Ieithyddiaeth

Ieithyddiaeth

Astudio ieithoedd o safbwynt gwyddonol a wna ieithyddion. Nid yw hyn yn golygu bod yn rhaid i ti siarad dwsinau o ieithoedd na phasio arholiadau cemeg! Mae ieithyddion yn ymddiddori mewn patrymau sy’n bodoli o fewn gwahanol ieithoedd, ynghyd â phatrymau tebyg rhwng gwahanol ieithoedd â’i gilydd. Maent hefyd yn archwilio sut y mae siaradwyr yn caffael (dysgu) eu hieithoedd a’u defnyddio yn y gymdeithas. Hefyd, ceir agwedd gymhwysol (neu ymarferol) ar Ieithyddiaeth sy’n cwmpasu nifer o feysydd, gan gynnwys cynllunio ieithyddol, polisi iaith a dulliau dysgu ieithoedd. Bydd nifer o’r modiwlau a gynigir yn rhoi blas ar sut y mae ieithoedd yn effeithio ar fywydau’r cyhoedd. Mae hyn yn bwysig i ni yng Nghymru gan fod gennym ddwy iaith swyddogol ac am y ceir gwahanol ffyrdd o ddysgu’r Gymraeg (e.e. ar yr aelwyd, mewn ysgol Gymraeg, fel oedolyn).

Fel myfyriwr cyfrwng Cymraeg ym maes Ieithyddiaeth, byddi di’n dysgu am wahanol agweddau ar Ieithyddiaeth yn gyffredinol ac am sefyllfa ieithyddol y Gymraeg a dwyieithrwydd yng Nghymru’n benodol. Byddi di’n dysgu am ddamcaniaethau yn y meysydd uchod drwy ystyried ymchwil ryngwladol i nifer o wahanol ieithoedd a chyd-destunau cymdeithasol. Yn ogystal â’r dimensiwn rhyngwladol, byddi di’n cymhwyso cysyniadau’r maes at y Gymraeg a sefyllfa gymdeithasol dwyieithrwydd Cymraeg-Saesneg.

Dyma rai modiwlau cyfrwng Cymraeg a gynigiwyd yn ddiweddar gan yr Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg ym Mhrifysgol Bangor, a chan Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd:

 • Ieithyddiaeth Gymraeg
 • Hanes y Gymraeg
 • Y Gymraeg a’r gymdeithas
 • Sosioieithyddiaeth
 • Agweddau ar ddwyieithrwydd
 • Caffael Iaith
 • Cynllunio ieithyddol a pholisi iaith

Bydd astudio Ieithyddiaeth yn rhoi cyfle i ti hogi dy sgiliau dadansoddol yn ogystal â datblygu sgiliau newydd mewn rheoli prosiectau ymchwil annibynnol, crynhoi gwaith gwyddonol mewn modd deallus, casglu a dehongli data meintiol ac ansoddol, ynghyd â datrys problemau a chyfathrebu cysyniadau cymhleth. Mae graddedigion yn llwyddo i gael swyddi mewn nifer fawr o feysydd a sefydliadau gwahanol, gan gynnwys:

 • Dysgu (yng Nghymru a thu hwnt)
 • Cyfrifiadureg a gwybodeg
 • Cyfieithu
 • Newyddiaduraeth a’r cyfryngau
 • Marchnata
 • Llywodraethau a’r gwasanaethau sifil
 • Ymchwil

Mae ieithyddion hefyd yn awyddus i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr a fydd yn gweithio ar Ieithyddiaeth y Gymraeg. Trwy ddilyn modiwlau cyfrwng Cymraeg, bydd cyfle i ti ddatblygu sgiliau a gwybodaeth ynghylch Ieithyddiaeth y Gymraeg a fydd o fudd i ti os byddi di eisiau astudio ymhellach ar gyfer cymhwyster ôl-raddedig.

Chwilotydd Cyrsiau

Darganfyddwch gyrsiau yn y maes yma chwilio