Gwaith Cymdeithasol

Gwaith Cymdeithasol

Mae bod yn weithiwr cymdeithasol yn gofyn am wybodaeth eang a sgiliau arbennig ar gyfer gweithio gydag unigolion mwyaf bregus y gymdeithas. Yn sgil hynny, mae angen hyfforddiant proffesiynol ar y rhai sy’n dymuno gweithio yn y maes.

Yn ystod rhaglenni gradd Gwaith Cymdeithasol, deuir ag elfennau academaidd a phroffesiynol ynghyd, lle paratoir myfyrwyr i ymgymryd â swyddi o fewn y gweithlu cymdeithasol. Yn ogystal ag ennill cymhwyster addysg cydnabyddedig, enillir trwydded hefyd i weithio’n broffesiynol.

O fewn y maes gofal, mae’n hollbwysig bod pob unigolyn sydd mewn cyfyngder yn cael y cyfle i gyfleu ei deimladau a’i brofiadau mwyaf personol drwy gyfrwng ei famiaith. Dim ond wrth sicrhau y rhoddir pob cyfle i’r unigolyn fynegi ei hun – a chael ei ddeall drwy gyfrwng yr iaith a ddewisa – y gellir trefnu’r gofal, y gefnogaeth a’r gwasanaeth priodol ar ei gyfer.

Mae nifer o raglenni gwaith cymdeithasol yn cynnig hyfforddiant trwy gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig. Cynigia rhai ohonynt rywfaint o elfennau astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, a chynigia’r rhaglen Gwaith Cymdeithasol ôl-raddedig ym Mhrifysgol Bangor lwybr astudio cyfan gwbl Gymraeg.

Rhoddir cyfle i astudio amrywiaeth o fodiwlau, gan gynnwys gwerthoedd a moeseg, cyfraith gwaith cymdeithasol, gweithio gyda phlant a theuluoedd, a gweithio gydag oedolion â gwahanol anghenion. Mae cyfran sylweddol o’r rhaglenni’n cynnwys cyfleoedd i’r myfyrwyr fynd i’r afael ag ochr ymarferol gwaith cymdeithasol mewn amrywiol leoliadau, gan gynnwys adrannau gwasanaethau cymdeithasol, mudiadau gwirfoddol a’r sector preifat.

Chwilotydd Cyrsiau

Darganfyddwch gyrsiau yn y maes yma chwilio