Ieithoedd Modern

Ieithoedd Modern

“Mae bron i dwy rhan o dair o raddedigion Ieithoedd Modern mewn gwaith o fewn chwe mis ar ôl graddio”

Mewn astudiaeth gan y Cyngor Prydeinig, mae Sbaeneg, Ffrangeg ac Almaeneg ymhlith y pum iaith mwyaf pwysig i ddyfodol y Deyrnas Unedig.

Pam astudio Ieithoedd Modern yn y brifysgol?

“Mae’n dangos eich bod chi’n unigolyn sydd â meddwl agored, eich bod chi’n chwilfrydig ac yn gallu cyfathrebu.”

Mae astudio ieithoedd yn cynnig llawer o gyfleoedd gyrfa a chyfleoedd astudio yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Os wyt ti am ddysgu mwy am y byd a datblygu arbenigedd mewn iaith benodol, mae gradd Ieithoedd Modern yn ddelfrydol ar dy gyfer. Mae dwyieithrwydd – os nad teirieithedd – yn gyffredin ledled Ewrop, ac mae’r myfyrwyr hynny sydd eisoes yn ddwyieithog wrth eu bodd yn astudio iaith ychwanegol.

Ieithoedd yw’r allwedd i’r byd newydd, amlieithog, yr ydyn ni’n byw ynddo. Bydd yn rhan ohono!

Pam astudio drwy gyfrwng y Gymraeg?

Wrth astudio’r pwnc drwy gyfrwng y Gymraeg, cei di astudio iaith fodern drwy gyfrwng yr iaith a ddaw’n naturiol i ti. Byddi di’n meithrin dealltwriaeth fanwl o’r iaith fodern wrth ganolbwyntio ar elfennau ieithyddol ochr yn ochr ag ystod o fodiwlau cyffrous am lenyddiaeth, cymdeithas, gwleidyddiaeth ac economi gwledydd o amgylch y byd.

Mae nifer o raddedigion yn mynd ati i edrych am waith mewn gwlad dramor, ond manteisia nifer o raddedigion hefyd ar gyfleoedd sy’n bodoli yng Nghymru, gan ddilyn gyrfaoedd yn y meysydd canlynol: 

 • technoleg
 • y sector cyhoeddus (e.e. y Comisiwn Ewropeaidd, y Cyngor Prydeinig) 
 • y cyfryngau 
 • rheoli digwyddiadau 
 • twristiaeth
 • manwerthu
 • cynhyrchu 
 • y gyfraith 
 • cyfieithu
 • dehongli 
 • y byd addysg (athro ysgol uwchradd/addysg bellach/addysg uwch, athro Saesneg fel iaith dramor mewn ysgolion)
 • prynu adwerthol
 • cyfrifeg 
 • marchnata ac ymchwil farchnata.

“Yn aml iawn, mae’r Gymraeg yn ddefnyddiol wrth brofi elfennau ieithyddol newydd, a hynny yn fwy na’r Saesneg; gall fy helpu yn enwedig wrth geisio dyfalu ystyr geiriau Ffrangeg a Sbaeneg.”

Edrycha ar y graddau Ieithoedd Modern y mae’r prifysgolion yn ei gynnig drwy gyfrwng y Gymraeg: 

Prifysgol Abertawe 

Prifysgol Aberystwyth 

Prifysgol Bangor  

Prifysgol Caerdydd  

Mae gwybodaeth am yr holl gyrsiau hefyd ar gael ar ein chwilotydd cyrsiau. Bydd y chwilotydd yn dangos pa gyrsiau sy’n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Cofia fod Ieithoedd Modern yn un o’r meysydd sy’n gymwys ar gyfer Ysgoloriaeth Cymhelliant.

Adnoddau

Cymer olwg ar Botwm y Byd, http://www.botwm-y-byd.org/amdanom-ni, prosiect cyffrous sy’n darparu adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg yn y Cyfryngau Newydd, Ieithoedd Modern a Gwleidyddiaeth. Dyma ffordd wych o ddarganfod y testunau y byddi’n di’n eu hastudio wrth ddilyn gradd Ieithoedd Modern. Mae gwefan CILT Cymru yn cynnwys cryn dipyn o wybodaeth am y manteision o astudio ieithoedd. Clicia ar y ddolen isod er mwyn dysgu am y gyrfaoedd y mae graddedigion Ieithoedd Modern yn eu dilyn: http://www.cymraeg.ciltcymru.org.uk/cyfleoedd-gydag-ieithoedd/ 

Mae gwefan ‘Studying Languages’ yn ddefnyddiol iawn wrth i ti ystyried a pharatoi ar  gyfer astudio ieithoedd yn y brifysgol. 

Cyfleoedd unigryw

Dros y blynyddoedd diwethaf, bu nifer o fyfyrwyr a astudiai gyfran o’u gradd Ieithoedd Modern drwy gyfrwng y Gymraeg yn elwa o fynychu cwrs preswyl gyda myfyrwyr a darlithwyr o brifysgolion ledled Cymru. Mae hwn yn gyfle unigryw i rannu profiadau ac i ddod i adnabod pobl eraill sydd hefyd yn mwynhau dysgu am ieithoedd a diwylliant gwledydd tramor. Yn ogystal â darlithoedd am bynciau penodol a sesiynau ar gyfleoedd gyrfaol, mae’r cwrs yn gyfle i gymdeithasu ac i gystadlu yn y Gramadegolympics!

 

Chwilotydd Cyrsiau

Darganfyddwch gyrsiau yn y maes yma chwilio