Astudiaethau Crefyddol

Astudiaethau Crefyddol

Mae deall crefyddau’r byd yn rhan annatod o ddirnad ein diwylliant a’r gymdeithas ehangach.

Wrth astudio ar gyfer BA Astudiaethau Crefyddol, byddi’n dod i ddeall crefyddau megis Iddewiaeth, Hindŵaeth, Islam, Cristnogaeth, Siciaeth a Bwdhaeth, a hynny yn eu cyd-destunau diwylliannol, cymdeithasol a hanesyddol. 

Trwy gydol y cwrs, fe fyddi’n meithrin dealltwriaeth o’r berthynas fyrlymus sy’n bodoli rhwng crefydd, cymdeithas a diwylliant, gan archwilio’r rôl sydd gan grefydd mewn perthynas â chwestiynau pwysicaf ein cyfnod. Eir ati i roi sylw manwl a thrylwyr i hanes, hunaniaeth ac ymrwymiad crefyddol, a hynny yng nghyd-destun digwyddiadau cyfoes o bwys byd-eang.

Gellir astudio arferion a chredoau crefyddau mawr y byd yn ogystal â thraddodiadau eraill megis crefyddau brodorol a mudiadau crefyddol newydd. Cyflwynir gwahanol ddulliau o astudio crefydd, a rhoddir sylw penodol i le crefydd yn y byd cyfoes. Bydd cyfle i ymweld ag addoldai lleol a chenedlaethol, i fynd ar deithiau tramor i ganolfannau o arwyddocâd crefyddol, ac i feithrin adnabyddiaeth ymarferol a dealltwriaeth bersonol o ddiwylliannau a chrefyddau’r byd. 

Gellir datblygu gyrfa mewn sawl maes ar ôl derbyn gradd mewn astudiaethau crefyddol, gan gynnwys:

  • y gwasanaethau cymdeithasol
  • addysg
  • sefydliadau cymorth ac elusennol rhyngwladol
  • twristiaeth y cyfryngau
  • gwleidyddiaeth 
  • y gwasanaeth sifil 
  • cyhoeddi 
  • newyddiaduraeth. 

Chwilotydd Cyrsiau

Darganfyddwch gyrsiau yn y maes yma chwilio

Barn y Myfyrwyr

“Rwy’n mwynhau’r cwrs yn fawr iawn am ei fod yn rhoi cyfle i mi ddysgu llawer am brif grefyddau’r byd ac am faterion cyfoes sy’n ymwneud â chrefydd. Mae’r cwrs yn sylfaen arbennig o dda i mi fynd ymlaen i dderbyn hyfforddiant i fod yn athrawes Addysg Grefyddol.”

Angharad Owen, BA Astudiaethau Crefyddol.