Astudiaethau Addysg a Phlentyndod Cynnar

Astudiaethau Addysg a Phlentyndod Cynnar

A hoffet ti weithio gyda phlant ifanc a’u teuluoedd? Efallai dy fod eisoes yn gweithio mewn ysgol neu feithrinfa, ac eisiau ehangu dy gymwysterau?

Er mwyn rhoi’r cyfle gorau posib i blant ifanc, mae galw mawr am weithwyr medrus a hyderus yn eu maes. Wrth astudio’r pwnc drwy gyfrwng y Gymraeg, fe fyddi’n gaffaeliad mawr i unrhyw ddarpar gyflogwr yn sgil dy allu i gynnig gwasanaeth cyfrwng Cymraeg i blant a theuluoedd, a hynny mewn cymdeithas lle mae galw clir a chynyddol amdano. 

Yn ystod y cwrs, byddi’n edrych ar blentyndod cynnar yng nghyd-destun datblygiad plant yng Nghymru ac ar draws y byd, a hynny yn ddamcaniaethol a hanesyddol ar y naill law, ac yn ymarferol a chyfredol ar y llall. Fe gei gyfle hefyd i astudio cysyniadau diwylliannol o blentyndod, llythrennedd cynnar, dysgu yn yr awyr agored, ynghyd â rhywedd. At hynny, cei ymweld â nifer o leoliadau sy’n gysylltiedig â’r maes yng Nghymru a thu hwnt.

Bydd gradd mewn Astudiaethau Addysg a Phlentyndod Cynnar yn dy baratoi ar gyfer y byd gwaith, gan y byddi’n cael dy drwytho mewn nifer o feysydd allweddol, gan gynnwys cynaliadwyedd, cyfiawnder, cynhwysiad cymdeithasol ac arweinyddiaeth. 

Mae graddedigion yn y maes yn gweithio mewn amrywiol feysydd, gan gynnwys:

  • y sector gwirfoddol arbenigol (e.e. Mudiad Meithrin, Clybiau Plant Cymru, Cymorth i Fenywod) 
  • addysgu
  • gwaith gyda’r gymuned a theuluoedd (Dechrau’n Deg, canolfannau teulu) 
  • gwaith cymdeithasol a gwaith mewn llyfrgell arbenigol (e.e. llyfrgell deganau) 
  • uwchreolaeth mewn darpariaeth gofal dydd neu ymchwil addysgol.

Chwilotydd Cyrsiau

Darganfyddwch gyrsiau yn y maes yma chwilio

Barn y Myfyrwyr

Mae astudio gradd Addysg drwy gyfrwng y Gymraeg o fudd i mi am y bydd yn darparu cyfleoedd ac yn agor llawer o ddrysau i'r byd gwaith. Mae hefyd yn gosod sail gref i mi allu annog plant i ddeall pa mor bwysig yw'r iaith i'w treftadaeth, ynghyd â'u hannog i ddefnyddio'r Gymraeg mewn bywyd bob dydd.

Hannah Wilson, Myfyriwr Addysg