhoi ac ysgrifennu, mae’n bwnc sy’n boblogaidd iawn ymysg cyflogwyr. Ceir enw da i’r pwnc gan gyflogwyr mewn swyddi o fewn newyddiaduraeth, y cyfryngau, ymchwil, lobïo gwleidyddol, twristiaeth, addysgu ac amgueddfeydd. Rhan o apêl Hanes i gyflogwyr yw nid yn unig y sgiliau y byddi di’n eu meithrin ond y ffaith y bydd astudio’r pwnc yn ehangu dy orwelion. 

Wrth astudio Hanes, byddi di’n datblygu’r gallu i bwyso a mesur ffeithiau gan ddatblygu annibyniaeth barn, ynghyd â meithrin gwerthfawrogiad o bwysigrwydd ac arwyddocâd gwahanol fathau o ffynonellau hanesyddol. Bydd dy allu i ymdrin â phwnc yn wrthrychol a chytbwys yn werthfawr wrth i ti gamu i’r byd gyrfaol, ac yn gaffaeliad i ti pan fyddi di’n mynd i’r afael â heriau dyddiol y gweithle.

Mae’r Coleg Cymraeg yn cynnig nifer o ffyrdd blaengar i gyfoethogi profiadau dysgu myfyrwyr Hanes. Hefyd, cynigir sawl modiwl cydweithredol sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr astudio rhan o’u cwrs dan arweiniad arbenigwyr eraill o sawl prifysgol yng Nghymru.

Dysgu Mwy

Nyrsio a Bydwreigiaeth

Mae nyrsio’n yrfa gyffrous a heriol sy’n gofyn am nifer o rinweddau: ymrwymiad, sgiliau pobl, amynedd a dealltwriaeth (ynghyd â synnwyr digrifwch!). Dyma gyfle i wneud gwahaniaeth i fywydau cleifion. Mae swyddogaeth y nyrs yn eang iawn, ac mae rhoi cymorth tyner trwy adegau anodd yn allweddol.

Cynigir cyrsiau Nyrsio mewn pedwar maes yng Nghymru, sef nyrsio oedolion, nyrsio iechyd meddwl, nyrsio plant a phobl ifanc ynghyd â nyrsio anabledd dysgu. Pa bynnag faes yr wyt ti am ei astudio, mae’n hanfodol dy fod yn dysgu sut i ymdrin ag anghenion corfforol, meddyliol ac emosiynol pob claf gyda pharch ac urddas. 

Rhennir pob cwrs yn gyfartal rhwng theori a gwaith clinigol, sy’n golygu y caiff pob darn o waith sydd dan oruchwyliaeth yn y maes clinigol ei gefnogi gan astudiaethau academaidd. Byddi di’n ymgymryd â nifer o leoliadau gwaith clinigol ac yn derbyn cefnogaeth mentor clinigol yn y gweithle. Cei gyfle i feithrin sgiliau clinigol mewn ysbytai ac yn y gymuned, yn y sector iechyd ac mewn sefydliadau sector annibynnol, lle y cei ymdrin ag amrywiaeth eang o broblemau neu anghenion iechyd ymysg cleifion o bob math o gefndiroedd diwylliannol ac ieithyddol. Hefyd, cei gyfle i ddysgu ac ymarfer amryw o sgiliau clinigol mewn ystafelloedd efelychu, a fydd yn cefnogi’r gwaith dysgu ac yn dy baratoi ar gyfer lleoliadau ac ymarfer clinigol. 

Os wyt ti am astudio Bydwreigiaeth, byddi di’n astudio’r canlynol fel rhan o’r cwrs:

 • Anatomeg a Ffisioleg
 • gofal cyn cenhedlu
 • astudiaeth fanwl o ofal cyn geni
 • gofal wrth esgor
 • gofal ôl-enedigol
 • iechyd y cyhoedd
 • iechyd rhywiol
 • atal cenhedlu 
 • astudiaeth fanwl o fabanod newydd-anedig.

Dilyswyd yr holl gyrsiau hyn gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. Ar ôl graddio, cei gofrestru fel nyrs gyda’r corff hwnnw.  

Dysgu Mwy

Therapi Iaith a Lleferydd

Mae therapyddion iaith a lleferydd yn darparu triniaeth a chefnogaeth ar gyfer plant ac oedolion sydd ag anawsterau cyfathrebu neu broblemau bwyta, yfed a llyncu. Dyma driniaeth a all weddnewid bywydau.  Maent yn weithwyr proffesiynol sy’n perthyn i’r maes iechyd ac yn gweithio’n agos gyda rhieni, gofalwyr a phobl broffesiynol eraill fel athrawon, nyrsys, therapyddion galwedigaethol a meddygon.

Bydd y cwrs hwn yn dy alluogi i gael y cymwysterau sydd eu hangen er mwyn ymuno â’r proffesiwn cyffrous hwn.  Mae’r cwrs yn gyfuniad o waith academaidd a gwaith ymarferol.  Mae datblygu’r gallu i gymhwyso gwybodaeth ddamcaniaethol at arsylwadau ac ymarferiadau clinigol yn hollbwysig wrth hyfforddi i fod yn therapydd iaith a lleferydd.

Ceir cwricwlwm eang gyda’r meysydd craidd canlynol yn rhan o’r cwrs:

 • Ieithyddiaeth
 • Ffoneteg
 • Gwyddorau biolegol
 • Seicoleg
 • Patholeg iaith a lleferydd

Er mwyn sicrhau y gall unigolion Cymraeg eu hiaith sydd ag anawsterau cyfathrebu gael mynediad at driniaeth yn y Gymraeg, mae’n hanfodol y denir myfyrwyr sy’n medru’r Gymraeg at y proffesiwn.

Fel yr unig gwrs yng Nghymru, cynigir darpariaeth arloesol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd sy’n sicrhau amrywiaeth o gyfleoedd cyfrwng Cymraeg. Mae’r ddarpariaeth yn cynnwys darlithoedd, tiwtorialau a sesiynau ymarferol, cefnogaeth fugeiliol, ynghyd â’r cyfle i gwblhau prosiect ymchwil yn seiliedig ar y Gymraeg os byddi di’n dymuno. Mae lleoliadau clinigol yn rhan annatod o’r cwrs, a chynigir profiadau amrywiol mewn clinigau, ysbytai, ysgolion a chanolfannau arbenigol ledled Cymru. Rhoddir cyfle i’r myfyrwyr gwblhau cyfnodau ar leoliad drwy gyfrwng y Gymraeg pan fo hynny’n bosibl.

Trwy astudio rhannau o’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, cei gyfle i ddatblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen er mwyn gweithio yn y Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg. Bydd hyn yn sicrhau bod y graddedigion sy’n ymuno â’r proffesiwn yn gallu cynnig gofal o’r ansawdd gorau trwy gyfathrebu ym mha bynnag iaith sydd fwyaf addas ar gyfer y sefyllfa. Bydd cyfle i drin a thrafod y ffactorau sy’n bwysig wrth ymgymryd â gwaith clinigol gyda phoblogaeth ddwyieithog, ynghyd â’r hyn sy’n wahanol i therapydd sy’n gweithio yng Nghymru o’i gymharu â gweddill y DU. Bydd gennyt fewnwelediad unigryw i sefyllfaoedd dwyieithog eraill o fewn y DU a nifer fawr o wledydd eraill, sy’n rhan o dirwedd fyd-eang y proffesiwn.

Dysgu Mwy

Fferylliaeth

Mae darpariaeth cyfrwng Cymraeg Ysgol Fferylliaeth ac Astudiaethau Fferyllol Prifysgol Caerdydd yn gweithio tuag at gryfhau gwasanaethau fferyllol Cymraeg yng Nghymru. Mae parhau i ehangu a datblygu’r ddarpariaeth hon nid yn unig yn hanfodol er mwyn codi ymwybyddiaeth fferyllwyr y dyfodol am bwysigrwydd y Gymraeg yn y maes iechyd yng Nghymru, ond hefyd er mwyn sicrhau bod ein gwasanaethau rheng flaen yn cwrdd ag anghenion gofal siaradwyr Cymraeg a’u teuluoedd neu ofalwyr.

“Gofalu am bobl fel unigolion yw diben y gwasanaeth iechyd a gwasanaethau cymdeithasol… Rhaid i hunaniaeth ddiwylliannol pobl a’u hanghenion ieithyddol fod wrth wraidd hyn oherwydd mae’n rhan hanfodol o ofal o ansawdd da a safonau proffesiynol uchel.”

Mwy na geiriau – Fframwaith Strategol ar gyfer Gwasanaethau Cymraeg mewn Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol.

Prif ffocws maes Fferylliaeth yw anghenion y cleifion, a llunnir y radd er mwyn adlewyrchu hyn. Mae’r cwricwlwm yn cynnwys pynciau gwyddonol craidd a therapiwteg a ymgyfunir ag ymarferion clinigol. Defnyddir ystod o ddulliau dysgu gan gynnwys darlithoedd, tiwtorialau a sesiynau ymarferol.

Yn ystod y cwrs, bydd yr hyn a fyddi di’n ei ddysgu’n cael ei roi ar waith ar leoliad; yn y gymuned, yr ysbyty ac mewn nifer o leoliadau eraill. Mae’r cyfle hwn i gyfathrebu a rhyngweithio â chleifion a phroffesiynau gwahanol yn rhan hanfodol o’r dysgu, ac yn adlewyrchu’r proffesiwn a’r hyn sy’n ofynnol ohono. Cei gyfle i gwblhau’r cyfnodau ar leoliad drwy gyfrwng y Gymraeg pan fydd hynny’n bosibl. 

Fel darpar fferyllydd, bydd y cyfle i astudio elfennau o’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg yn fanteisiol iawn. Mae’r gallu i weithredu’n broffesiynol yn gwbl ddwyieithog nid yn unig yn gwella posibiliadau gyrfa, ond hefyd yn ateb gofynion y gwasanaeth iechyd trwy sicrhau bod cleifion yn derbyn y driniaeth orau bosibl.

Ym Mhrifysgol Caerdydd, cynigir gradd MPharm bedair blynedd. Mae’r radd wedi’i hachredu gan y Cyngor Fferyllol Cyffredinol fel llwybr dilys ar gyfer mynediad i’r proffesiwn. Mae’r Ysgol Fferylliaeth heb os yn un o’r goreuon yn y DU ac yn gyson ar y brig neu’n agos at frig tablau cenedlaethol. Felly, mae gradd academaidd dda ac enw da'r ysgol yn sicrhau bod ein myfyrwyr yn boblogaidd iawn ymysg cyflogwyr.

Dysgu Mwy

Athroniaeth

Wyt ti’n un sy’n hoffi dadansoddi a chodi cwestiynau? Wyt ti’n hoff o geisio gwneud synnwyr o wahanol elfennau, e.e. crefydd, cymdeithas a’r natur ddynol? Os wyt am fynd i’r afael â phynciau dyrys, ynghyd â dysgu sut i ddeall, dehongli a datblygu dadleuon o bob math, Athroniaeth yw’r pwnc i ti.

Prif hanfod Athroniaeth yw ymgymryd â cheisio deall a beirniadu’r rhesymau a thybiaethau sy’n wraidd i’n syniadau dyddiol. Wrth feithrin y gallu hwn, byddi hefyd yn dysgu sut i ymdrin â dadleuon a’u cyfleu mewn modd eglur a chywrain, a fydd o werth mawr i ti yn y byd gwaith. Mewn byd proffesiynol cynyddol gystadleuol, bydd y gallu i resymu, dadansoddi a meddwl yn graff yn dy godi ben ac ysgwydd uwchlaw dy gystadleuwyr am unrhyw swydd. At hynny, mae’r gallu i ymdrin a thrafod drwy gyfrwng y Gymraeg yn bluen ychwanegol yn dy het. 

Gall astudio Athroniaeth dy baratoi ar gyfer sawl llwybr gyrfaol, boed hynny’n newyddiaduraeth; y cyfryngau; ffilm a theledu; y gwasanaeth sifil; y gyfraith; hysbysebu; marchnata; rheolaeth; addysgu ac ymchwil pellach, neu hyd yn oed yrfa mewn diwydiant.

Dysgu Mwy

Gwyddor Cymdeithas a Pholisi Cymdeithasol

Os oes gen ti ddiddordeb ym mhroblemau a heriau’r gymdeithas (boed hynny’n ddelio â throseddwyr, datblygu polisi iechyd, magu plant, polisi tai neu gynlluniau ieithyddol), Gwyddor Cymdeithas a Pholisi Cymdeithasol yw’r cwrs i ti.

Yng Nghymru, mae galw am bobl a all fynd at wraidd problemau’r gymdeithas. Bydd astudio gradd neu fodiwlau Gwyddor Cymdeithas yn agor dy lygaid i’r gymdeithas yr ydym yn perthyn iddi, ynghyd â’r ffyrdd y gellir ei datblygu. Fel rhan o’r cwrs, fe fyddi’n archwilio polisïau’r system les, gofal, hybu iechyd, polisïau tai, ynghyd â’r system sicrhau cyfiawnder. Cei hefyd brofiadau gwerthfawr a heriol yn y maes gyda chyflogwyr fel y Llywodraeth, yr Heddlu a’r sector gwirfoddol.

Mae’r Cynulliad Cenedlaethol yn datblygu polisïau Cymreig unigryw ym maes Polisi Cymdeithasol a Iechyd, a rhoddir pwyslais cynyddol ar hawliau siaradwyr Cymraeg. Golyga hyn fod galw am weithwyr sy’n deall cymdeithas Cymru ac a fedr weithio’n ddwyieithog ar lawr gwlad. 

O dderbyn gradd mewn Gwyddor Cymdeithas a Pholisi Cymdeithasol, bydd modd i ti weithio mewn sawl maes amrywiol, gan gynnwys gofal cymdeithasol, llywodraeth leol, Llywodraeth Cymru, yr Heddlu a’r system gyfreithiol, y gwasanaeth iechyd a’r henoed, addysg a gofal plant, pobl ifanc ynghyd â datblygu’r iaith Gymraeg. 

Dysgu Mwy

Troseddeg ac Astudiaethau Heddlua

Mae astudio Troseddeg yn agor y drws i yrfa tra amrywiol. Bydd yn dy annog i feddwl yn feirniadol ac annibynnol, ac yn rhoi cyfle i ti ddatblygu sgiliau i ddadansoddi a deall y gymdeithas liwgar sydd ohoni. Mae Troseddeg yn cyfuno’r deallusol a’r ymarferol.

Bydd dilyn modiwlau Cymraeg mewn Troseddeg yn sicrhau dy fod nid yn unig yn ymgyfarwyddo â chymdeithas gymhleth Cymru, ond yn gallu cynnig gwasanaeth i gyflogwyr y dyfodol mewn dwy iaith. Yn ystod y cwrs, byddi’n derbyn profiad ymarferol, a chyda chymreigio’r gwasanaeth prawf yng Nghymru (lle ceir gwahaniaethau cynyddol rhyngddo a’r gwasanaeth prawf yn Lloegr), bydd galw am fyfyrwyr sy’n adnabod anghenion cymdeithas Cymru. Byddi hefyd yn cyfuno dy astudiaethau ar y cyd-destun Cymreig ag astudiaethau ar droseddeg rhyngwladol; cei gyfle i edrych ar sefyllfaoedd gwledydd tramor, a fydd yn dy baratoi gogyfer â gweithio y tu hwnt i’r DU pe baet yn dymuno.

Mae Troseddeg yn cynnwys elfennau o feysydd eraill, gan gynnwys y Gyfraith, Gwyddorau Cymdeithas a Gwyddorau’r Heddlu, ac yn yr un modd gellir astudio modiwlau Troseddeg o fewn y meysydd hyn. 

Wrth ddilyn modiwlau cyfrwng Cymraeg mewn cwrs gradd neu radd gyfun mewn Troseddeg, byddi’n gymwys i ymgeisio am swyddi mewn amrywiaeth o feysydd:

 • gwasanaethau prawf a’r heddlu 
 • carchardai a Gwasanaeth Erlyn y Goron 
 • gweithio gyda phobl ifanc a phobl ar gyfnod prawf 
 • gweithio ym maes polisi’r Llywodraeth neu lywodraeth leol 
 • astudio’r gyfraith ymhellach. 
Dysgu Mwy

Y Gyfraith

Mae gradd yn y Gyfraith yn droedle i sawl maes, nid yn unig i’r maes cyfreithiol. Gall arwain at redeg busnes, rheoli, personél, llywodraeth ganol neu leol, yr heddlu a newyddiaduraeth. 

Os mai’r maes cyfreithiol sy’n mynd â dy fryd, gelli fynd ymlaen i arbenigo mewn maes penodol, fel cyfraith teulu, cyfraith droseddol a chyfraith y we. Mae’r galw am gyfreithwyr sy’n deall Cymru a’r Gymraeg yn cynyddu yn sgil y ffaith fod Llywodraeth Cymru yn derbyn rhagor o bwerau, a’r Mesur Iaith yn rhoi hawliau ychwanegol i siaradwyr Cymraeg. Ar ôl graddio, gelli ymuno â chwmni cyfreithiol mawr neu fach, ac mae bod yn gyfreithiwr yn dy alluogi i weithio ym mhob math o ardal, boed wledig neu drefol. Gelli hefyd, maes o law, ddewis sefydlu dy fusnes cyfreithiol dy hun.

Gwelir twf cyffrous yn nifer y modiwlau Cymraeg sydd ar gael ym maes y Gyfraith. Cei gyfle, drwy eu hastudio, i wella dy sgiliau ieithyddol er mwyn gallu mynegi dy hun yn y ddwy iaith. Prif orchwyl y meddwl cyfreithiol yw rhoi trefn ar gymhlethdodau’r gymdeithas a’i phobl. Er mwyn adlewyrchu’r gymdeithas ddeinamig sydd ohoni, mae’r modiwlau Cyfraith yn y prifysgolion yn newid yn gyson. Enghreifftiau o rai modiwlau sydd ar gael yn y Gymraeg yw Cyfraith busnes, Ewrop, hawliau dynol a pholisi cymdeithasol.

Mae’n amser cyffrous yng Nghymru, ac mae Manon George – sy’n gwneud gwaith ymchwil i Gyfraith datganoli yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd – yn dyst i’r cyffro hwnnw gan ei fod yn faes sy’n prysur newid ac a fydd yn effeithio ar bawb yng Nghymru. A hithau bellach yn ddarlithydd yn y Gyfraith drwy gyfrwng y Gymraeg, mae’r sgiliau sydd ganddi i allu gweithio yn y ddwy iaith yn ddeniadol i’w chyflogwyr.

Dysgu Mwy

Astudiaethau Busnes

Oes gen ti ddiddordeb mewn byd busnes? Wyt ti am sefydlu dy fusnes dy hun? Neu a wyt ti am ddilyn gyrfa yn gweithio i gwmnïau mewn pob math o feysydd amrywiol, o farchnata a gwerthu nwyddau i gwmnïau ariannol ac adnoddau dynol?

Mae astudio Busnes drwy gyfrwng y Gymraeg yn cynnig pob math o fanteision. Yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus yng Nghymru, mae’r angen am sgiliau Cymraeg yn cryfhau, yn arbennig ym meysydd marchnata, adnoddau dynol a rheolaeth lle clywir mwyfwy o alw ar fusnesau i ddarparu gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg. Trwy astudio rhan o dy gwrs yn y Gymraeg, byddi’n dysgu sut i drin a thrafod yn y ddwy iaith, a fydd yn gaffaeliad mawr i ti wrth ymgeisio am swyddi. Cei dy baratoi ar gyfer y byd gwaith wrth ddysgu nifer o sgiliau eraill yn ogystal, e.e. y gallu i gyfathrebu, i weithio mewn tîm, ynghyd â datrys problemau. At hynny, cei gyfle i gyfarfod â nifer o bobl busnes yn ogystal â threulio cyfnod ar brofiad gwaith. 

I raddedigion Busnes, mae sawl gwahanol fath o yrfa’n bosib, gan gynnwys marchnata; rheoli digwyddiadau; rheoli adnoddau dynol; rheoli twristiaeth; rheoli gwestai a siopau; y gwasanaeth sifil; llywodraeth leol; cyfrifeg, neu hyd yn oed sefydlu busnes.

Gellir astudio cyrsiau Busnes a Rheolaeth drwy gyfrwng y Gymraeg mewn sawl prifysgol yng Nghymru. Mae prifysgolion Bangor, De Cymru, y Drindod Dewi Sant a Metropolitan Caerdydd yn cynnig o leiaf 40 credyd ym mhob blwyddyn drwy’r Gymraeg, tra bod rhywfaint o ddarpariaeth hefyd ar gael mewn prifysgolion eraill.

Dysgu Mwy

Meddygaeth

Mae’r ddarpariaeth a’r datblygiadau ym maes addysg Meddygaeth drwy gyfrwng y Gymraeg yn gweithio tuag at ddenu, hyfforddi a chadw meddygon da yng Nghymru. Mae sicrhau ymwybyddiaeth o bwysigrwydd y Gymraeg ym maes gofal iechyd yn rhan hollbwysig o addysg feddygol pob myfyriwr wrth iddynt ddysgu am y gwahaniaethau rhwng bod yn feddyg yng Nghymru a gweddill y DU.

Yn ôl strategaeth Llywodraeth Cymru, Mwy na Geiriau (2012):

“Mae’n bwysig cydnabod mai dim ond trwy gyfrwng y Gymraeg y gall llawer o bobl gyfathrebu eu hangen am ofal yn effeithiol” (Mwy na Geiriau, Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2012).

Mae datblygu ac ehangu cyfleoedd i fyfyrwyr astudio ac ymarfer Meddygaeth drwy gyfrwng y Gymraeg yn rhan annatod o wella ansawdd gofal iechyd yng Nghymru, ac i Gymry Cymraeg eu hiaith yn benodol. Mae’r cwricwlwm meddygol yn gyfuniad o addysgu gwybodaeth graidd ynghyd â chael amrywiaeth o brofiadau clinigol, a defnyddir ystod o ddulliau dysgu gan gynnwys tiwtorialau, darlithoedd a sesiynau ymarferol. 

Prif hanfod gradd mewn Meddygaeth yw bodloni anghenion y claf. Mae’r cyfle i gyfathrebu a rhyngweithio gyda chleifion ar leoliadau clinigol yn rhan annatod o’r cwrs, a chynigir profiadau amrywiol mewn ysbytai, canolfannau meddygol cymunedol a meddygfeydd ledled Cymru. Rhoddir cyfle i’r myfyrwyr gwblhau’r cyfnodau ar leoliad drwy gyfrwng y Gymraeg pan fo hynny’n bosibl.

I’r darpar feddyg, mae astudio Meddygaeth drwy gyfrwng y Gymraeg yn fanteisiol wrth baratoi tuag at y gweithle. Yng nghyd-destun y proffesiwn meddygol, mae’r Gymraeg yn rhan o ddarlun bydol ehangach, lle mae ymwybyddiaeth o anghenion ieithyddol cleifion yn rhan o’r her ddyddiol. Yng ngolau hynny, paratoir y meddyg Cymraeg ei iaith – a all gyfathrebu â chleifion yn gwbl ddwyieithog – tuag at sialensiau byd-eang y proffesiwn.

Ym Mhrifysgol Abertawe, cynigir cwrs Meddygaeth i Raddedigion. Croesewir ceisiadau gan raddedigion o bob pwnc sydd wedi llwyddo yn y prawf GAMSAT (Graduate Medical School Admissions Test). Mae’n gwrs a gwtogwyd i bedair blynedd yn lle’r pum mlynedd arferol, ac fel rhan o’r cynllun, rhoddir cyfle i fyfyrwyr ddilyn elfennau o’u cwrs mewn ardaloedd gwledig ac anghysbell yng Nghymru, gyda’r gobaith o annog meddygon i weithio yn yr ardaloedd hynny yn y dyfodol.

Dysgu Mwy

Gwyddorau Iechyd

Mae gan Gymru rai o’r ysgolion Gwyddorau Gofal Iechyd mwyaf poblogaidd yn y DU, sy’n cynnig dewis o raddau a thystysgrifau addysg uwch o’r safon uchaf. At hynny, mae’r cyfleoedd ymchwil a chlinigol a gynigir ymhlith y gorau yn y byd.  

Fel gweithiwr iechyd, rhan fawr o dy waith fydd cyfathrebu â’r cyhoedd a chyd-weithwyr. Trwy astudio rhan o dy gwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, bydd gennyt gyfle i ddatblygu sgiliau cyfathrebu er mwyn dy alluogi i weithio’n ddwyieithog, a fydd yn ychwanegu at dy gyfleoedd yn y gweithle ac yn rhoi cyfle i gleifion gael eu trin drwy gyfrwng y Gymraeg os ydynt yn dymuno hynny. 

Ceir dewis eang o bynciau i’w hastudio yn y brifysgol, sef: 

 • ffisiotherapi 
 • therapi galwedigaethol 
 • therapi lleferydd 
 • ymarfer gofal llawdriniaethol (operating department practice) 
 • dieteg
 • radiograffeg diagnostig 
 • radiotherapi ac oncoleg.  

Yn ystod dy astudiaethau, rhoddir cyfle i ti gael blas ar ddulliau addysgiadol diddorol, e.e. dysgu trwy drafod a datrys achosion clinigol (Problem Based Learing: PBL). Fe gei gyfle hefyd i ddysgu mewn ‘labordai efelychiadol’, sy’n ail-greu awyrgylch clinigau a wardiau ysbyty yn ogystal ag adrannau gofal dwys a llawfeddygaeth. Cynhelir darlithoedd a thiwtorialau ar gyfer yr holl bynciau iechyd fel rhan o gwrs amlbroffesiwn, a rhoddir cyfle i gydweithio gydag aelodau o staff y GIG, yn ogystal â gweithio yn y gymuned mewn lleoliadau clinigol.

Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yw’r cyflogwr mwyaf yng Nghymru, gyda dros 70,000 o aelodau o staff yn gyflogedig ganddo. Os byddi di’n dymuno gweithio i’r sefydliad ar ôl graddio, fe fyddi’n rhan o dîm mawr o weithwyr proffesiynol sy’n cydweithio i ddarparu gofal iechyd mewn ysbytai ac yn y gymuned ar gyfer dros dair miliwn o drigolion Cymru. Hanfod gwaith y GIG yw gweithio ar y cyd gyda gwasanaethau cymdeithasol a gwirfoddol, a cheir ystod eang o gyfleoedd i weithwyr iechyd yn y sector preifat, elusennau a gwasanaethau cymdeithasol, ynghyd â mewn ysgolion, carchardai, gwleidyddiaeth, ymchwil, a’r byd chwaraeon. Bydd dilyn gyrfa fel gweithiwr iechyd yn her ddyddiol, yn cynnig boddhad, ac yn gyfle i fireinio sgiliau a thyfu mewn gwybodaeth.

Os wyt ti’n dymuno gyrfa foddhaol, heriol, ddiddorol ac amrywiol, edrycha ar y cyrsiau Iechyd sydd ar gael yng Nghymru, ac ymuna a thîm eang o weithwyr amryddawn a disglair.

Dysgu Mwy

Mathemateg

Mae Mathemateg yn bwnc eang iawn; mae’n iaith yn ei hun, a chaiff ei defnyddio ar hyd ystod eang o feysydd gwyddonol, e.e. Ffiseg a Pheirianneg. 

Wrth astudio Mathemateg, mae modd i ti arbenigo mewn agwedd ar y pwnc, megis Ystadegaeth, Mathemateg Gymhwysol, Mathemateg Bur neu ymchwil weithrediadol, neu gelli astudio unrhyw gyfuniadau o’r rhain. Gyda’r bwriad o gyfoethogi dy brofiad dysgu ymhellach, mae rhai prifysgolion yn cynnig cyfleoedd i weithio mewn diwydiant, neu dramor, am flwyddyn. 

Mae dwy flynedd gyntaf cyrsiau MMath a BSc yr un fath fel rheol, a bydd cyfle i drosglwyddo rhwng y naill gynllun a’r llall yn ôl dy ddymuniad.

Mae’n wir dweud bod graddedigion Mathemateg yn debygol o dderbyn y cyflogau uchaf, a hynny’n ail yn unig i raddedigion Meddygaeth a Deintyddiaeth.Mae galw cynyddol am raddedigion Mathemateg, a chydnabyddir pwysigrwydd sgiliau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) yn agenda cynllun Llywodraeth Cymru, Gwyddoniaeth i Gymru.  

Gall gradd mewn Mathemateg dy baratoi at yrfa ddisglair, a gellid dod o hyd i raddedigion Mathemateg yn gweithio mewn amryw o feysydd, boed fel ymchwilwyr, peirianwyr, rhaglenwyr, cyfrifwyr neu athrawon. Hyd yn oed os byddi’n dewis gweithio mewn maes arall ar ôl graddio, bydd dy sgiliau i ddadansoddi, datrys problemau, meddwl yn feirniadol, ynghyd â’th sgiliau ymarferol, cyfrifiadurol a chyfathrebu yn gaffaeliad i ti ym mha bynnag yrfa y byddi di’n ei dewis.     

Addysgir elfennau o gyrsiau gradd Mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg mewn mwy nag un sefydliad. Mae’r gallu i drin a thrafod yn y ddwy iaith yn hanfodol bwysig wrth gyfathrebu yng Nghymru, ac mae astudio elfennau o gyrsiau gradd Mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg yn rhoi cyfle euraidd i ti ddatblygu’r sgiliau ieithyddol angenrheidiol.  

Dysgu Mwy

Ffiseg

Mae Ffiseg yn bwnc cyffrous sy’n cynnig profiadau lu i fyfyrwyr drwy gyfuno’r damcaniaethol a’r ymarferol. Mae cyrsiau gradd Ffiseg yn rhoi seiliau cadarn i ddeall ac egluro’r byd o’n cwmpas; deddfau Ffiseg yw sylfaen ein technoleg fodern, ac fe’i defnyddir i ddisgrifio systemau o’r gronynnau isatomig bychain i alaethau enfawr.

Mae Ffiseg yn bwnc STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg, sy'n cael eu cydnabod yn feysydd canolog i ffyniant economaidd Cymru). Rhoddir gwerth mawr ar Ffiseg mewn amrywiaeth o feysydd megis meteoroleg, meddygaeth, peirianneg ac ynni adnewyddadwy. 

Ceir cyfleoedd eang i raddedigion Ffiseg. Hyd yn oed os byddi di’n dewis gadael y maes ar ôl graddio, bydd y sgiliau y byddi di’n eu datblygu yn ystod y cwrs – sgiliau cyfrifiadurol, dadansoddi, cyfathrebu, ynghyd â’r gallu i feddwl yn feirniadol a datrys problemau – yn amhrisiadwy ar ba bynnag drywydd y byddi di’n ei ddilyn. Prin fod angen dweud felly fod gradd Ffiseg yn agor llu o ddrysau.

Cynigir amrywiaeth o gynlluniau gradd Ffiseg. Ceir cynlluniau gradd BSc tair blynedd a chynlluniau gradd MPhys pedair blynedd (sy’n cynnwys deunydd fwy heriol). Ceir hefyd gynllun gradd BSc Ffiseg pedair blynedd gyda blwyddyn sylfaen, a hynny ar gyfer y rheini nad oes ganddynt gefndir o astudio Ffiseg hyd at Safon Uwch yn yr ysgol. 

Addysgir elfennau o gyrsiau gradd Ffiseg drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r cynlluniau gradd dwyieithog hyn yn rhoi cyfle i ti ddefnyddio’r ddwy iaith fel ei gilydd fel cyfrwng ffisegol, a fydd yn dy baratoi at y tirlun proffesiynol yng Nghymru ynghyd â’r llwyfan rhyngwladol. Os mai gweithio dramor sy’n mynd â dy fryd, cynigir cyfleoedd i wneud hynny fel rhan o’r cwrs gradd.

Dysgu Mwy

Daearyddiaeth

Mae Daearyddiaeth yn faes eang. Prin fod syndod, felly, ei fod yn denu unigolion sydd yr un mor bellgyrhaeddol a llydan eu gorwelion. Ym mhle arall y cei di’r cyfle i ddefnyddio’r dechnoleg fwyaf blaengar er mwyn dysgu am adeiledd y Ddaear ac esblygiad ei thirffurfiau dan ddylanwad prosesau daearegol a geomorffolegol, ddoe a heddiw? Ym mhle arall y cei di hefyd y cyfle i ddysgu am effaith trychinebau naturiol a gweithgareddau dynol sydd wrth wraidd ein dealltwriaeth o’r byd o’n hamgylch?

O dderbyn gradd mewn Daearyddiaeth, bydd gennyt sylfaen gadarn ar gyfer sawl gwahanol fath o yrfa, o’r maes amgylcheddol i gynllunio trefol, ac o’r maes cyfansoddi polisi i weithio gyda mudiadau elusennol a llywodraethol.

Cei di gyfle, wrth astudio’r pwnc, i ddysgu am faterion cyfoes ein byd dan arweiniad arbenigwyr yn eu maes. Byddi di’n dilyn modiwlau sy’n ymdrin â materion cyfoes fel globaleiddio a pherthnasau cymdeithasol cyfoes, cynaliadwyedd, prosesau’r byd, ynghyd ag ymateb dynol i beryglon naturiol. 

Yn ogystal â darlithoedd traddodiadol, byddi di’n cymryd rhan mewn trafodaethau manwl o fewn grwpiau bach (tiwtorialau a seminarau), yn datblygu’r gallu i weithio mewn tîm drwy wneud gwaith grŵp a chyflwyniadau, ynghyd â meithrin sgiliau i weithio’n annibynnol trwy gynllunio prosiect ymchwil. At hynny, cei di gyfle i ymarfer dy sgiliau’n uniongyrchol drwy fynd ar brofiad gwaith, ynghyd â mynd ar deithiau maes i leoliadau diddorol fel Penrhyn Gŵyr, a hyd yn oed Efrog Newydd neu Vancouver.

Wrth fanteisio ar yr holl gyfleoedd hyn, a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg, byddi di’n adeiladu seilwaith o sgiliau a fydd yn amhrisiadwy ym mha bynnag yrfa y byddi di’n dewis yn y dyfodol. Bydd y gallu i ymdrin â’r maes yn y Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg yn bluen ychwanegol yn dy het, ac yn allu deniadol i unrhyw ddarpar gyflogwr.

Mae gradd mewn Daearyddiaeth yn fan cychwyn ardderchog ar gyfer ystod eang o yrfaoedd, boed hynny yn y sector cyhoeddus, sector preifat neu feysydd amrywiol eraill. Gwelir nifer o raddedigion yn mynd yn eu blaenau i weithio fel cynllunwyr ffyrdd a systemau trafnidiaeth, ystadegwyr i’r Llywodraeth, anturiaethwyr, cynhyrchwyr ffilm a rhaglenni dogfen, newyddiadurwyr, gweithwyr elusennol mewn gwledydd tramor, ynghyd ag ymchwilwyr academaidd (sy’n gweithio ar rai o faterion mwyaf difyr a dylanwadol ein hoes).

Dysgu Mwy

Cemeg

Nid pob Cemegydd sy’n gwisgo cot wen! Gall gradd mewn Cemeg arwain at yrfa lewyrchus mewn amryw feysydd.

Mae astudio Cemeg drwy gyfwng y Gymraeg yn cynnig llawer o fanteision. Mae’n esmwytho’r naid rhwng addysg safon uwch i addysg brifysgol gan fod trafod pwnc drwy gyfrwng mamiaith yn hytrach nag ail iaith yn haws o dipyn. Wrth astudio rhan o’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, bydd y gallu gennyt i drafod ac ysgrifennu yn y ddwy iaith fel ei gilydd.

Yn ogystal ag astudio Cemeg Craidd o safbwynt ymarferol a damcaniaethol, rhoddir pwyslais ar sgiliau trosglwyddadwy fel cyfathrebu, rhifoli, dadansoddi, trin data, arsylwi, gweithio mewn tîm a meddwl yn rhesymegol. Bydd y rhain yn fanteisiol ym mha yrfa bynnag y byddi’n ei dilyn ar ôl graddio. Mae graddedigion Cemeg yn gweithio mewn nifer o wahanol feysydd a lleoliadau, gan gynnwys:

 • diwydiant
 • ymchwil
 • cyfrifiadureg
 • marchnata
 • cyfrifeg
 • newyddiaduraeth
 • cwmnïau fferyllol
 • labordai dadansoddol masnachol
 • gwyddoniaeth fforensig
 • archaeoleg
 • technoleg bwyd
 • biotechnoleg
 • cwmnïau meteleg.
Dysgu Mwy

Amaethyddiaeth a Gwyddorau Gwledig

Gyda phoblogaeth y byd yn tyfu law yn llaw â’r angen i sicrhau cyflenwad bwyd o’r ansawdd uchaf, mae’n bwysicach nag erioed fod amaethwyr yn derbyn addysg o’r radd flaenaf. Mae sicrhau bod llaeth a chig maethlon ar gael yn y dyfodol, gan gydymffurfio ar yr un pryd â gofynion cadwraeth a chynaliadwyedd, yn hollbwysig. Wrth ddilyn cwrs mewn Amaethyddiaeth, fe gei ddysgu nifer o egwyddorion pwysig megis rheoli glaswelltir a phriddoedd, cynhyrchu a rheoli cnydau, cynhyrchu anifeiliaid yn ogystal â chynaliadwyedd.

Os mai cwrs mwy galwedigaethol ei natur sy’n mynd â’th fryd, bydd gradd mewn Sylfaen Amaethyddiaeth neu Amaethyddiaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad yn apelio atat. Dyma gyfle unigryw i ddatblygu sgiliau mewn hwsmonaeth a rheoli, ynghyd â chasglu profiad ymarferol a fydd yn braenaru’r ffordd at yrfa mewn amaeth, rheolaeth cefn gwlad a chadwraeth. Mae’r cyrsiau hyn hefyd yn boblogaidd ymysg y sawl sy’n dymuno ailhyfforddi neu newid trywydd eu gyrfaoedd presennol.

Mae’r sector bwyd a ffermio yn allweddol i economi Cymru o ran cyflogaeth a’r cyfraniad i dwristiaeth. Mae’r gadwyn gyflenwi’n cynrychioli tua 18% o’r gweithlu Cymreig. Yn ôl adroddiad Llywodraeth Cymru ar sgiliau Cymraeg, ystyriai 45% o gyflogwyr y sector bwyd-amaeth fod sgiliau Cymraeg yn bwysig i’w busnes, ac ystyriai traean bod sgiliau Cymraeg yn bwysig iawn. Mae’r un adroddiad yn dangos y defnyddir y Gymraeg yn y gweithle ym mron 50% o sefydliadau’r sector bwyd-amaeth. Yn naturiol felly, bydd astudio drwy’r Gymraeg yn dy arfogi gyda’r sgiliau ieithyddol sy’n hollbwysig i’r sector hwn.

 

Mae graddedigion Amaethyddiaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad yn gweithio mewn nifer o wahanol feysydd, gan gynnwys y maes rheoli ffermydd, bwyd anifeiliaid, ymgynghori ym maes amaethyddol-amgylcheddol, darparu bwyd mewn ffordd gynaliadwy, arolygiaeth iechyd a lles anifeiliaid fferm, cyflenwi nwyddau amaethyddol, ynghyd â chadwraeth a gwarchod cynefinoedd.

Dysgu Mwy

Astudiaethau Crefyddol

Mae deall crefyddau’r byd yn rhan annatod o ddirnad ein diwylliant a’r gymdeithas ehangach.

Wrth astudio ar gyfer BA Astudiaethau Crefyddol, byddi’n dod i ddeall crefyddau megis Iddewiaeth, Hindŵaeth, Islam, Cristnogaeth, Siciaeth a Bwdhaeth, a hynny yn eu cyd-destunau diwylliannol, cymdeithasol a hanesyddol. 

Trwy gydol y cwrs, fe fyddi’n meithrin dealltwriaeth o’r berthynas fyrlymus sy’n bodoli rhwng crefydd, cymdeithas a diwylliant, gan archwilio’r rôl sydd gan grefydd mewn perthynas â chwestiynau pwysicaf ein cyfnod. Eir ati i roi sylw manwl a thrylwyr i hanes, hunaniaeth ac ymrwymiad crefyddol, a hynny yng nghyd-destun digwyddiadau cyfoes o bwys byd-eang.

Gellir astudio arferion a chredoau crefyddau mawr y byd yn ogystal â thraddodiadau eraill megis crefyddau brodorol a mudiadau crefyddol newydd. Cyflwynir gwahanol ddulliau o astudio crefydd, a rhoddir sylw penodol i le crefydd yn y byd cyfoes. Bydd cyfle i ymweld ag addoldai lleol a chenedlaethol, i fynd ar deithiau tramor i ganolfannau o arwyddocâd crefyddol, ac i feithrin adnabyddiaeth ymarferol a dealltwriaeth bersonol o ddiwylliannau a chrefyddau’r byd. 

Gellir datblygu gyrfa mewn sawl maes ar ôl derbyn gradd mewn astudiaethau crefyddol, gan gynnwys:

 • y gwasanaethau cymdeithasol
 • addysg
 • sefydliadau cymorth ac elusennol rhyngwladol
 • twristiaeth y cyfryngau
 • gwleidyddiaeth 
 • y gwasanaeth sifil 
 • cyhoeddi 
 • newyddiaduraeth. 
Dysgu Mwy

Newyddiaduraeth

Wyt ti’n meddu ar rinweddau newyddiadurwr? Wyt ti’n ysu am ddarganfod pwy, ble, pam a sut? Wyt ti’n awchu am wybod ym mhle y caiff pob newyddiadurwr da ei stori, ac yn dymuno dysgu sut i’w hysgrifennu’n dda?

Wrth astudio gradd mewn Newyddiaduraeth, byddi di’n dysgu’r atebion i’r cwestiynau uchod. Cei di ddysgu’n gyntaf beth yw stori newyddion, cyn mynd ymlaen i feithrin y gallu i’w dadansoddi a’i dehongli. Rhoddir cyfle i ti ystyried effeithiau’r cyfryngau cymdeithasol ar y cyfryngau torfol, a chyda hynny ystyried natur dyfodol y diwydiant newyddiadurol.

Mae Newyddiaduraeth yn bwnc cyfredol a chyffrous. Wrth ddysgu toreth o sgiliau ymarferol, cei di dy arwain at yrfa lewyrchus yn y maes, a chlywir galw clir oddi wrth gyflogwyr am fyfyrwyr sy’n meddu ar y gallu i newyddiadura’n gywrain a hyderus yn y Gymraeg a’r Saesneg fel ei gilydd. Gall dy radd dy arwain ar hyd nifer o lwybrau gyrfaol eraill, e.e. marchnata, rheoli cyfryngau cymdeithasol ar-lein, darlledu, ysgrifennu ar gyfer cylchgronau, ynghyd â gweithio ym maes cysylltiadau cyhoeddus.

Gelli di astudio Newyddiaduraeth drwy gyfrwng y Gymraeg yn y prifysgolion canlynol:

Prifysgol Caerdydd

Prifysgol Bangor

Ceir gwybodaeth bellach am yrfa mewn Newyddiaduraeth yma 

Dysgu Mwy

Gwleidyddiaeth

Wyt ti eisiau bod yn wleidydd, neu eisiau dadlau yn eu herbyn? Wyt ti’n awchu am ddysgu rhagor am sefyllfa wleidyddol Cymru a gweddill y byd? Os felly, gwleidyddiaeth yw’r radd berffaith ar dy gyfer, lle byddi’n meithrin dealltwriaeth eang o rym bydol.

Wrth i rym symud o San Steffan i’r Cynulliad, mae galw am bobl sy’n deall Cymru i weithio mewn cwmnïau, sefydliadau, elusennau a’r cyfryngau.  Mae gradd mewn Gwleidyddiaeth yn dangos i gyflogwyr dy fod yn gallu dadansoddi, deall a gweld sawl ochr i ddadl. Cei dy gyflwyno i ystod eang o syniadau gwahanol a chysyniadau gwleidyddol newydd a fydd yn dy arwain at ehangu dy orwelion. Wrth ddilyn modiwlau cyfrwng Cymraeg ar Gymru a’r byd, cei dy hyfforddi i feddwl ac ysgrifennu yn y Gymraeg mewn ffordd bwrpasol a threiddgar. Byddi’n graddio gyda’r gallu i ymdrin â phynciau gwleidyddol yn y Gymraeg a’r Saesneg fel ei gilydd, a fydd yn allu amhrisiadwy wrth i ti ymgeisio am swyddi.

Yn ystod y cwrs, cei gyfle i fynd ar gyfnod o brofiad gwaith; gall hynny gynnwys cyfnod gyda gwleidydd, mudiad ymgyrchu, neu hyd yn oed y Llywodraeth yng Nghaerdydd, Llundain neu Frwsel. Gyda hynny, byddi’n profi’r cyffro gwleidyddol dyddiol yng Nghymru a thu hwnt.

Mae graddedigion Gwleidyddiaeth yn gweithio mewn amryw o wahanol feysydd, e.e. ymchwilio ar ran pleidiau gwleidyddol, lobïo i gwmnïau neu fudiadau, datblygu polisi ar gyfer mudiad ymgyrchu neu elusen, newyddiaduraeth, y gwasanaeth sifil ynghyd â’r maes addysgu.

Dysgu Mwy

Seicoleg

Mae gyrfaoedd proffesiynol o fewn y maes Seicoleg yn amrywiol a diddorol, a chyda’r sgiliau y byddi di’n eu datblygu yn ystod y radd, fe fyddi hefyd yn gymwys i weithio mewn llu o feysydd. Yn ystod y cwrs, fe gei elwa ar arbenigedd darlithwyr sy’n ymroddedig i gynnig y profiad gorau posibl o astudio Seicoleg, a chynigir cyfle i ti hefyd gyfarfod myfyrwyr eraill o bob cwr o’r byd.

Wrth astudio dy gwrs – neu ran ohono – drwy gyfrwng y Gymraeg, fe fyddi’n cymryd cam pellgyrhaeddol wrth baratoi ar gyfer gyrfa. Ceir tystiolaeth gadarn yng Nghymru o bwysigrwydd y gallu i gyfathrebu’n ddwyieithog wrth ymgeisio am swyddi. Er enghraifft, mae cyflogwyr nodedig fel y Gwasanaeth Iechyd a’r cynghorau’n dymuno cyflogi seicolegwyr proffesiynol sy’n gallu cyfathrebu â chleientiaid, cleifion a chyd-weithwyr yn y Gymraeg. O ganlyniad, bydd y ffaith i ti ddilyn dy gwrs drwy gyfrwng y Gymraeg yn gaffaeliad i dy CV.

Gall graddedigion Seicoleg weithio mewn nifer o wahanol feysydd, gan gynnwys: 

 • seicoleg addysgol a chlinigol 
 • chwaraeon 
 • meysydd galwedigaethol 
 • y maes academaidd 
 • iechyd 
 • cwnsela 
 • seicoleg iechyd. 

Mae dewisiadau gyrfaoedd poblogaidd eraill yn cynnwys ymchwil i’r farchnad, adnoddau dynol, addysgu a hysbysebu.

Dysgu Mwy

Gwaith Cymdeithasol

Mae bod yn weithiwr cymdeithasol yn gofyn am wybodaeth eang a sgiliau arbennig ar gyfer gweithio gydag unigolion mwyaf bregus y gymdeithas. Yn sgil hynny, mae angen hyfforddiant proffesiynol ar y rhai sy’n dymuno gweithio yn y maes.

Yn ystod rhaglenni gradd Gwaith Cymdeithasol, deuir ag elfennau academaidd a phroffesiynol ynghyd, lle paratoir myfyrwyr i ymgymryd â swyddi o fewn y gweithlu cymdeithasol. Yn ogystal ag ennill cymhwyster addysg cydnabyddedig, enillir trwydded hefyd i weithio’n broffesiynol.

O fewn y maes gofal, mae’n hollbwysig bod pob unigolyn sydd mewn cyfyngder yn cael y cyfle i gyfleu ei deimladau a’i brofiadau mwyaf personol drwy gyfrwng ei famiaith. Dim ond wrth sicrhau y rhoddir pob cyfle i’r unigolyn fynegi ei hun – a chael ei ddeall drwy gyfrwng yr iaith a ddewisa – y gellir trefnu’r gofal, y gefnogaeth a’r gwasanaeth priodol ar ei gyfer.

Mae nifer o raglenni gwaith cymdeithasol yn cynnig hyfforddiant trwy gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig. Cynigia rhai ohonynt rywfaint o elfennau astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, a chynigia’r rhaglen Gwaith Cymdeithasol ôl-raddedig ym Mhrifysgol Bangor lwybr astudio cyfan gwbl Gymraeg.

Rhoddir cyfle i astudio amrywiaeth o fodiwlau, gan gynnwys gwerthoedd a moeseg, cyfraith gwaith cymdeithasol, gweithio gyda phlant a theuluoedd, a gweithio gydag oedolion â gwahanol anghenion. Mae cyfran sylweddol o’r rhaglenni’n cynnwys cyfleoedd i’r myfyrwyr fynd i’r afael ag ochr ymarferol gwaith cymdeithasol mewn amrywiol leoliadau, gan gynnwys adrannau gwasanaethau cymdeithasol, mudiadau gwirfoddol a’r sector preifat.

Dysgu Mwy

Y Gwyddorau Biolegol

Cynigia’r Biowyddorau gyfle arbennig i ddeall sut mae’r byd o’n cwmpas yn gweithio. Beth fydd effeithiau newid hinsawdd ar yr amgylchedd o’n cwmpas? Faint o’n deunydd genetig ni sy’n gyffredin â deunydd genetig mwnci neu fanana?

Seilir y Biowyddorau ar ymchwil ac arbrawf mewn labordy ac yn y maes. Ynghyd ag ehangu dy wybodaeth wyddonol a’th ddealltwriaeth o dechnegau gwyddonol safonol, fe gei hefyd gyfle i feithrin sgiliau trosglwyddadwy mewn ystadegau, dulliau cyfathrebu a chyflwyno, yn ogystal â sgiliau trefnu (fel unigolyn ac mewn grŵp). 

Yn ategol at ddarlithoedd traddodiadol, fe fyddi hefyd yn dysgu am y maes drwy gymryd rhan mewn tiwtorialau a seminarau, ynghyd â datblygu’r gallu i weithio’n annibynnol drwy gynllunio prosiect ymchwil. Fe gei gyfle mewn ambell brifysgol i dreulio cyfnod ar brofiad gwaith, ynghyd â mynd ar deithiau maes i safleoedd ar draws y byd.

O fanteisio ar astudio’r Gwyddorau Biolegol drwy gyfrwng y Gymraeg, fe fyddi’n adeiladu seilwaith o sgiliau a fydd yn amhrisiadwy ym mha bynnag yrfa y byddi’n dewis. Yng Nghymru, mae cyflogwyr ym maes y Biowyddorau’n cydnabod pwysigrwydd cyfathrebu effeithiol yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae hyn yn arbennig o wir mewn swyddi lle mae cyfathrebu ag aelodau o’r cyhoedd yn rhan hanfodol o’r gwaith; yn y byd amgylcheddol (gyda thirfeddianwyr, amaethwyr a garddwriaethwyr) ac mewn ysbytai (gyda chleifion; yn oedolion a phlant).

Dysgu Mwy

Gwyddorau Amgylcheddol ac Eigion

Oes gen ti ddiddordeb yn yr amgylchedd? Wyt ti’n awyddus i ddysgu mwy am brosesau naturiol a’r berthynas rhyngddynt? Wyt ti eisiau gweld perfformiad amgylcheddol gwell gan fusnesau Cymru? Os felly, mae gradd ym maes y Gwyddorau Amgylcheddol yn ddelfrydol ar dy gyfer.

Mae Gwyddor Amgylcheddol yn ddisgyblaeth eang ac fe fyddi’n astudio bygythiadau cyfoes sy’n wynebu’r byd a’i bobl megis newid hinsawdd, llygredd, cadwraeth a diogelwch bwyd. Wrth astudio’r pwnc, bydd gennyt sylfaen gadarn mewn Bioleg, Cemeg, Daeareg a Gwyddorau’r Môr, ynghyd ag ymwybyddiaeth gref o’r berthynas rhyngddynt a’u heffaith ar y ddynoliaeth. 

Yn ystod y cwrs, cei sawl cyfle i gyfarfod aelodau o weithlu’r sector amgylcheddol, ynghyd â chyfle i dreulio cyfnod ar brofiad gwaith. Wrth weithio yn y sector, byddi’n cydweithio â’r diwydiannau amgylcheddol (e.e. amaeth, dŵr, twristiaeth), lle disgwylia’r cyrff statudol i staff allu trin a thrafod yn y Gymraeg a’r Saesneg fel ei gilydd. O astudio rhan o dy gwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, byddi’n magu hyder i gyflwyno materion amgylcheddol yn y ddwy iaith, a fydd yn gaffaeliad i ti wrth i ti ddechrau ar dy yrfa.

Gelli ddod o hyd i raddedigion y maes yn gweithio mewn nifer o wahanol feysydd, gan gynnwys cadwraeth a gwarchod cynefinoedd, ymgynghori amgylcheddol, datblygu a gweithredu polisi, monitro ansawdd dŵr, ynghyd â rheoli gwastraff.

Dysgu Mwy

Cysylltiadau Cyhoeddus

“Mae'r rhan fwyaf o swyddogion cysylltiadau cyhoeddus yn raddedigion” (Ffynhonnell: www.careerswales.com)

Mae pob sefydliad, beth bynnag ei faint a’i waith, yn dibynnu ar ei enw da er mwyn sicrhau ei lwyddiant a’i barhad. Mae cysylltiadau cyhoeddus yn faes arbenigol gyda’r nod o sicrhau dealltwriaeth o amcanion sefydliadau penodol – ynghyd â darparu cefnogaeth iddynt – trwy ddefnydd strategol o wahanol ddulliau cyfathrebu. Mae arbenigwyr mewn cysylltiadau cyhoeddus yn ymdrechu i gynnal ewyllys da a dealltwriaeth rhwng sefydliad a’i gynulleidfaoedd, sef cwsmeriaid cyfredol a darpar gwsmeriaid, gweithwyr a rheolwyr, buddsoddwyr, y cyfryngau, y Llywodraeth, a chyflenwyr. O lunio datganiad i’r wasg hyd at warchod y brand yn effeithiol, mae modd sicrhau cefnogaeth i’r sefydliad dan sylw ynghyd ag adnabyddiaeth eang o’i waith. 

Wrth astudio am radd mewn Cysylltiadau Cyhoeddus, cei brofiad addysgol heriol a chyffrous. Mae'r BA Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus ym Mhrifysgol Abertawe yn un galwedigaethol ei natur sy’n paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa yn y maes cyfathrebu; maes sy’n prysur ehangu yng Nghymru.  

Bydd y cwrs, trwy gyfuno theori a gweithgareddau ymarferol, yn rhoi’r cyfle i ti feistroli sgiliau cyfathrebu strategol, megis rheoli’r wasg, rheoli brand, hysbysebu, cyfathrebu corfforaethol, cyfathrebu digidol a rheoli digwyddiadau. Cyflwynir sut y mae sefydliadau ac unigolion yn cyfathrebu, gan ystyried yr amrywiol garfannau y maent yn cyfathrebu â hwy, ynghyd â'r dulliau sy’n cael eu defnyddio. Trafodir hefyd y strategaethau a’r tactegau a ddefnyddir ym myd cysylltiadau cyhoeddus, gan gynnwys pwysigrwydd technegau ymchwil marchnad, hysbysebu, marchnata, yn ogystal â chyfathrebu digidol ac ar-lein. Rhoddir pwyslais penodol ar reolaeth y wasg, ynghyd â’r rôl sy’n cael ei chwarae gan gysylltiadau cyhoeddus wrth ddylanwadu ar yr agenda newyddion a’r farn gyhoeddus.

Yn sgil dyfodiad Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, ynghyd â thwf ym mhwerau datganoledig Llywodraeth Cymru, clywir galw cynyddol am gyfathrebwyr strategol cyfrwng Cymraeg medrus. 

 

Trwy feithrin perthynas glòs gydag amryw ymarferwyr cyfathrebu – o fewn y sector cyhoeddus, asiantaethau cyfathrebu a hysbysebu, cwmnïau preifat a’r trydydd sector – cei di gyfle i gael profiad uniongyrchol o’r diwydiant mewn modd anffurfiol, ynghyd â chyfle i dreulio cyfnod ar brofiad gwaith mewn lleoliad cyffrous.

Ar ôl graddio, gelli di ddilyn gyrfa fel cyfathrebwr corfforaethol a phroffesiynol ar hyd amryw sectorau yng Nghymru a thu hwnt.

Ceir gwybodaeth bellach am y cwrs BA Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus ym Mhrifysgol Abertawe yma.

Hefyd, ceir gwybodaeth ddefnyddiol am y maes Cysylltiadau Cyhoeddus ar wefan Gyrfa Cymru

Dysgu Mwy

Astudiaethau Ffilm

Ceir sawl gwahanol ddull o astudio ffilm, ac mae’r dulliau hynny’n cynyddu mewn poblogrwydd. Mae modd i ti ganolbwyntio ar yr ochr weithredol ac ymarferol neu’r academaidd a dadansoddol, neu beth am gyfuno’r ddau?

Gelli di astudio sawl agwedd ar ffilmiau penodol, o’r sgript i’r gwaith camera, ac o’r goleuo i’r golygu. Cei di’r cyfle i ddilyn datblygiad cyfarwyddwyr unigol neu ysgol o gyfarwyddwyr mewn cyd-destun byd-eang, ynghyd â dilyn datblygiad y traddodiadau gwahanol sydd wedi’u seilio ar ddiwylliant brodorol y gorllewin a’r dwyrain.

Gall gradd mewn Astudiaethau Ffilm arwain at swydd mewn sawl maes, gan gynnwys gweithio yn y maes creadigol fel gweithiwr llawrydd, gweithio ar gynyrchiadau penodol ynghyd â dilyn gyrfa academaidd drwy arbenigo ar fath arbennig o genre hanesyddol neu fodern. 

Mae gwybodaeth bellach am gyrsiau penodol (naill ai’n gyfan gwbl drwy’r Gymraeg neu ran ohonynt) ar gael yma:

Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Bangor 

Prifysgol Abertawe  (fel rhan o’r cwrs BA Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus). 

Edrycha hefyd ar wefan Gyrfa Cymru am wybodaeth bellach am y cyfleoedd sydd ar gael yn y maes hwn.

Dysgu Mwy

Ieithoedd Modern

“Mae bron i dwy rhan o dair o raddedigion Ieithoedd Modern mewn gwaith o fewn chwe mis ar ôl graddio”

Mewn astudiaeth gan y Cyngor Prydeinig, mae Sbaeneg, Ffrangeg ac Almaeneg ymhlith y pum iaith mwyaf pwysig i ddyfodol y Deyrnas Unedig.

Pam astudio Ieithoedd Modern yn y brifysgol?

“Mae’n dangos eich bod chi’n unigolyn sydd â meddwl agored, eich bod chi’n chwilfrydig ac yn gallu cyfathrebu.”

Mae astudio ieithoedd yn cynnig llawer o gyfleoedd gyrfa a chyfleoedd astudio yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Os wyt ti am ddysgu mwy am y byd a datblygu arbenigedd mewn iaith benodol, mae gradd Ieithoedd Modern yn ddelfrydol ar dy gyfer. Mae dwyieithrwydd – os nad teirieithedd – yn gyffredin ledled Ewrop, ac mae’r myfyrwyr hynny sydd eisoes yn ddwyieithog wrth eu bodd yn astudio iaith ychwanegol.

Ieithoedd yw’r allwedd i’r byd newydd, amlieithog, yr ydyn ni’n byw ynddo. Bydd yn rhan ohono!

Pam astudio drwy gyfrwng y Gymraeg?

Wrth astudio’r pwnc drwy gyfrwng y Gymraeg, cei di astudio iaith fodern drwy gyfrwng yr iaith a ddaw’n naturiol i ti. Byddi di’n meithrin dealltwriaeth fanwl o’r iaith fodern wrth ganolbwyntio ar elfennau ieithyddol ochr yn ochr ag ystod o fodiwlau cyffrous am lenyddiaeth, cymdeithas, gwleidyddiaeth ac economi gwledydd o amgylch y byd.

Mae nifer o raddedigion yn mynd ati i edrych am waith mewn gwlad dramor, ond manteisia nifer o raddedigion hefyd ar gyfleoedd sy’n bodoli yng Nghymru, gan ddilyn gyrfaoedd yn y meysydd canlynol: 

 • technoleg
 • y sector cyhoeddus (e.e. y Comisiwn Ewropeaidd, y Cyngor Prydeinig) 
 • y cyfryngau 
 • rheoli digwyddiadau 
 • twristiaeth
 • manwerthu
 • cynhyrchu 
 • y gyfraith 
 • cyfieithu
 • dehongli 
 • y byd addysg (athro ysgol uwchradd/addysg bellach/addysg uwch, athro Saesneg fel iaith dramor mewn ysgolion)
 • prynu adwerthol
 • cyfrifeg 
 • marchnata ac ymchwil farchnata.

“Yn aml iawn, mae’r Gymraeg yn ddefnyddiol wrth brofi elfennau ieithyddol newydd, a hynny yn fwy na’r Saesneg; gall fy helpu yn enwedig wrth geisio dyfalu ystyr geiriau Ffrangeg a Sbaeneg.”

Edrycha ar y graddau Ieithoedd Modern y mae’r prifysgolion yn ei gynnig drwy gyfrwng y Gymraeg: 

Prifysgol Abertawe 

Prifysgol Aberystwyth 

Prifysgol Bangor  

Prifysgol Caerdydd  

Mae gwybodaeth am yr holl gyrsiau hefyd ar gael ar ein chwilotydd cyrsiau. Bydd y chwilotydd yn dangos pa gyrsiau sy’n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Cofia fod Ieithoedd Modern yn un o’r meysydd sy’n gymwys ar gyfer Ysgoloriaeth Cymhelliant.

Adnoddau

Cymer olwg ar Botwm y Byd, http://www.botwm-y-byd.org/amdanom-ni, prosiect cyffrous sy’n darparu adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg yn y Cyfryngau Newydd, Ieithoedd Modern a Gwleidyddiaeth. Dyma ffordd wych o ddarganfod y testunau y byddi’n di’n eu hastudio wrth ddilyn gradd Ieithoedd Modern. Mae gwefan CILT Cymru yn cynnwys cryn dipyn o wybodaeth am y manteision o astudio ieithoedd. Clicia ar y ddolen isod er mwyn dysgu am y gyrfaoedd y mae graddedigion Ieithoedd Modern yn eu dilyn: http://www.cymraeg.ciltcymru.org.uk/cyfleoedd-gydag-ieithoedd/ 

Mae gwefan ‘Studying Languages’ yn ddefnyddiol iawn wrth i ti ystyried a pharatoi ar  gyfer astudio ieithoedd yn y brifysgol. 

Cyfleoedd unigryw

Dros y blynyddoedd diwethaf, bu nifer o fyfyrwyr a astudiai gyfran o’u gradd Ieithoedd Modern drwy gyfrwng y Gymraeg yn elwa o fynychu cwrs preswyl gyda myfyrwyr a darlithwyr o brifysgolion ledled Cymru. Mae hwn yn gyfle unigryw i rannu profiadau ac i ddod i adnabod pobl eraill sydd hefyd yn mwynhau dysgu am ieithoedd a diwylliant gwledydd tramor. Yn ogystal â darlithoedd am bynciau penodol a sesiynau ar gyfleoedd gyrfaol, mae’r cwrs yn gyfle i gymdeithasu ac i gystadlu yn y Gramadegolympics!

 

Dysgu Mwy

Diwydiannau Creadigol

Mae'r Diwydiannau Creadigol yn faes cyffrous tu hwnt sy’n cynrychioli amrywiaeth eang o feysydd a swyddi. Os oes gen ti ddiddordeb yn y cyfryngau, rhwydweithio cymdeithasol, datblygiadau digidol, cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu neu’r celfyddydau perfformio, mae’n werth i ti ddarllen ymhellach!

A wyddost ti...?

“Mae 30,000 o bobl yn gweithio yn y Diwydiannau Creadigol yng Nghymru; mae’n un o’r sectorau uchaf ei dwf yn y wlad”

(Ffynhonnell: www.wales.com)

“Mae 68% o'r gweithlu creadigol yng Nghymru yn meddu ar gymhwyster lefel gradd”

(Ffynhonnell: www.careerswales.com)

“Erbyn 2017, bydd 7,000 o swyddi creadigol eraill yng Nghymru; bydd hanner y rhain yn swyddi newydd oherwydd twf yn y diwydiant”

(Ffynhonnell: www.careerswales.com)

 

Ceir sawl pwnc o dan adain y Diwydiannau Creadigol. Dyma’r rhai y gellir eu hastudio drwy gyfrwng y Gymraeg ar hyn o bryd:

 • Astudiaethau Ffilm – dolen i dudalen
 • Celf a Dylunio (clicia yma i fynd i’r adran Celf a Dylunio)
 • Cerddoriaeth (clicia yma i fynd i’r adran Gerddoriaeth)
 • Cysylltiadau Cyhoeddus – dolen i dudalen
 • Drama / Theatr / Perfformio – dolen i dudalen
 • Newyddiaduraeth – dolen i dudalen
 • YCyfryngau – dolen i dudalen

Mae gwybodaeth am yr holl gyrsiau hefyd ar gael ar ein chwilotydd cyrsiau (dolen). Bydd y chwilotydd yn dangos pa gyrsiau sy’n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol 

Dysgu Mwy

Cerddoriaeth

“Pan dwi’n dweud wrth bobl mod i’n astudio Cerddoriaeth, maen nhw’n gofyn yn syth; ‘Wyt ti’n canu?’ neu ‘Pa offeryn wyt ti’n ei chwarae?’”

Wrth gwrs, mae perfformio’n rhan bwysig o gerddoriaeth, ond nid dyna’r cwbl mae astudio’r pwnc yn ei olygu chwaith.

Os wyt ti’n berfformiwr clasurol, pop neu roc…

Os wyt ti’n gyfansoddwr…

Os wyt ti am fod yn beiriannydd sain neu’n athro cerdd…

Neu os wyt ti am gyfuno sawl agwedd ar gerddoriaeth fel cerddor llawrydd…

Bydd y tudalennau hyn yn esbonio’r posibiliadau, y cyfleoedd a’r manteision o astudio Cerddoriaeth yn y brifysgol. 

Pam astudio Cerddoriaeth yn y brifysgol?

 • Dewis o gyrsiau gradd ar draws Cymru, o’r traddodiadol i’r cyfoes – dolen i dudalen (2) ‘Beth yn union y mae gradd mewn Cerddoriaeth yn ei gynnig?’
 • Cyfle i ddatblygu sgiliau unigryw a fydd yn dy baratoi ar gyfer y byd gwaith – dolen I dudalen (3) ‘Cerddoriaeth a’r byd gwaith’
 • Profiadau dysgu, diwylliannol a chymdeithasol heb eu hail – dolen i dudalen (4) ‘Manteision astudio Cerddoriaeth drwy gyfrwng y Gymraeg’
Dysgu Mwy

Celf a Dylunio

Mae Celf a Dylunio yn galluogi myfyrwyr i feithrin ystod eang o sgiliau artistig. Cei gyfle i ddatblygu sgiliau ymarferol mewn gwaith 2D a 3D, prosesau digidol, delweddau llonydd a symudol, dylunio a chynllunio, ynghyd â chreu gwaith mewn celfyddyd gain, crefft a dylunio. Ochr yn ochr â sgiliau ym maes celf, fe fyddi’n datblygu sgiliau y gelli di eu cymhwyso i’r gweithle, e.e. y gallu i wneud penderfyniadau, i gyfathrebu, ac i fod yn ddyfeisgar a mentrus. 

Mae’r pwnc yn tanlinellu’r pwysigrwydd o gyfuno sgiliau ymarferol a chreadigol, ac at hynny, mae’n seiliedig ar syniadau damcaniaethol a fydd yn dy alluogi i gyrraedd dy botensial creadigol.

Ar draws pynciau’r Celfyddydau Gweledol, fe gei gyfle i edrych ar ddiwylliannau gweledol creadigol Cymru o fewn y cyd-destun rhyngwladol. Yn sail i’r broses greadigol ymarferol, fe fyddi’n meithrin gwybodaeth hanesyddol a damcaniaethol, syniadau rhyngwladol, dealltwriaeth o gelf a dylunio cyfoes, yn ogystal â gwerthfawrogiad o bwysigrwydd y diwylliant gweledol.

Wrth ddilyn cwrs gradd Celf a Dylunio, fe elli ddilyn sawl llwybr gyrfaol, gan weithio fel un o’r canlynol:

 • arlunydd proffesiynol
 • arlunydd cymunedol
 • gwneuthurwr celfyddydol 
 • dylunydd 
 • ymarferwr creadigol
 • gweithiwr llawrydd
 • curadur 
 • gweinyddwr celf a dylunio  
 • athro/athrawes gynradd neu uwchradd, yn ddibynnol ar ennill TAR ychwanegol. 

 
Neu os wyt ti’n dymuno parhau â’th astudiaethau, gelli ddilyn rhaglen MA.

Dysgu Mwy

Y Coleg yn eich Prifysgol

Gwybodaeth am ganghennau'r Coleg Darllen mwy…

Ysgoloriaethau

Cymorth ariannol i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg Darllen mwy…

Addysgu Blaengar

Cyfoethogi Profiad y Myfyriwr Y Porth iTunes U