Gwyddorau Cymdeithasol

Gwyddorau Cymdeithasol

Chwaraeon

Oes gen ti ddiddordeb mewn dilyn gyrfa yn y byd chwaraeon? A hoffet weithio tuag at hybu iechyd corfforol yn y gymdeithas, neu addysgu a hyfforddi gweithgareddau awyr agored? Neu hwyrach i ti roi dy fryd ar weithio gyda phencampwyr olympaidd yn dadansoddi techneg a thactegau? Heb os, gall gradd mewn Chwaraeon gynnig cyfle i ti ddatblygu dealltwriaeth, sgiliau ac arbenigedd a fydd yn dy baratoi ar gyfer gyrfa fyrlymus a chyffrous. 

Wrth astudio rhan o’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, byddi’n meithrin y gallu i drin a thrafod Chwaraeon yn y ddwy iaith, a ddaw’n ddefnyddiol tu hwnt wrth i ti ymgeisio am swyddi yn yr hinsawdd gystadleuol sydd ohoni. Yn sgil y galw cynyddol am sgiliau ieithyddol Cymraeg yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus yng Nghymru (yn enwedig ym maes hyfforddi, dysgu, cymorth gwyddonol a hyrwyddo), bydd dy sgiliau’n fanteisiol i gyflogwyr yn y meysydd hynny. 

Gwelir nifer o fyfyrwyr sy’n derbyn gradd mewn Chwaraeon yn dilyn gyrfa nid yn unig fel hyfforddwyr, hyrwyddwyr iechyd a rheolwyr, ond mewn sawl maes arall hefyd lle mae’r gallu i ddefnyddio’r Gymraeg yn amhrisiadwy, gan gynnwys ffisioleg, gwyddoniaeth, seicoleg, addysgu a newyddiaduraeth. 

Bydd modd i ti astudio’r meysydd canlynol drwy gyfrwng y Gymraeg: 

 • hyfforddi 
 • addysgu gweithgareddau awyr agored 
 • addysgu Addysg Gorfforol
 • rheoli a datblygu chwaraeon  
 • Gwyddorau Chwaraeon 
 • Moeseg 
 • Seicoleg Chwaraeon
 • iechyd ac ymarfer. 
Dysgu Mwy

Athroniaeth

Wyt ti’n un sy’n hoffi dadansoddi a chodi cwestiynau? Wyt ti’n hoff o geisio gwneud synnwyr o wahanol elfennau, e.e. crefydd, cymdeithas a’r natur ddynol? Os wyt am fynd i’r afael â phynciau dyrys, ynghyd â dysgu sut i ddeall, dehongli a datblygu dadleuon o bob math, Athroniaeth yw’r pwnc i ti.

Prif hanfod Athroniaeth yw ymgymryd â cheisio deall a beirniadu’r rhesymau a thybiaethau sy’n wraidd i’n syniadau dyddiol. Wrth feithrin y gallu hwn, byddi hefyd yn dysgu sut i ymdrin â dadleuon a’u cyfleu mewn modd eglur a chywrain, a fydd o werth mawr i ti yn y byd gwaith. Mewn byd proffesiynol cynyddol gystadleuol, bydd y gallu i resymu, dadansoddi a meddwl yn graff yn dy godi ben ac ysgwydd uwchlaw dy gystadleuwyr am unrhyw swydd. At hynny, mae’r gallu i ymdrin a thrafod drwy gyfrwng y Gymraeg yn bluen ychwanegol yn dy het. 

Gall astudio Athroniaeth dy baratoi ar gyfer sawl llwybr gyrfaol, boed hynny’n newyddiaduraeth; y cyfryngau; ffilm a theledu; y gwasanaeth sifil; y gyfraith; hysbysebu; marchnata; rheolaeth; addysgu ac ymchwil pellach, neu hyd yn oed yrfa mewn diwydiant.

Dysgu Mwy

Gwyddor Cymdeithas a Pholisi Cymdeithasol

Os oes gen ti ddiddordeb ym mhroblemau a heriau’r gymdeithas (boed hynny’n ddelio â throseddwyr, datblygu polisi iechyd, magu plant, polisi tai neu gynlluniau ieithyddol), Gwyddor Cymdeithas a Pholisi Cymdeithasol yw’r cwrs i ti.

Yng Nghymru, mae galw am bobl a all fynd at wraidd problemau’r gymdeithas. Bydd astudio gradd neu fodiwlau Gwyddor Cymdeithas yn agor dy lygaid i’r gymdeithas yr ydym yn perthyn iddi, ynghyd â’r ffyrdd y gellir ei datblygu. Fel rhan o’r cwrs, fe fyddi’n archwilio polisïau’r system les, gofal, hybu iechyd, polisïau tai, ynghyd â’r system sicrhau cyfiawnder. Cei hefyd brofiadau gwerthfawr a heriol yn y maes gyda chyflogwyr fel y Llywodraeth, yr Heddlu a’r sector gwirfoddol.

Mae’r Cynulliad Cenedlaethol yn datblygu polisïau Cymreig unigryw ym maes Polisi Cymdeithasol a Iechyd, a rhoddir pwyslais cynyddol ar hawliau siaradwyr Cymraeg. Golyga hyn fod galw am weithwyr sy’n deall cymdeithas Cymru ac a fedr weithio’n ddwyieithog ar lawr gwlad. 

O dderbyn gradd mewn Gwyddor Cymdeithas a Pholisi Cymdeithasol, bydd modd i ti weithio mewn sawl maes amrywiol, gan gynnwys gofal cymdeithasol, llywodraeth leol, Llywodraeth Cymru, yr Heddlu a’r system gyfreithiol, y gwasanaeth iechyd a’r henoed, addysg a gofal plant, pobl ifanc ynghyd â datblygu’r iaith Gymraeg. 

Dysgu Mwy

Troseddeg ac Astudiaethau Heddlua

Mae astudio Troseddeg yn agor y drws i yrfa tra amrywiol. Bydd yn dy annog i feddwl yn feirniadol ac annibynnol, ac yn rhoi cyfle i ti ddatblygu sgiliau i ddadansoddi a deall y gymdeithas liwgar sydd ohoni. Mae Troseddeg yn cyfuno’r deallusol a’r ymarferol.

Bydd dilyn modiwlau Cymraeg mewn Troseddeg yn sicrhau dy fod nid yn unig yn ymgyfarwyddo â chymdeithas gymhleth Cymru, ond yn gallu cynnig gwasanaeth i gyflogwyr y dyfodol mewn dwy iaith. Yn ystod y cwrs, byddi’n derbyn profiad ymarferol, a chyda chymreigio’r gwasanaeth prawf yng Nghymru (lle ceir gwahaniaethau cynyddol rhyngddo a’r gwasanaeth prawf yn Lloegr), bydd galw am fyfyrwyr sy’n adnabod anghenion cymdeithas Cymru. Byddi hefyd yn cyfuno dy astudiaethau ar y cyd-destun Cymreig ag astudiaethau ar droseddeg rhyngwladol; cei gyfle i edrych ar sefyllfaoedd gwledydd tramor, a fydd yn dy baratoi gogyfer â gweithio y tu hwnt i’r DU pe baet yn dymuno.

Mae Troseddeg yn cynnwys elfennau o feysydd eraill, gan gynnwys y Gyfraith, Gwyddorau Cymdeithas a Gwyddorau’r Heddlu, ac yn yr un modd gellir astudio modiwlau Troseddeg o fewn y meysydd hyn. 

Wrth ddilyn modiwlau cyfrwng Cymraeg mewn cwrs gradd neu radd gyfun mewn Troseddeg, byddi’n gymwys i ymgeisio am swyddi mewn amrywiaeth o feysydd:

 • gwasanaethau prawf a’r heddlu 
 • carchardai a Gwasanaeth Erlyn y Goron 
 • gweithio gyda phobl ifanc a phobl ar gyfnod prawf 
 • gweithio ym maes polisi’r Llywodraeth neu lywodraeth leol 
 • astudio’r gyfraith ymhellach. 
Dysgu Mwy

Y Gyfraith

Mae gradd yn y Gyfraith yn droedle i sawl maes, nid yn unig i’r maes cyfreithiol. Gall arwain at redeg busnes, rheoli, personél, llywodraeth ganol neu leol, yr heddlu a newyddiaduraeth. 

Os mai’r maes cyfreithiol sy’n mynd â dy fryd, gelli fynd ymlaen i arbenigo mewn maes penodol, fel cyfraith teulu, cyfraith droseddol a chyfraith y we. Mae’r galw am gyfreithwyr sy’n deall Cymru a’r Gymraeg yn cynyddu yn sgil y ffaith fod Llywodraeth Cymru yn derbyn rhagor o bwerau, a’r Mesur Iaith yn rhoi hawliau ychwanegol i siaradwyr Cymraeg. Ar ôl graddio, gelli ymuno â chwmni cyfreithiol mawr neu fach, ac mae bod yn gyfreithiwr yn dy alluogi i weithio ym mhob math o ardal, boed wledig neu drefol. Gelli hefyd, maes o law, ddewis sefydlu dy fusnes cyfreithiol dy hun.

Gwelir twf cyffrous yn nifer y modiwlau Cymraeg sydd ar gael ym maes y Gyfraith. Cei gyfle, drwy eu hastudio, i wella dy sgiliau ieithyddol er mwyn gallu mynegi dy hun yn y ddwy iaith. Prif orchwyl y meddwl cyfreithiol yw rhoi trefn ar gymhlethdodau’r gymdeithas a’i phobl. Er mwyn adlewyrchu’r gymdeithas ddeinamig sydd ohoni, mae’r modiwlau Cyfraith yn y prifysgolion yn newid yn gyson. Enghreifftiau o rai modiwlau sydd ar gael yn y Gymraeg yw Cyfraith busnes, Ewrop, hawliau dynol a pholisi cymdeithasol.

Mae’n amser cyffrous yng Nghymru, ac mae Manon George – sy’n gwneud gwaith ymchwil i Gyfraith datganoli yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd – yn dyst i’r cyffro hwnnw gan ei fod yn faes sy’n prysur newid ac a fydd yn effeithio ar bawb yng Nghymru. A hithau bellach yn ddarlithydd yn y Gyfraith drwy gyfrwng y Gymraeg, mae’r sgiliau sydd ganddi i allu gweithio yn y ddwy iaith yn ddeniadol i’w chyflogwyr.

Dysgu Mwy

Astudiaethau Busnes

Oes gen ti ddiddordeb mewn byd busnes? Wyt ti am sefydlu dy fusnes dy hun? Neu a wyt ti am ddilyn gyrfa yn gweithio i gwmnïau mewn pob math o feysydd amrywiol, o farchnata a gwerthu nwyddau i gwmnïau ariannol ac adnoddau dynol?

Mae astudio Busnes drwy gyfrwng y Gymraeg yn cynnig pob math o fanteision. Yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus yng Nghymru, mae’r angen am sgiliau Cymraeg yn cryfhau, yn arbennig ym meysydd marchnata, adnoddau dynol a rheolaeth lle clywir mwyfwy o alw ar fusnesau i ddarparu gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg. Trwy astudio rhan o dy gwrs yn y Gymraeg, byddi’n dysgu sut i drin a thrafod yn y ddwy iaith, a fydd yn gaffaeliad mawr i ti wrth ymgeisio am swyddi. Cei dy baratoi ar gyfer y byd gwaith wrth ddysgu nifer o sgiliau eraill yn ogystal, e.e. y gallu i gyfathrebu, i weithio mewn tîm, ynghyd â datrys problemau. At hynny, cei gyfle i gyfarfod â nifer o bobl busnes yn ogystal â threulio cyfnod ar brofiad gwaith. 

I raddedigion Busnes, mae sawl gwahanol fath o yrfa’n bosib, gan gynnwys marchnata; rheoli digwyddiadau; rheoli adnoddau dynol; rheoli twristiaeth; rheoli gwestai a siopau; y gwasanaeth sifil; llywodraeth leol; cyfrifeg, neu hyd yn oed sefydlu busnes.

Gellir astudio cyrsiau Busnes a Rheolaeth drwy gyfrwng y Gymraeg mewn sawl prifysgol yng Nghymru. Mae prifysgolion Bangor, De Cymru, y Drindod Dewi Sant a Metropolitan Caerdydd yn cynnig o leiaf 40 credyd ym mhob blwyddyn drwy’r Gymraeg, tra bod rhywfaint o ddarpariaeth hefyd ar gael mewn prifysgolion eraill.

Dysgu Mwy

Gwleidyddiaeth

Wyt ti eisiau bod yn wleidydd, neu eisiau dadlau yn eu herbyn? Wyt ti’n awchu am ddysgu rhagor am sefyllfa wleidyddol Cymru a gweddill y byd? Os felly, gwleidyddiaeth yw’r radd berffaith ar dy gyfer, lle byddi’n meithrin dealltwriaeth eang o rym bydol.

Wrth i rym symud o San Steffan i’r Cynulliad, mae galw am bobl sy’n deall Cymru i weithio mewn cwmnïau, sefydliadau, elusennau a’r cyfryngau.  Mae gradd mewn Gwleidyddiaeth yn dangos i gyflogwyr dy fod yn gallu dadansoddi, deall a gweld sawl ochr i ddadl. Cei dy gyflwyno i ystod eang o syniadau gwahanol a chysyniadau gwleidyddol newydd a fydd yn dy arwain at ehangu dy orwelion. Wrth ddilyn modiwlau cyfrwng Cymraeg ar Gymru a’r byd, cei dy hyfforddi i feddwl ac ysgrifennu yn y Gymraeg mewn ffordd bwrpasol a threiddgar. Byddi’n graddio gyda’r gallu i ymdrin â phynciau gwleidyddol yn y Gymraeg a’r Saesneg fel ei gilydd, a fydd yn allu amhrisiadwy wrth i ti ymgeisio am swyddi.

Yn ystod y cwrs, cei gyfle i fynd ar gyfnod o brofiad gwaith; gall hynny gynnwys cyfnod gyda gwleidydd, mudiad ymgyrchu, neu hyd yn oed y Llywodraeth yng Nghaerdydd, Llundain neu Frwsel. Gyda hynny, byddi’n profi’r cyffro gwleidyddol dyddiol yng Nghymru a thu hwnt.

Mae graddedigion Gwleidyddiaeth yn gweithio mewn amryw o wahanol feysydd, e.e. ymchwilio ar ran pleidiau gwleidyddol, lobïo i gwmnïau neu fudiadau, datblygu polisi ar gyfer mudiad ymgyrchu neu elusen, newyddiaduraeth, y gwasanaeth sifil ynghyd â’r maes addysgu.

Dysgu Mwy