Meddygaeth

Meddygaeth

Mae’r ddarpariaeth a’r datblygiadau ym maes addysg Meddygaeth drwy gyfrwng y Gymraeg yn gweithio tuag at ddenu, hyfforddi a chadw meddygon da yng Nghymru. Mae sicrhau ymwybyddiaeth o bwysigrwydd y Gymraeg ym maes gofal iechyd yn rhan hollbwysig o addysg feddygol pob myfyriwr wrth iddynt ddysgu am y gwahaniaethau rhwng bod yn feddyg yng Nghymru a gweddill y DU.

Yn ôl strategaeth Llywodraeth Cymru, Mwy na Geiriau (2012):

“Mae’n bwysig cydnabod mai dim ond trwy gyfrwng y Gymraeg y gall llawer o bobl gyfathrebu eu hangen am ofal yn effeithiol” (Mwy na Geiriau, Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2012).

Mae datblygu ac ehangu cyfleoedd i fyfyrwyr astudio ac ymarfer Meddygaeth drwy gyfrwng y Gymraeg yn rhan annatod o wella ansawdd gofal iechyd yng Nghymru, ac i Gymry Cymraeg eu hiaith yn benodol. Mae’r cwricwlwm meddygol yn gyfuniad o addysgu gwybodaeth graidd ynghyd â chael amrywiaeth o brofiadau clinigol, a defnyddir ystod o ddulliau dysgu gan gynnwys tiwtorialau, darlithoedd a sesiynau ymarferol. 

Prif hanfod gradd mewn Meddygaeth yw bodloni anghenion y claf. Mae’r cyfle i gyfathrebu a rhyngweithio gyda chleifion ar leoliadau clinigol yn rhan annatod o’r cwrs, a chynigir profiadau amrywiol mewn ysbytai, canolfannau meddygol cymunedol a meddygfeydd ledled Cymru. Rhoddir cyfle i’r myfyrwyr gwblhau’r cyfnodau ar leoliad drwy gyfrwng y Gymraeg pan fo hynny’n bosibl.

I’r darpar feddyg, mae astudio Meddygaeth drwy gyfrwng y Gymraeg yn fanteisiol wrth baratoi tuag at y gweithle. Yng nghyd-destun y proffesiwn meddygol, mae’r Gymraeg yn rhan o ddarlun bydol ehangach, lle mae ymwybyddiaeth o anghenion ieithyddol cleifion yn rhan o’r her ddyddiol. Yng ngolau hynny, paratoir y meddyg Cymraeg ei iaith – a all gyfathrebu â chleifion yn gwbl ddwyieithog – tuag at sialensiau byd-eang y proffesiwn.

Ym Mhrifysgol Abertawe, cynigir cwrs Meddygaeth i Raddedigion. Croesewir ceisiadau gan raddedigion o bob pwnc sydd wedi llwyddo yn y prawf GAMSAT (Graduate Medical School Admissions Test). Mae’n gwrs a gwtogwyd i bedair blynedd yn lle’r pum mlynedd arferol, ac fel rhan o’r cynllun, rhoddir cyfle i fyfyrwyr ddilyn elfennau o’u cwrs mewn ardaloedd gwledig ac anghysbell yng Nghymru, gyda’r gobaith o annog meddygon i weithio yn yr ardaloedd hynny yn y dyfodol.

Chwilotydd Cyrsiau

Darganfyddwch gyrsiau yn y maes yma chwilio

Barn Meddyg Teulu

 “Fel meddyg, rwy’n dibynnu ar gyfathrebu da ym mhob agwedd ar fy ngwaith, ac mae’r gallu i ddefnyddio’r Gymraeg yn hyderus yn fy mywyd proffesiynol yn cyfoethogi fy sgiliau ymgynghori, triniaeth fy nghleifion a’r berthynas rwy’n ei hadeiladu â nhw.”  

Dr Zoë Morris-Williams, meddyg teulu.

Cyfres deledu newydd ar S4C - Doctoriaid Yfory

Mae cyfres deledu newydd, Doctoriaid Yfory, yn dilyn grŵp o fyfyrwyr Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd wrth iddyn nhw hyfforddi i fod yn feddygon. Mae dau o'r myfyrwyr yn derbyn Ysgoloriaeth Cymhelliant gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

O ddiogelwch yn yr ystafell ddosbarth, i realiti caled yr Uned Ddamweiniau ac Argyfwng, bydd y rhaglen yn edrych ar yr heriau emosiynol, meddyliol a chorfforol sy'n wynebu'r myfyrwyr hyn, wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer rhai o swyddi mwyaf heriol ein gwlad.

Dilynwch eu taith bob nos Fawrth o 13 Medi.

Barn Darlithydd

"Mae Cymru yn feicrocosm o sawl math o gymdeithas ac yn ystafell ddosbarth gwych i ddysgu am holl agweddau o feddygaeth a rhoi blas i'r myfyrwyr o sawl bywyd gwahanol y gall feddyg ei fyw."

Dr Awen Iorwerth, darlithydd y Coleg Cymraeg yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd