Astudiaethau Busnes

Astudiaethau Busnes

Oes gen ti ddiddordeb mewn byd busnes? Wyt ti am sefydlu dy fusnes dy hun? Neu a wyt ti am ddilyn gyrfa yn gweithio i gwmnïau mewn pob math o feysydd amrywiol, o farchnata a gwerthu nwyddau i gwmnïau ariannol ac adnoddau dynol?

Mae astudio Busnes drwy gyfrwng y Gymraeg yn cynnig pob math o fanteision. Yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus yng Nghymru, mae’r angen am sgiliau Cymraeg yn cryfhau, yn arbennig ym meysydd marchnata, adnoddau dynol a rheolaeth lle clywir mwyfwy o alw ar fusnesau i ddarparu gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg. Trwy astudio rhan o dy gwrs yn y Gymraeg, byddi’n dysgu sut i drin a thrafod yn y ddwy iaith, a fydd yn gaffaeliad mawr i ti wrth ymgeisio am swyddi. Cei dy baratoi ar gyfer y byd gwaith wrth ddysgu nifer o sgiliau eraill yn ogystal, e.e. y gallu i gyfathrebu, i weithio mewn tîm, ynghyd â datrys problemau. At hynny, cei gyfle i gyfarfod â nifer o bobl busnes yn ogystal â threulio cyfnod ar brofiad gwaith. 

I raddedigion Busnes, mae sawl gwahanol fath o yrfa’n bosib, gan gynnwys marchnata; rheoli digwyddiadau; rheoli adnoddau dynol; rheoli twristiaeth; rheoli gwestai a siopau; y gwasanaeth sifil; llywodraeth leol; cyfrifeg, neu hyd yn oed sefydlu busnes.

Gellir astudio cyrsiau Busnes a Rheolaeth drwy gyfrwng y Gymraeg mewn sawl prifysgol yng Nghymru. Mae prifysgolion Bangor, De Cymru, y Drindod Dewi Sant a Metropolitan Caerdydd yn cynnig o leiaf 40 credyd ym mhob blwyddyn drwy’r Gymraeg, tra bod rhywfaint o ddarpariaeth hefyd ar gael mewn prifysgolion eraill.

Chwilotydd Cyrsiau

Darganfyddwch gyrsiau yn y maes yma chwilio

Barn y Myfyrwyr

“Rwy’n mwynhau astudio rhan o’m cwrs BA Rheolaeth Busnes drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r darlithwyr yn brofiadol ac yn llawn brwdfrydedd, ac rwy’n deall y modiwlau’n well gan eu bod yn cael eu haddysgu drwy’r Gymraeg. Rwy’n gweithio’n rhan-amser i gwmni John Lewis hefyd, felly mae cyfuno astudio theori gyda chael profiad o fyd busnes go iawn yn werthfawr dros ben.”

Megan Meredith-Spurr, Rheolaeth Busnes,