Fferylliaeth

Fferylliaeth

Mae darpariaeth cyfrwng Cymraeg Ysgol Fferylliaeth ac Astudiaethau Fferyllol Prifysgol Caerdydd yn gweithio tuag at gryfhau gwasanaethau fferyllol Cymraeg yng Nghymru. Mae parhau i ehangu a datblygu’r ddarpariaeth hon nid yn unig yn hanfodol er mwyn codi ymwybyddiaeth fferyllwyr y dyfodol am bwysigrwydd y Gymraeg yn y maes iechyd yng Nghymru, ond hefyd er mwyn sicrhau bod ein gwasanaethau rheng flaen yn cwrdd ag anghenion gofal siaradwyr Cymraeg a’u teuluoedd neu ofalwyr.

“Gofalu am bobl fel unigolion yw diben y gwasanaeth iechyd a gwasanaethau cymdeithasol… Rhaid i hunaniaeth ddiwylliannol pobl a’u hanghenion ieithyddol fod wrth wraidd hyn oherwydd mae’n rhan hanfodol o ofal o ansawdd da a safonau proffesiynol uchel.”

Mwy na geiriau – Fframwaith Strategol ar gyfer Gwasanaethau Cymraeg mewn Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol.

Prif ffocws maes Fferylliaeth yw anghenion y cleifion, a llunnir y radd er mwyn adlewyrchu hyn. Mae’r cwricwlwm yn cynnwys pynciau gwyddonol craidd a therapiwteg a ymgyfunir ag ymarferion clinigol. Defnyddir ystod o ddulliau dysgu gan gynnwys darlithoedd, tiwtorialau a sesiynau ymarferol.

Yn ystod y cwrs, bydd yr hyn a fyddi di’n ei ddysgu’n cael ei roi ar waith ar leoliad; yn y gymuned, yr ysbyty ac mewn nifer o leoliadau eraill. Mae’r cyfle hwn i gyfathrebu a rhyngweithio â chleifion a phroffesiynau gwahanol yn rhan hanfodol o’r dysgu, ac yn adlewyrchu’r proffesiwn a’r hyn sy’n ofynnol ohono. Cei gyfle i gwblhau’r cyfnodau ar leoliad drwy gyfrwng y Gymraeg pan fydd hynny’n bosibl. 

Fel darpar fferyllydd, bydd y cyfle i astudio elfennau o’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg yn fanteisiol iawn. Mae’r gallu i weithredu’n broffesiynol yn gwbl ddwyieithog nid yn unig yn gwella posibiliadau gyrfa, ond hefyd yn ateb gofynion y gwasanaeth iechyd trwy sicrhau bod cleifion yn derbyn y driniaeth orau bosibl.

Ym Mhrifysgol Caerdydd, cynigir gradd MPharm bedair blynedd. Mae’r radd wedi’i hachredu gan y Cyngor Fferyllol Cyffredinol fel llwybr dilys ar gyfer mynediad i’r proffesiwn. Mae’r Ysgol Fferylliaeth heb os yn un o’r goreuon yn y DU ac yn gyson ar y brig neu’n agos at frig tablau cenedlaethol. Felly, mae gradd academaidd dda ac enw da'r ysgol yn sicrhau bod ein myfyrwyr yn boblogaidd iawn ymysg cyflogwyr.

Chwilotydd Cyrsiau

Darganfyddwch gyrsiau yn y maes yma chwilio