Y Celfyddydau

Y Celfyddydau

Drama, Theatr a Perfformio

Bu Drama’n un o’r meysydd astudio cyfrwng Cymraeg mwyaf poblogaidd ar hyd y blynyddoedd, ac erbyn hyn mae astudio’r pwnc hwnnw’n rhoi’r cyfle i ti fel myfyriwr ddehongli sawl gwahanol agwedd. Mae’r cyrsiau’n rhoi’r cyfle i ti archwilio agweddau ymarferol a damcaniaethol, ac yn aml gelli di ddewis canolbwyntio ar agwedd benodol ar safbwynt ymarferol neu theori.  

Ceir dosbarthiadau a sesiynau ymarferol ar ysgrifennu drama, amrywiol ffyrdd o berfformio, cyfarwyddo a chynhyrchu, ynghyd â dylunio a thechnoleg y theatr. Rhoddir y cyfle i ti hefyd astudio drama destunol, hanes a datblygiad y theatr ochr yn ochr â’i swyddogaeth gymdeithasol a chymunedol, ynghyd â gwahanol agweddau ar y theatr ar draws y byd.  

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae cyfleoedd cydweithredol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn y maes hwn yn cynnwys modiwlau sgriptio, cwrs adolygu drama, cynhadledd i fyfyrwyr, ynghyd â chwrs Cyfarwyddo Theatr. Eleni, bydd myfyrwyr Drama Cymru yn cymryd rhan yn MAP (Myfyrwyr! Arloesi!! Perfformio!!!), sef gŵyl Theatr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a fydd yn gyfle i ti ddangos dy waith ar lwyfan cenedlaethol. 

Ar ôl graddio, gelli fynd yn dy flaen i weithio’n llawrydd neu fel aelod o gwmni teithiol a sefydlog, boed hynny fel awdur, sgriptiwr, actor, cyfarwyddwr neu gynhyrchydd. Yn ogystal â hynny, bydd dy sgiliau dwyieithog yn golygu y gelli weithio yn y Gymraeg a’r Saesneg fel ei gilydd, a fydd yn dyblu dy gyfleoedd yn y maes wrth i ti ddechrau dy yrfa.

Gwybodaeth am gyrsiau:

Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol De Cymru 

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Ceir gwybodaeth gyffredinol am ddilyn gyrfa ym maes Theatr ar wefan Gyrfa Cymru.

Os mai gwaith ‘yn y cefndir’ sydd o ddiddordeb i ti, edrycha ar y dudalen hon

Os mai perfformio sydd o ddiddordeb i ti, ceir gwybodaeth bellach ar y dudalen hon

Dysgu Mwy

Astudiaethau Addysg a Phlentyndod Cynnar

A hoffet ti weithio gyda phlant ifanc a’u teuluoedd? Efallai dy fod eisoes yn gweithio mewn ysgol neu feithrinfa, ac eisiau ehangu dy gymwysterau?

Er mwyn rhoi’r cyfle gorau posib i blant ifanc, mae galw mawr am weithwyr medrus a hyderus yn eu maes. Wrth astudio’r pwnc drwy gyfrwng y Gymraeg, fe fyddi’n gaffaeliad mawr i unrhyw ddarpar gyflogwr yn sgil dy allu i gynnig gwasanaeth cyfrwng Cymraeg i blant a theuluoedd, a hynny mewn cymdeithas lle mae galw clir a chynyddol amdano. 

Yn ystod y cwrs, byddi’n edrych ar blentyndod cynnar yng nghyd-destun datblygiad plant yng Nghymru ac ar draws y byd, a hynny yn ddamcaniaethol a hanesyddol ar y naill law, ac yn ymarferol a chyfredol ar y llall. Fe gei gyfle hefyd i astudio cysyniadau diwylliannol o blentyndod, llythrennedd cynnar, dysgu yn yr awyr agored, ynghyd â rhywedd. At hynny, cei ymweld â nifer o leoliadau sy’n gysylltiedig â’r maes yng Nghymru a thu hwnt.

Bydd gradd mewn Astudiaethau Addysg a Phlentyndod Cynnar yn dy baratoi ar gyfer y byd gwaith, gan y byddi’n cael dy drwytho mewn nifer o feysydd allweddol, gan gynnwys cynaliadwyedd, cyfiawnder, cynhwysiad cymdeithasol ac arweinyddiaeth. 

Mae graddedigion yn y maes yn gweithio mewn amrywiol feysydd, gan gynnwys:

 • y sector gwirfoddol arbenigol (e.e. Mudiad Meithrin, Clybiau Plant Cymru, Cymorth i Fenywod) 
 • addysgu
 • gwaith gyda’r gymuned a theuluoedd (Dechrau’n Deg, canolfannau teulu) 
 • gwaith cymdeithasol a gwaith mewn llyfrgell arbenigol (e.e. llyfrgell deganau) 
 • uwchreolaeth mewn darpariaeth gofal dydd neu ymchwil addysgol.
Dysgu Mwy

Y Cyfryngau

Dyma faes cyffrous sy’n boblogaidd iawn ymysg myfyrwyr. Mae’r Cyfryngau yn cwmpasu ystod eang o feysydd fel teledu, radio, y cyfryngau digidol ac ar-lein, yn ogystal â’r diwydannau creadigol yn gyffredinol.

Mae cyrsiau prifysgol yn y maes yn achub ar y cyfle i greu cysylltiadau byw rhwng y byd proffesiynol a chynlluniau astudio academaidd. Mae modd i ti arbenigo mewn meysydd penodol fel sgriptio a pherfformio, sgiliau technegol fel rheoli camera a golygu deunyddiau, ynghyd â chynhyrchu stiwdio neu raglen ar leoliad. Cei di’r cyfle hefyd i ymgyfarwyddo â phrif heriau academaidd y maes, gan gynnwys adolygu proffesiynol a dadansoddi testunol mewn cyd-destun hanesyddol a diwylliannol eang.

Mae graddedigion y Cyfryngau yn dewis defnyddio’u dwyieithrwydd yn y cyfryngau Cymreig, neu’n dewis gweithio yn y maes yr ochr draw i Glawdd Offa a thu hwnt. Mae gan y sawl sy’n astudio’r cyfryngau drwy gyfrwng y Gymraeg fantais werthfawr mewn maes lle mae’r Gymraeg yn iaith fyw, fyrlymus. Cei di ddewis rhagori mewn nifer o feysydd, gan weithio’n llawrydd fel un o’r canlynol:

 • artist
 • cerddor
 • sgriptiwr
 • animeiddiwr 
 • arbenigwr y cyfryngau newydd 
 • technegydd sain a goleuo 
 • peiriannydd electronig 
 • cyfarwyddwr 
 • cynhyrchydd.   

Prifysgol Abertawe

Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Bangor

Prifysgol De Cymru

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Ceir mwy o wybodaeth am yrfaoedd yn y Cyfryngau yma

Dysgu Mwy

Y Gymraeg

Mae ystod eang a chyffrous o gyfleoedd yn aros amdanat os gwnei di ddewis astudio’r Gymraeg yn y brifysgol. Gyda galw cynyddol am weithlu proffesiynol, dwyieithog gall gradd yn y Gymraeg arwain at bosibiliadau cyffrous i ti ym maes darlledu, y celfyddydau, gwleidyddiaeth, addysg a llawer llawer mwy.

Pam astudio’r Gymraeg yn y brifysgol?

 • Mae’n bwnc amrywiol, byrlymus a deinamig
 • Cei di ddewis o gyrsiau gradd mewn sawl prifysgol ar gyfer myfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith
 • Cei di gyfle i ddatblygu sgiliau unigryw a fydd yn dy baratoi ar gyfer y byd gwaith
 • Cei di brofiadau llenyddol, diwylliannol, ieithyddol a chymdeithasol heb eu hail

Beth sydd gan fyfyrwyr a graddedigion i'w ddweud am y Gymraeg fel pwnc? Dilyna ymgyrch #AstudioCymraeg ar Twitter i ddarganfod mwy!


Mae gan Kayleigh, sy'n astudio Cymraeg yn y brifysgol, ambell air o gyngor i ti hefyd.

Dysgu Mwy

Ieithyddiaeth

Astudio ieithoedd o safbwynt gwyddonol a wna ieithyddion. Nid yw hyn yn golygu bod yn rhaid i ti siarad dwsinau o ieithoedd na phasio arholiadau cemeg! Mae ieithyddion yn ymddiddori mewn patrymau sy’n bodoli o fewn gwahanol ieithoedd, ynghyd â phatrymau tebyg rhwng gwahanol ieithoedd â’i gilydd. Maent hefyd yn archwilio sut y mae siaradwyr yn caffael (dysgu) eu hieithoedd a’u defnyddio yn y gymdeithas. Hefyd, ceir agwedd gymhwysol (neu ymarferol) ar Ieithyddiaeth sy’n cwmpasu nifer o feysydd, gan gynnwys cynllunio ieithyddol, polisi iaith a dulliau dysgu ieithoedd. Bydd nifer o’r modiwlau a gynigir yn rhoi blas ar sut y mae ieithoedd yn effeithio ar fywydau’r cyhoedd. Mae hyn yn bwysig i ni yng Nghymru gan fod gennym ddwy iaith swyddogol ac am y ceir gwahanol ffyrdd o ddysgu’r Gymraeg (e.e. ar yr aelwyd, mewn ysgol Gymraeg, fel oedolyn).

Fel myfyriwr cyfrwng Cymraeg ym maes Ieithyddiaeth, byddi di’n dysgu am wahanol agweddau ar Ieithyddiaeth yn gyffredinol ac am sefyllfa ieithyddol y Gymraeg a dwyieithrwydd yng Nghymru’n benodol. Byddi di’n dysgu am ddamcaniaethau yn y meysydd uchod drwy ystyried ymchwil ryngwladol i nifer o wahanol ieithoedd a chyd-destunau cymdeithasol. Yn ogystal â’r dimensiwn rhyngwladol, byddi di’n cymhwyso cysyniadau’r maes at y Gymraeg a sefyllfa gymdeithasol dwyieithrwydd Cymraeg-Saesneg.

Dyma rai modiwlau cyfrwng Cymraeg a gynigiwyd yn ddiweddar gan yr Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg ym Mhrifysgol Bangor, a chan Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd:

 • Ieithyddiaeth Gymraeg
 • Hanes y Gymraeg
 • Y Gymraeg a’r gymdeithas
 • Sosioieithyddiaeth
 • Agweddau ar ddwyieithrwydd
 • Caffael Iaith
 • Cynllunio ieithyddol a pholisi iaith

Bydd astudio Ieithyddiaeth yn rhoi cyfle i ti hogi dy sgiliau dadansoddol yn ogystal â datblygu sgiliau newydd mewn rheoli prosiectau ymchwil annibynnol, crynhoi gwaith gwyddonol mewn modd deallus, casglu a dehongli data meintiol ac ansoddol, ynghyd â datrys problemau a chyfathrebu cysyniadau cymhleth. Mae graddedigion yn llwyddo i gael swyddi mewn nifer fawr o feysydd a sefydliadau gwahanol, gan gynnwys:

 • Dysgu (yng Nghymru a thu hwnt)
 • Cyfrifiadureg a gwybodeg
 • Cyfieithu
 • Newyddiaduraeth a’r cyfryngau
 • Marchnata
 • Llywodraethau a’r gwasanaethau sifil
 • Ymchwil

Mae ieithyddion hefyd yn awyddus i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr a fydd yn gweithio ar Ieithyddiaeth y Gymraeg. Trwy ddilyn modiwlau cyfrwng Cymraeg, bydd cyfle i ti ddatblygu sgiliau a gwybodaeth ynghylch Ieithyddiaeth y Gymraeg a fydd o fudd i ti os byddi di eisiau astudio ymhellach ar gyfer cymhwyster ôl-raddedig.

Dysgu Mwy

Hanes a Hanes Cymru

Gellir astudio nifer o feysydd hanesyddol drwy gyfrwng y Gymraeg, o Hanes Cymru i Hanes Prydain, Ewrop a Gogledd America. Yn ogystal, ceir cyfleoedd i astudio Hanesyddiaeth, sef astudiaeth o sut y caiff Hanes ei astudio a’i ddefnyddio.

Gan fod astudio Hanes yn fodd i feithrin sgiliau dadansoddi, crynhoi ac ysgrifennu, mae’n bwnc sy’n boblogaidd iawn ymysg cyflogwyr. Ceir enw da i’r pwnc gan gyflogwyr mewn swyddi o fewn newyddiaduraeth, y cyfryngau, ymchwil, lobïo gwleidyddol, twristiaeth, addysgu ac amgueddfeydd. Rhan o apêl Hanes i gyflogwyr yw nid yn unig y sgiliau y byddi di’n eu meithrin ond y ffaith y bydd astudio’r pwnc yn ehangu dy orwelion. 

Wrth astudio Hanes, byddi di’n datblygu’r gallu i bwyso a mesur ffeithiau gan ddatblygu annibyniaeth barn, ynghyd â meithrin gwerthfawrogiad o bwysigrwydd ac arwyddocâd gwahanol fathau o ffynonellau hanesyddol. Bydd dy allu i ymdrin â phwnc yn wrthrychol a chytbwys yn werthfawr wrth i ti gamu i’r byd gyrfaol, ac yn gaffaeliad i ti pan fyddi di’n mynd i’r afael â heriau dyddiol y gweithle.

Mae’r Coleg Cymraeg yn cynnig nifer o ffyrdd blaengar i gyfoethogi profiadau dysgu myfyrwyr Hanes. Hefyd, cynigir sawl modiwl cydweithredol sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr astudio rhan o’u cwrs dan arweiniad arbenigwyr eraill o sawl prifysgol yng Nghymru.

Dysgu Mwy

Astudiaethau Crefyddol

Mae deall crefyddau’r byd yn rhan annatod o ddirnad ein diwylliant a’r gymdeithas ehangach.

Wrth astudio ar gyfer BA Astudiaethau Crefyddol, byddi’n dod i ddeall crefyddau megis Iddewiaeth, Hindŵaeth, Islam, Cristnogaeth, Siciaeth a Bwdhaeth, a hynny yn eu cyd-destunau diwylliannol, cymdeithasol a hanesyddol. 

Trwy gydol y cwrs, fe fyddi’n meithrin dealltwriaeth o’r berthynas fyrlymus sy’n bodoli rhwng crefydd, cymdeithas a diwylliant, gan archwilio’r rôl sydd gan grefydd mewn perthynas â chwestiynau pwysicaf ein cyfnod. Eir ati i roi sylw manwl a thrylwyr i hanes, hunaniaeth ac ymrwymiad crefyddol, a hynny yng nghyd-destun digwyddiadau cyfoes o bwys byd-eang.

Gellir astudio arferion a chredoau crefyddau mawr y byd yn ogystal â thraddodiadau eraill megis crefyddau brodorol a mudiadau crefyddol newydd. Cyflwynir gwahanol ddulliau o astudio crefydd, a rhoddir sylw penodol i le crefydd yn y byd cyfoes. Bydd cyfle i ymweld ag addoldai lleol a chenedlaethol, i fynd ar deithiau tramor i ganolfannau o arwyddocâd crefyddol, ac i feithrin adnabyddiaeth ymarferol a dealltwriaeth bersonol o ddiwylliannau a chrefyddau’r byd. 

Gellir datblygu gyrfa mewn sawl maes ar ôl derbyn gradd mewn astudiaethau crefyddol, gan gynnwys:

 • y gwasanaethau cymdeithasol
 • addysg
 • sefydliadau cymorth ac elusennol rhyngwladol
 • twristiaeth y cyfryngau
 • gwleidyddiaeth 
 • y gwasanaeth sifil 
 • cyhoeddi 
 • newyddiaduraeth. 
Dysgu Mwy

Newyddiaduraeth

Wyt ti’n meddu ar rinweddau newyddiadurwr? Wyt ti’n ysu am ddarganfod pwy, ble, pam a sut? Wyt ti’n awchu am wybod ym mhle y caiff pob newyddiadurwr da ei stori, ac yn dymuno dysgu sut i’w hysgrifennu’n dda?

Wrth astudio gradd mewn Newyddiaduraeth, byddi di’n dysgu’r atebion i’r cwestiynau uchod. Cei di ddysgu’n gyntaf beth yw stori newyddion, cyn mynd ymlaen i feithrin y gallu i’w dadansoddi a’i dehongli. Rhoddir cyfle i ti ystyried effeithiau’r cyfryngau cymdeithasol ar y cyfryngau torfol, a chyda hynny ystyried natur dyfodol y diwydiant newyddiadurol.

Mae Newyddiaduraeth yn bwnc cyfredol a chyffrous. Wrth ddysgu toreth o sgiliau ymarferol, cei di dy arwain at yrfa lewyrchus yn y maes, a chlywir galw clir oddi wrth gyflogwyr am fyfyrwyr sy’n meddu ar y gallu i newyddiadura’n gywrain a hyderus yn y Gymraeg a’r Saesneg fel ei gilydd. Gall dy radd dy arwain ar hyd nifer o lwybrau gyrfaol eraill, e.e. marchnata, rheoli cyfryngau cymdeithasol ar-lein, darlledu, ysgrifennu ar gyfer cylchgronau, ynghyd â gweithio ym maes cysylltiadau cyhoeddus.

Gelli di astudio Newyddiaduraeth drwy gyfrwng y Gymraeg yn y prifysgolion canlynol:

Prifysgol Caerdydd

Prifysgol Bangor

Ceir gwybodaeth bellach am yrfa mewn Newyddiaduraeth yma 

Dysgu Mwy

Cysylltiadau Cyhoeddus

“Mae'r rhan fwyaf o swyddogion cysylltiadau cyhoeddus yn raddedigion” (Ffynhonnell: www.careerswales.com)

Mae pob sefydliad, beth bynnag ei faint a’i waith, yn dibynnu ar ei enw da er mwyn sicrhau ei lwyddiant a’i barhad. Mae cysylltiadau cyhoeddus yn faes arbenigol gyda’r nod o sicrhau dealltwriaeth o amcanion sefydliadau penodol – ynghyd â darparu cefnogaeth iddynt – trwy ddefnydd strategol o wahanol ddulliau cyfathrebu. Mae arbenigwyr mewn cysylltiadau cyhoeddus yn ymdrechu i gynnal ewyllys da a dealltwriaeth rhwng sefydliad a’i gynulleidfaoedd, sef cwsmeriaid cyfredol a darpar gwsmeriaid, gweithwyr a rheolwyr, buddsoddwyr, y cyfryngau, y Llywodraeth, a chyflenwyr. O lunio datganiad i’r wasg hyd at warchod y brand yn effeithiol, mae modd sicrhau cefnogaeth i’r sefydliad dan sylw ynghyd ag adnabyddiaeth eang o’i waith. 

Wrth astudio am radd mewn Cysylltiadau Cyhoeddus, cei brofiad addysgol heriol a chyffrous. Mae'r BA Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus ym Mhrifysgol Abertawe yn un galwedigaethol ei natur sy’n paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa yn y maes cyfathrebu; maes sy’n prysur ehangu yng Nghymru.  

Bydd y cwrs, trwy gyfuno theori a gweithgareddau ymarferol, yn rhoi’r cyfle i ti feistroli sgiliau cyfathrebu strategol, megis rheoli’r wasg, rheoli brand, hysbysebu, cyfathrebu corfforaethol, cyfathrebu digidol a rheoli digwyddiadau. Cyflwynir sut y mae sefydliadau ac unigolion yn cyfathrebu, gan ystyried yr amrywiol garfannau y maent yn cyfathrebu â hwy, ynghyd â'r dulliau sy’n cael eu defnyddio. Trafodir hefyd y strategaethau a’r tactegau a ddefnyddir ym myd cysylltiadau cyhoeddus, gan gynnwys pwysigrwydd technegau ymchwil marchnad, hysbysebu, marchnata, yn ogystal â chyfathrebu digidol ac ar-lein. Rhoddir pwyslais penodol ar reolaeth y wasg, ynghyd â’r rôl sy’n cael ei chwarae gan gysylltiadau cyhoeddus wrth ddylanwadu ar yr agenda newyddion a’r farn gyhoeddus.

Yn sgil dyfodiad Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, ynghyd â thwf ym mhwerau datganoledig Llywodraeth Cymru, clywir galw cynyddol am gyfathrebwyr strategol cyfrwng Cymraeg medrus. 

 

Trwy feithrin perthynas glòs gydag amryw ymarferwyr cyfathrebu – o fewn y sector cyhoeddus, asiantaethau cyfathrebu a hysbysebu, cwmnïau preifat a’r trydydd sector – cei di gyfle i gael profiad uniongyrchol o’r diwydiant mewn modd anffurfiol, ynghyd â chyfle i dreulio cyfnod ar brofiad gwaith mewn lleoliad cyffrous.

Ar ôl graddio, gelli di ddilyn gyrfa fel cyfathrebwr corfforaethol a phroffesiynol ar hyd amryw sectorau yng Nghymru a thu hwnt.

Ceir gwybodaeth bellach am y cwrs BA Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus ym Mhrifysgol Abertawe yma.

Hefyd, ceir gwybodaeth ddefnyddiol am y maes Cysylltiadau Cyhoeddus ar wefan Gyrfa Cymru

Dysgu Mwy

Astudiaethau Ffilm

Ceir sawl gwahanol ddull o astudio ffilm, ac mae’r dulliau hynny’n cynyddu mewn poblogrwydd. Mae modd i ti ganolbwyntio ar yr ochr weithredol ac ymarferol neu’r academaidd a dadansoddol, neu beth am gyfuno’r ddau?

Gelli di astudio sawl agwedd ar ffilmiau penodol, o’r sgript i’r gwaith camera, ac o’r goleuo i’r golygu. Cei di’r cyfle i ddilyn datblygiad cyfarwyddwyr unigol neu ysgol o gyfarwyddwyr mewn cyd-destun byd-eang, ynghyd â dilyn datblygiad y traddodiadau gwahanol sydd wedi’u seilio ar ddiwylliant brodorol y gorllewin a’r dwyrain.

Gall gradd mewn Astudiaethau Ffilm arwain at swydd mewn sawl maes, gan gynnwys gweithio yn y maes creadigol fel gweithiwr llawrydd, gweithio ar gynyrchiadau penodol ynghyd â dilyn gyrfa academaidd drwy arbenigo ar fath arbennig o genre hanesyddol neu fodern. 

Mae gwybodaeth bellach am gyrsiau penodol (naill ai’n gyfan gwbl drwy’r Gymraeg neu ran ohonynt) ar gael yma:

Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Bangor 

Prifysgol Abertawe  (fel rhan o’r cwrs BA Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus). 

Edrycha hefyd ar wefan Gyrfa Cymru am wybodaeth bellach am y cyfleoedd sydd ar gael yn y maes hwn.

Dysgu Mwy

Ieithoedd Modern

“Mae bron i dwy rhan o dair o raddedigion Ieithoedd Modern mewn gwaith o fewn chwe mis ar ôl graddio”

Mewn astudiaeth gan y Cyngor Prydeinig, mae Sbaeneg, Ffrangeg ac Almaeneg ymhlith y pum iaith mwyaf pwysig i ddyfodol y Deyrnas Unedig.

Pam astudio Ieithoedd Modern yn y brifysgol?

“Mae’n dangos eich bod chi’n unigolyn sydd â meddwl agored, eich bod chi’n chwilfrydig ac yn gallu cyfathrebu.”

Mae astudio ieithoedd yn cynnig llawer o gyfleoedd gyrfa a chyfleoedd astudio yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Os wyt ti am ddysgu mwy am y byd a datblygu arbenigedd mewn iaith benodol, mae gradd Ieithoedd Modern yn ddelfrydol ar dy gyfer. Mae dwyieithrwydd – os nad teirieithedd – yn gyffredin ledled Ewrop, ac mae’r myfyrwyr hynny sydd eisoes yn ddwyieithog wrth eu bodd yn astudio iaith ychwanegol.

Ieithoedd yw’r allwedd i’r byd newydd, amlieithog, yr ydyn ni’n byw ynddo. Bydd yn rhan ohono!

Pam astudio drwy gyfrwng y Gymraeg?

Wrth astudio’r pwnc drwy gyfrwng y Gymraeg, cei di astudio iaith fodern drwy gyfrwng yr iaith a ddaw’n naturiol i ti. Byddi di’n meithrin dealltwriaeth fanwl o’r iaith fodern wrth ganolbwyntio ar elfennau ieithyddol ochr yn ochr ag ystod o fodiwlau cyffrous am lenyddiaeth, cymdeithas, gwleidyddiaeth ac economi gwledydd o amgylch y byd.

Mae nifer o raddedigion yn mynd ati i edrych am waith mewn gwlad dramor, ond manteisia nifer o raddedigion hefyd ar gyfleoedd sy’n bodoli yng Nghymru, gan ddilyn gyrfaoedd yn y meysydd canlynol: 

 • technoleg
 • y sector cyhoeddus (e.e. y Comisiwn Ewropeaidd, y Cyngor Prydeinig) 
 • y cyfryngau 
 • rheoli digwyddiadau 
 • twristiaeth
 • manwerthu
 • cynhyrchu 
 • y gyfraith 
 • cyfieithu
 • dehongli 
 • y byd addysg (athro ysgol uwchradd/addysg bellach/addysg uwch, athro Saesneg fel iaith dramor mewn ysgolion)
 • prynu adwerthol
 • cyfrifeg 
 • marchnata ac ymchwil farchnata.

“Yn aml iawn, mae’r Gymraeg yn ddefnyddiol wrth brofi elfennau ieithyddol newydd, a hynny yn fwy na’r Saesneg; gall fy helpu yn enwedig wrth geisio dyfalu ystyr geiriau Ffrangeg a Sbaeneg.”

Edrycha ar y graddau Ieithoedd Modern y mae’r prifysgolion yn ei gynnig drwy gyfrwng y Gymraeg: 

Prifysgol Abertawe 

Prifysgol Aberystwyth 

Prifysgol Bangor  

Prifysgol Caerdydd  

Mae gwybodaeth am yr holl gyrsiau hefyd ar gael ar ein chwilotydd cyrsiau. Bydd y chwilotydd yn dangos pa gyrsiau sy’n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Cofia fod Ieithoedd Modern yn un o’r meysydd sy’n gymwys ar gyfer Ysgoloriaeth Cymhelliant.

Adnoddau

Cymer olwg ar Botwm y Byd, http://www.botwm-y-byd.org/amdanom-ni, prosiect cyffrous sy’n darparu adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg yn y Cyfryngau Newydd, Ieithoedd Modern a Gwleidyddiaeth. Dyma ffordd wych o ddarganfod y testunau y byddi’n di’n eu hastudio wrth ddilyn gradd Ieithoedd Modern. Mae gwefan CILT Cymru yn cynnwys cryn dipyn o wybodaeth am y manteision o astudio ieithoedd. Clicia ar y ddolen isod er mwyn dysgu am y gyrfaoedd y mae graddedigion Ieithoedd Modern yn eu dilyn: http://www.cymraeg.ciltcymru.org.uk/cyfleoedd-gydag-ieithoedd/ 

Mae gwefan ‘Studying Languages’ yn ddefnyddiol iawn wrth i ti ystyried a pharatoi ar  gyfer astudio ieithoedd yn y brifysgol. 

Cyfleoedd unigryw

Dros y blynyddoedd diwethaf, bu nifer o fyfyrwyr a astudiai gyfran o’u gradd Ieithoedd Modern drwy gyfrwng y Gymraeg yn elwa o fynychu cwrs preswyl gyda myfyrwyr a darlithwyr o brifysgolion ledled Cymru. Mae hwn yn gyfle unigryw i rannu profiadau ac i ddod i adnabod pobl eraill sydd hefyd yn mwynhau dysgu am ieithoedd a diwylliant gwledydd tramor. Yn ogystal â darlithoedd am bynciau penodol a sesiynau ar gyfleoedd gyrfaol, mae’r cwrs yn gyfle i gymdeithasu ac i gystadlu yn y Gramadegolympics!

 

Dysgu Mwy

Diwydiannau Creadigol

Mae'r Diwydiannau Creadigol yn faes cyffrous tu hwnt sy’n cynrychioli amrywiaeth eang o feysydd a swyddi. Os oes gen ti ddiddordeb yn y cyfryngau, rhwydweithio cymdeithasol, datblygiadau digidol, cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu neu’r celfyddydau perfformio, mae’n werth i ti ddarllen ymhellach!

A wyddost ti...?

“Mae 30,000 o bobl yn gweithio yn y Diwydiannau Creadigol yng Nghymru; mae’n un o’r sectorau uchaf ei dwf yn y wlad”

(Ffynhonnell: www.wales.com)

“Mae 68% o'r gweithlu creadigol yng Nghymru yn meddu ar gymhwyster lefel gradd”

(Ffynhonnell: www.careerswales.com)

“Erbyn 2017, bydd 7,000 o swyddi creadigol eraill yng Nghymru; bydd hanner y rhain yn swyddi newydd oherwydd twf yn y diwydiant”

(Ffynhonnell: www.careerswales.com)

 

Ceir sawl pwnc o dan adain y Diwydiannau Creadigol. Dyma’r rhai y gellir eu hastudio drwy gyfrwng y Gymraeg ar hyn o bryd:

 • Astudiaethau Ffilm – dolen i dudalen
 • Celf a Dylunio (clicia yma i fynd i’r adran Celf a Dylunio)
 • Cerddoriaeth (clicia yma i fynd i’r adran Gerddoriaeth)
 • Cysylltiadau Cyhoeddus – dolen i dudalen
 • Drama / Theatr / Perfformio – dolen i dudalen
 • Newyddiaduraeth – dolen i dudalen
 • YCyfryngau – dolen i dudalen

Mae gwybodaeth am yr holl gyrsiau hefyd ar gael ar ein chwilotydd cyrsiau (dolen). Bydd y chwilotydd yn dangos pa gyrsiau sy’n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol 

Dysgu Mwy

Cerddoriaeth

“Pan dwi’n dweud wrth bobl mod i’n astudio Cerddoriaeth, maen nhw’n gofyn yn syth; ‘Wyt ti’n canu?’ neu ‘Pa offeryn wyt ti’n ei chwarae?’”

Wrth gwrs, mae perfformio’n rhan bwysig o gerddoriaeth, ond nid dyna’r cwbl mae astudio’r pwnc yn ei olygu chwaith.

Os wyt ti’n berfformiwr clasurol, pop neu roc…

Os wyt ti’n gyfansoddwr…

Os wyt ti am fod yn beiriannydd sain neu’n athro cerdd…

Neu os wyt ti am gyfuno sawl agwedd ar gerddoriaeth fel cerddor llawrydd…

Bydd y tudalennau hyn yn esbonio’r posibiliadau, y cyfleoedd a’r manteision o astudio Cerddoriaeth yn y brifysgol. 

Pam astudio Cerddoriaeth yn y brifysgol?

 • Dewis o gyrsiau gradd ar draws Cymru, o’r traddodiadol i’r cyfoes – dolen i dudalen (2) ‘Beth yn union y mae gradd mewn Cerddoriaeth yn ei gynnig?’
 • Cyfle i ddatblygu sgiliau unigryw a fydd yn dy baratoi ar gyfer y byd gwaith – dolen I dudalen (3) ‘Cerddoriaeth a’r byd gwaith’
 • Profiadau dysgu, diwylliannol a chymdeithasol heb eu hail – dolen i dudalen (4) ‘Manteision astudio Cerddoriaeth drwy gyfrwng y Gymraeg’
Dysgu Mwy

Celf a Dylunio

Mae Celf a Dylunio yn galluogi myfyrwyr i feithrin ystod eang o sgiliau artistig. Cei gyfle i ddatblygu sgiliau ymarferol mewn gwaith 2D a 3D, prosesau digidol, delweddau llonydd a symudol, dylunio a chynllunio, ynghyd â chreu gwaith mewn celfyddyd gain, crefft a dylunio. Ochr yn ochr â sgiliau ym maes celf, fe fyddi’n datblygu sgiliau y gelli di eu cymhwyso i’r gweithle, e.e. y gallu i wneud penderfyniadau, i gyfathrebu, ac i fod yn ddyfeisgar a mentrus. 

Mae’r pwnc yn tanlinellu’r pwysigrwydd o gyfuno sgiliau ymarferol a chreadigol, ac at hynny, mae’n seiliedig ar syniadau damcaniaethol a fydd yn dy alluogi i gyrraedd dy botensial creadigol.

Ar draws pynciau’r Celfyddydau Gweledol, fe gei gyfle i edrych ar ddiwylliannau gweledol creadigol Cymru o fewn y cyd-destun rhyngwladol. Yn sail i’r broses greadigol ymarferol, fe fyddi’n meithrin gwybodaeth hanesyddol a damcaniaethol, syniadau rhyngwladol, dealltwriaeth o gelf a dylunio cyfoes, yn ogystal â gwerthfawrogiad o bwysigrwydd y diwylliant gweledol.

Wrth ddilyn cwrs gradd Celf a Dylunio, fe elli ddilyn sawl llwybr gyrfaol, gan weithio fel un o’r canlynol:

 • arlunydd proffesiynol
 • arlunydd cymunedol
 • gwneuthurwr celfyddydol 
 • dylunydd 
 • ymarferwr creadigol
 • gweithiwr llawrydd
 • curadur 
 • gweinyddwr celf a dylunio  
 • athro/athrawes gynradd neu uwchradd, yn ddibynnol ar ennill TAR ychwanegol. 

 
Neu os wyt ti’n dymuno parhau â’th astudiaethau, gelli ddilyn rhaglen MA.

Dysgu Mwy