Cysylltiadau Cyhoeddus

Cysylltiadau Cyhoeddus

“Mae'r rhan fwyaf o swyddogion cysylltiadau cyhoeddus yn raddedigion” (Ffynhonnell: www.careerswales.com)

Mae pob sefydliad, beth bynnag ei faint a’i waith, yn dibynnu ar ei enw da er mwyn sicrhau ei lwyddiant a’i barhad. Mae cysylltiadau cyhoeddus yn faes arbenigol gyda’r nod o sicrhau dealltwriaeth o amcanion sefydliadau penodol – ynghyd â darparu cefnogaeth iddynt – trwy ddefnydd strategol o wahanol ddulliau cyfathrebu. Mae arbenigwyr mewn cysylltiadau cyhoeddus yn ymdrechu i gynnal ewyllys da a dealltwriaeth rhwng sefydliad a’i gynulleidfaoedd, sef cwsmeriaid cyfredol a darpar gwsmeriaid, gweithwyr a rheolwyr, buddsoddwyr, y cyfryngau, y Llywodraeth, a chyflenwyr. O lunio datganiad i’r wasg hyd at warchod y brand yn effeithiol, mae modd sicrhau cefnogaeth i’r sefydliad dan sylw ynghyd ag adnabyddiaeth eang o’i waith. 

Wrth astudio am radd mewn Cysylltiadau Cyhoeddus, cei brofiad addysgol heriol a chyffrous. Mae'r BA Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus ym Mhrifysgol Abertawe yn un galwedigaethol ei natur sy’n paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa yn y maes cyfathrebu; maes sy’n prysur ehangu yng Nghymru.  

Bydd y cwrs, trwy gyfuno theori a gweithgareddau ymarferol, yn rhoi’r cyfle i ti feistroli sgiliau cyfathrebu strategol, megis rheoli’r wasg, rheoli brand, hysbysebu, cyfathrebu corfforaethol, cyfathrebu digidol a rheoli digwyddiadau. Cyflwynir sut y mae sefydliadau ac unigolion yn cyfathrebu, gan ystyried yr amrywiol garfannau y maent yn cyfathrebu â hwy, ynghyd â'r dulliau sy’n cael eu defnyddio. Trafodir hefyd y strategaethau a’r tactegau a ddefnyddir ym myd cysylltiadau cyhoeddus, gan gynnwys pwysigrwydd technegau ymchwil marchnad, hysbysebu, marchnata, yn ogystal â chyfathrebu digidol ac ar-lein. Rhoddir pwyslais penodol ar reolaeth y wasg, ynghyd â’r rôl sy’n cael ei chwarae gan gysylltiadau cyhoeddus wrth ddylanwadu ar yr agenda newyddion a’r farn gyhoeddus.

Yn sgil dyfodiad Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, ynghyd â thwf ym mhwerau datganoledig Llywodraeth Cymru, clywir galw cynyddol am gyfathrebwyr strategol cyfrwng Cymraeg medrus. 

 

Trwy feithrin perthynas glòs gydag amryw ymarferwyr cyfathrebu – o fewn y sector cyhoeddus, asiantaethau cyfathrebu a hysbysebu, cwmnïau preifat a’r trydydd sector – cei di gyfle i gael profiad uniongyrchol o’r diwydiant mewn modd anffurfiol, ynghyd â chyfle i dreulio cyfnod ar brofiad gwaith mewn lleoliad cyffrous.

Ar ôl graddio, gelli di ddilyn gyrfa fel cyfathrebwr corfforaethol a phroffesiynol ar hyd amryw sectorau yng Nghymru a thu hwnt.

Ceir gwybodaeth bellach am y cwrs BA Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus ym Mhrifysgol Abertawe yma.

Hefyd, ceir gwybodaeth ddefnyddiol am y maes Cysylltiadau Cyhoeddus ar wefan Gyrfa Cymru

Chwilotydd Cyrsiau

Darganfyddwch gyrsiau yn y maes yma chwilio