Nyrsio a Bydwreigiaeth

Nyrsio a Bydwreigiaeth

Mae nyrsio’n yrfa gyffrous a heriol sy’n gofyn am nifer o rinweddau: ymrwymiad, sgiliau pobl, amynedd a dealltwriaeth (ynghyd â synnwyr digrifwch!). Dyma gyfle i wneud gwahaniaeth i fywydau cleifion. Mae swyddogaeth y nyrs yn eang iawn, ac mae rhoi cymorth tyner trwy adegau anodd yn allweddol.

Cynigir cyrsiau Nyrsio mewn pedwar maes yng Nghymru, sef nyrsio oedolion, nyrsio iechyd meddwl, nyrsio plant a phobl ifanc ynghyd â nyrsio anabledd dysgu. Pa bynnag faes yr wyt ti am ei astudio, mae’n hanfodol dy fod yn dysgu sut i ymdrin ag anghenion corfforol, meddyliol ac emosiynol pob claf gyda pharch ac urddas. 

Rhennir pob cwrs yn gyfartal rhwng theori a gwaith clinigol, sy’n golygu y caiff pob darn o waith sydd dan oruchwyliaeth yn y maes clinigol ei gefnogi gan astudiaethau academaidd. Byddi di’n ymgymryd â nifer o leoliadau gwaith clinigol ac yn derbyn cefnogaeth mentor clinigol yn y gweithle. Cei gyfle i feithrin sgiliau clinigol mewn ysbytai ac yn y gymuned, yn y sector iechyd ac mewn sefydliadau sector annibynnol, lle y cei ymdrin ag amrywiaeth eang o broblemau neu anghenion iechyd ymysg cleifion o bob math o gefndiroedd diwylliannol ac ieithyddol. Hefyd, cei gyfle i ddysgu ac ymarfer amryw o sgiliau clinigol mewn ystafelloedd efelychu, a fydd yn cefnogi’r gwaith dysgu ac yn dy baratoi ar gyfer lleoliadau ac ymarfer clinigol. 

Os wyt ti am astudio Bydwreigiaeth, byddi di’n astudio’r canlynol fel rhan o’r cwrs:

  • Anatomeg a Ffisioleg
  • gofal cyn cenhedlu
  • astudiaeth fanwl o ofal cyn geni
  • gofal wrth esgor
  • gofal ôl-enedigol
  • iechyd y cyhoedd
  • iechyd rhywiol
  • atal cenhedlu 
  • astudiaeth fanwl o fabanod newydd-anedig.

Dilyswyd yr holl gyrsiau hyn gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. Ar ôl graddio, cei gofrestru fel nyrs gyda’r corff hwnnw.  

Chwilotydd Cyrsiau

Darganfyddwch gyrsiau yn y maes yma chwilio

Barn y Myfyrwyr

“Mae'n bleser gallu siarad Cymraeg â'r cleifion. O brofiad, mae hyn yn fodd i adeiladu perthynas bositif â nhw, yn enwedig gyda'r henoed. Mae'n bwysig eu bod yn teimlo'n gyfforddus, ac mae rhoi’r cyfle iddynt siarad eu mamiaith yn gwneud iddynt deimlo'n llai ofnus a bregus mewn sefyllfaoedd dieithr.”

Yasmin Refaat, myfyriwr ail flwyddyn Nyrsio ym Mhrifysgol Bangor, a deiliad Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.