Y Gwyddorau

Y Gwyddorau

Peirianneg

Wyt ti’n berson sy’n hoff o ddatrys problemau? Wyt ti’n meddu ar sgiliau mathemategol a dadansoddol gwych? Wyt ti eisiau’r cyfle i newid y ffordd yr ydym yn byw? Wyt ti’n cael dy gyfareddu gan y ffordd y mae pethau’n gweithio? Wyt ti’n greadigol? Ac wyt ti am ddefnyddio a datblygu’r sgiliau yma yn y dyfodol er mwyn dilyn gyrfa lewyrchus a heriol? Os wyt ti, yna gradd mewn Peirianneg yw’r llwybr ar dy gyfer di. Mae Peirianneg yn faes eang ac amrywiol gyda galw rhyngwladol am raddedigion arbenigol o safon. Y mae’n faes sy’n allweddol i lewyrch gwlad ac wedi’i nodi gan Lywodraeth Cymru fel un sy’n allweddol i ffyniant economaidd Cymru.

Ymhlith y meysydd y gellir eu hastudio y mae:

 • Peirianneg Awyrofod
 • Peirianneg Gemegol
 • Peirianneg Sifil
 • Peirianneg Defnyddiau
 • Peirianneg Gyfrifiadurol
 • Peirianneg Electronig a Thrydanol
 • Peirianneg Amgylcheddol
 • Peirianneg Fecanyddol
 • Peirianneg Feddygol
 • Peirianneg Chwaraeon
 • Nanodechnoleg
 • Dylunio Cynnyrch

Mae’r galw am raddedigion sy’n rhifog, yn gallu datrys problemau, ymdrin â chyfrifiaduron gyda hyder a chyfathrebu’n effeithiol ar gynnydd. Ceir amrywiaeth o gyrsiau, gyda rhai’n rhoi pwyslais ar y galwedigaethol a chysylltiadau diwydiant, ac eraill ar sgiliau ymchwil a gwthio ffiniau ein dealltwriaeth o’r byd.

Mae llwybrau gyrfa amrywiol, eang a chyffrous ar gael i raddedigion ym maes peirianneg, gyda sicrwydd cyflogaeth a chyflog da. Ymhlith y sectorau y mae peirianwyr yn gweithio ynddynt y mae diwydiant, busnes, iechyd, addysg ac ymchwil. Y mae nifer o gyrsiau’n cynnig y cyfle i fyfyrwyr gydweithio â diwydiannau a busnesau lleol gan felly elwa o’u harbenigedd a datblygu sgiliau yn barod ar gyfer gyrfa yn y maes. Cynigir cyfle hefyd i dreulio blwyddyn mewn diwydiant, neu hyd yn oed dramor, os mai dyna fydd dy ddymuniad.

Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn sgil ychwanegol mewn maes cystadleuol sy’n datblygu’n ddyddiol. Trwy astudio rhan o dy gwrs trwy gyfrwng y Gymraeg byddi’n dysgu sut i drin a thrafod dy bwnc mewn dwy iaith ar lefel arbenigol; pluen ychwanegol i dy het wrth iti ymgeisio am swyddi.

Mae gradd mewn Peirianneg yn rhoi’r cyfle i ti weithio mewn meysydd sy’n torri tir newydd, yn siapio’r modd y mae pobl ar draws y byd yn byw, yn gwella safonau byw a’n perthynas gyda’r byd o’n cwmpas. Mae’n faes sy’n dy baratoi ar gyfer gyrfa all gynnig boddhad sylweddol

Dysgu Mwy

Cyfrifiadureg

Mae cyfrifiaduron yn hollbresennol yn ein bywydau erbyn hyn. O apiau symudol a chyfryngau cymdeithasol i gemau fideo a chynlluniau peilot awtomatig, mae technolegau newydd yn gofyn am feddalwedd ddibynadwy a diogel sy’n hawdd i’w defnyddio.

Wrth astudio Cyfrifiadureg, fe fyddi’n datblygu'r sgiliau sydd eu hangen er mwyn deall a datblygu systemau o'r fath, ac o ganlyniad, fe fyddi’n gweld drysau’n agor i yrfaoedd mewn diwydiant ac ymchwil. Mae modd astudio Cyfrifiadureg fel gradd anrhydedd sengl neu radd gyfun. Cynigir cyfle hefyd i dreulio blwyddyn mewn diwydiant neu hyd yn oed dramor, os mai dyna fydd dy ddymuniad.

Mae cael y cyfle i drin a thrafod dy gwrs drwy gyfrwng y Gymraeg yn hwb enfawr wrth ddysgu; pan fyddi’n gweithio ar brosiectau arloesol mewn grŵp ac yn unigol, bydd y gallu i drin a thrafod yn y Gymraeg o fudd mawr wrth gydweithio â chwmnïau ac ymgynghorwyr diwydiannol lleol.

Gellid dod o hyd i raddedigion y maes yn gweithio mewn meysydd cyffrous fel fformiwla 1, cludiant awyr, datblygu gemau a meteoroleg. Pwy a ŵyr, efallai mai ti fydd y Bill Gates neu’r Mark Zuckerburg nesaf! Enghreifftiau eraill o swyddi posib yn y maes yw datblygydd meddalwedd, swyddog technoleg gwybodaeth, cynorthwy-ydd ymchwil, peiriannydd meddalwedd a dylunydd gwefannau. Mae’r posibiliadau, fel y gweli, yn eang.

Dysgu Mwy

Mathemateg

Mae Mathemateg yn bwnc eang iawn; mae’n iaith yn ei hun, a chaiff ei defnyddio ar hyd ystod eang o feysydd gwyddonol, e.e. Ffiseg a Pheirianneg. 

Wrth astudio Mathemateg, mae modd i ti arbenigo mewn agwedd ar y pwnc, megis Ystadegaeth, Mathemateg Gymhwysol, Mathemateg Bur neu ymchwil weithrediadol, neu gelli astudio unrhyw gyfuniadau o’r rhain. Gyda’r bwriad o gyfoethogi dy brofiad dysgu ymhellach, mae rhai prifysgolion yn cynnig cyfleoedd i weithio mewn diwydiant, neu dramor, am flwyddyn. 

Mae dwy flynedd gyntaf cyrsiau MMath a BSc yr un fath fel rheol, a bydd cyfle i drosglwyddo rhwng y naill gynllun a’r llall yn ôl dy ddymuniad.

Mae’n wir dweud bod graddedigion Mathemateg yn debygol o dderbyn y cyflogau uchaf, a hynny’n ail yn unig i raddedigion Meddygaeth a Deintyddiaeth.Mae galw cynyddol am raddedigion Mathemateg, a chydnabyddir pwysigrwydd sgiliau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) yn agenda cynllun Llywodraeth Cymru, Gwyddoniaeth i Gymru.  

Gall gradd mewn Mathemateg dy baratoi at yrfa ddisglair, a gellid dod o hyd i raddedigion Mathemateg yn gweithio mewn amryw o feysydd, boed fel ymchwilwyr, peirianwyr, rhaglenwyr, cyfrifwyr neu athrawon. Hyd yn oed os byddi’n dewis gweithio mewn maes arall ar ôl graddio, bydd dy sgiliau i ddadansoddi, datrys problemau, meddwl yn feirniadol, ynghyd â’th sgiliau ymarferol, cyfrifiadurol a chyfathrebu yn gaffaeliad i ti ym mha bynnag yrfa y byddi di’n ei dewis.     

Addysgir elfennau o gyrsiau gradd Mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg mewn mwy nag un sefydliad. Mae’r gallu i drin a thrafod yn y ddwy iaith yn hanfodol bwysig wrth gyfathrebu yng Nghymru, ac mae astudio elfennau o gyrsiau gradd Mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg yn rhoi cyfle euraidd i ti ddatblygu’r sgiliau ieithyddol angenrheidiol.  

Dysgu Mwy

Ffiseg

Mae Ffiseg yn bwnc cyffrous sy’n cynnig profiadau lu i fyfyrwyr drwy gyfuno’r damcaniaethol a’r ymarferol. Mae cyrsiau gradd Ffiseg yn rhoi seiliau cadarn i ddeall ac egluro’r byd o’n cwmpas; deddfau Ffiseg yw sylfaen ein technoleg fodern, ac fe’i defnyddir i ddisgrifio systemau o’r gronynnau isatomig bychain i alaethau enfawr.

Mae Ffiseg yn bwnc STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg, sy'n cael eu cydnabod yn feysydd canolog i ffyniant economaidd Cymru). Rhoddir gwerth mawr ar Ffiseg mewn amrywiaeth o feysydd megis meteoroleg, meddygaeth, peirianneg ac ynni adnewyddadwy. 

Ceir cyfleoedd eang i raddedigion Ffiseg. Hyd yn oed os byddi di’n dewis gadael y maes ar ôl graddio, bydd y sgiliau y byddi di’n eu datblygu yn ystod y cwrs – sgiliau cyfrifiadurol, dadansoddi, cyfathrebu, ynghyd â’r gallu i feddwl yn feirniadol a datrys problemau – yn amhrisiadwy ar ba bynnag drywydd y byddi di’n ei ddilyn. Prin fod angen dweud felly fod gradd Ffiseg yn agor llu o ddrysau.

Cynigir amrywiaeth o gynlluniau gradd Ffiseg. Ceir cynlluniau gradd BSc tair blynedd a chynlluniau gradd MPhys pedair blynedd (sy’n cynnwys deunydd fwy heriol). Ceir hefyd gynllun gradd BSc Ffiseg pedair blynedd gyda blwyddyn sylfaen, a hynny ar gyfer y rheini nad oes ganddynt gefndir o astudio Ffiseg hyd at Safon Uwch yn yr ysgol. 

Addysgir elfennau o gyrsiau gradd Ffiseg drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r cynlluniau gradd dwyieithog hyn yn rhoi cyfle i ti ddefnyddio’r ddwy iaith fel ei gilydd fel cyfrwng ffisegol, a fydd yn dy baratoi at y tirlun proffesiynol yng Nghymru ynghyd â’r llwyfan rhyngwladol. Os mai gweithio dramor sy’n mynd â dy fryd, cynigir cyfleoedd i wneud hynny fel rhan o’r cwrs gradd.

Dysgu Mwy

Daearyddiaeth

Mae Daearyddiaeth yn faes eang. Prin fod syndod, felly, ei fod yn denu unigolion sydd yr un mor bellgyrhaeddol a llydan eu gorwelion. Ym mhle arall y cei di’r cyfle i ddefnyddio’r dechnoleg fwyaf blaengar er mwyn dysgu am adeiledd y Ddaear ac esblygiad ei thirffurfiau dan ddylanwad prosesau daearegol a geomorffolegol, ddoe a heddiw? Ym mhle arall y cei di hefyd y cyfle i ddysgu am effaith trychinebau naturiol a gweithgareddau dynol sydd wrth wraidd ein dealltwriaeth o’r byd o’n hamgylch?

O dderbyn gradd mewn Daearyddiaeth, bydd gennyt sylfaen gadarn ar gyfer sawl gwahanol fath o yrfa, o’r maes amgylcheddol i gynllunio trefol, ac o’r maes cyfansoddi polisi i weithio gyda mudiadau elusennol a llywodraethol.

Cei di gyfle, wrth astudio’r pwnc, i ddysgu am faterion cyfoes ein byd dan arweiniad arbenigwyr yn eu maes. Byddi di’n dilyn modiwlau sy’n ymdrin â materion cyfoes fel globaleiddio a pherthnasau cymdeithasol cyfoes, cynaliadwyedd, prosesau’r byd, ynghyd ag ymateb dynol i beryglon naturiol. 

Yn ogystal â darlithoedd traddodiadol, byddi di’n cymryd rhan mewn trafodaethau manwl o fewn grwpiau bach (tiwtorialau a seminarau), yn datblygu’r gallu i weithio mewn tîm drwy wneud gwaith grŵp a chyflwyniadau, ynghyd â meithrin sgiliau i weithio’n annibynnol trwy gynllunio prosiect ymchwil. At hynny, cei di gyfle i ymarfer dy sgiliau’n uniongyrchol drwy fynd ar brofiad gwaith, ynghyd â mynd ar deithiau maes i leoliadau diddorol fel Penrhyn Gŵyr, a hyd yn oed Efrog Newydd neu Vancouver.

Wrth fanteisio ar yr holl gyfleoedd hyn, a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg, byddi di’n adeiladu seilwaith o sgiliau a fydd yn amhrisiadwy ym mha bynnag yrfa y byddi di’n dewis yn y dyfodol. Bydd y gallu i ymdrin â’r maes yn y Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg yn bluen ychwanegol yn dy het, ac yn allu deniadol i unrhyw ddarpar gyflogwr.

Mae gradd mewn Daearyddiaeth yn fan cychwyn ardderchog ar gyfer ystod eang o yrfaoedd, boed hynny yn y sector cyhoeddus, sector preifat neu feysydd amrywiol eraill. Gwelir nifer o raddedigion yn mynd yn eu blaenau i weithio fel cynllunwyr ffyrdd a systemau trafnidiaeth, ystadegwyr i’r Llywodraeth, anturiaethwyr, cynhyrchwyr ffilm a rhaglenni dogfen, newyddiadurwyr, gweithwyr elusennol mewn gwledydd tramor, ynghyd ag ymchwilwyr academaidd (sy’n gweithio ar rai o faterion mwyaf difyr a dylanwadol ein hoes).

Dysgu Mwy

Cemeg

Nid pob Cemegydd sy’n gwisgo cot wen! Gall gradd mewn Cemeg arwain at yrfa lewyrchus mewn amryw feysydd.

Mae astudio Cemeg drwy gyfwng y Gymraeg yn cynnig llawer o fanteision. Mae’n esmwytho’r naid rhwng addysg safon uwch i addysg brifysgol gan fod trafod pwnc drwy gyfrwng mamiaith yn hytrach nag ail iaith yn haws o dipyn. Wrth astudio rhan o’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, bydd y gallu gennyt i drafod ac ysgrifennu yn y ddwy iaith fel ei gilydd.

Yn ogystal ag astudio Cemeg Craidd o safbwynt ymarferol a damcaniaethol, rhoddir pwyslais ar sgiliau trosglwyddadwy fel cyfathrebu, rhifoli, dadansoddi, trin data, arsylwi, gweithio mewn tîm a meddwl yn rhesymegol. Bydd y rhain yn fanteisiol ym mha yrfa bynnag y byddi’n ei dilyn ar ôl graddio. Mae graddedigion Cemeg yn gweithio mewn nifer o wahanol feysydd a lleoliadau, gan gynnwys:

 • diwydiant
 • ymchwil
 • cyfrifiadureg
 • marchnata
 • cyfrifeg
 • newyddiaduraeth
 • cwmnïau fferyllol
 • labordai dadansoddol masnachol
 • gwyddoniaeth fforensig
 • archaeoleg
 • technoleg bwyd
 • biotechnoleg
 • cwmnïau meteleg.
Dysgu Mwy

Amaethyddiaeth a Gwyddorau Gwledig

Gyda phoblogaeth y byd yn tyfu law yn llaw â’r angen i sicrhau cyflenwad bwyd o’r ansawdd uchaf, mae’n bwysicach nag erioed fod amaethwyr yn derbyn addysg o’r radd flaenaf. Mae sicrhau bod llaeth a chig maethlon ar gael yn y dyfodol, gan gydymffurfio ar yr un pryd â gofynion cadwraeth a chynaliadwyedd, yn hollbwysig. Wrth ddilyn cwrs mewn Amaethyddiaeth, fe gei ddysgu nifer o egwyddorion pwysig megis rheoli glaswelltir a phriddoedd, cynhyrchu a rheoli cnydau, cynhyrchu anifeiliaid yn ogystal â chynaliadwyedd.

Os mai cwrs mwy galwedigaethol ei natur sy’n mynd â’th fryd, bydd gradd mewn Sylfaen Amaethyddiaeth neu Amaethyddiaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad yn apelio atat. Dyma gyfle unigryw i ddatblygu sgiliau mewn hwsmonaeth a rheoli, ynghyd â chasglu profiad ymarferol a fydd yn braenaru’r ffordd at yrfa mewn amaeth, rheolaeth cefn gwlad a chadwraeth. Mae’r cyrsiau hyn hefyd yn boblogaidd ymysg y sawl sy’n dymuno ailhyfforddi neu newid trywydd eu gyrfaoedd presennol.

Mae’r sector bwyd a ffermio yn allweddol i economi Cymru o ran cyflogaeth a’r cyfraniad i dwristiaeth. Mae’r gadwyn gyflenwi’n cynrychioli tua 18% o’r gweithlu Cymreig. Yn ôl adroddiad Llywodraeth Cymru ar sgiliau Cymraeg, ystyriai 45% o gyflogwyr y sector bwyd-amaeth fod sgiliau Cymraeg yn bwysig i’w busnes, ac ystyriai traean bod sgiliau Cymraeg yn bwysig iawn. Mae’r un adroddiad yn dangos y defnyddir y Gymraeg yn y gweithle ym mron 50% o sefydliadau’r sector bwyd-amaeth. Yn naturiol felly, bydd astudio drwy’r Gymraeg yn dy arfogi gyda’r sgiliau ieithyddol sy’n hollbwysig i’r sector hwn.

 

Mae graddedigion Amaethyddiaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad yn gweithio mewn nifer o wahanol feysydd, gan gynnwys y maes rheoli ffermydd, bwyd anifeiliaid, ymgynghori ym maes amaethyddol-amgylcheddol, darparu bwyd mewn ffordd gynaliadwy, arolygiaeth iechyd a lles anifeiliaid fferm, cyflenwi nwyddau amaethyddol, ynghyd â chadwraeth a gwarchod cynefinoedd.

Dysgu Mwy

Y Gwyddorau Biolegol

Cynigia’r Biowyddorau gyfle arbennig i ddeall sut mae’r byd o’n cwmpas yn gweithio. Beth fydd effeithiau newid hinsawdd ar yr amgylchedd o’n cwmpas? Faint o’n deunydd genetig ni sy’n gyffredin â deunydd genetig mwnci neu fanana?

Seilir y Biowyddorau ar ymchwil ac arbrawf mewn labordy ac yn y maes. Ynghyd ag ehangu dy wybodaeth wyddonol a’th ddealltwriaeth o dechnegau gwyddonol safonol, fe gei hefyd gyfle i feithrin sgiliau trosglwyddadwy mewn ystadegau, dulliau cyfathrebu a chyflwyno, yn ogystal â sgiliau trefnu (fel unigolyn ac mewn grŵp). 

Yn ategol at ddarlithoedd traddodiadol, fe fyddi hefyd yn dysgu am y maes drwy gymryd rhan mewn tiwtorialau a seminarau, ynghyd â datblygu’r gallu i weithio’n annibynnol drwy gynllunio prosiect ymchwil. Fe gei gyfle mewn ambell brifysgol i dreulio cyfnod ar brofiad gwaith, ynghyd â mynd ar deithiau maes i safleoedd ar draws y byd.

O fanteisio ar astudio’r Gwyddorau Biolegol drwy gyfrwng y Gymraeg, fe fyddi’n adeiladu seilwaith o sgiliau a fydd yn amhrisiadwy ym mha bynnag yrfa y byddi’n dewis. Yng Nghymru, mae cyflogwyr ym maes y Biowyddorau’n cydnabod pwysigrwydd cyfathrebu effeithiol yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae hyn yn arbennig o wir mewn swyddi lle mae cyfathrebu ag aelodau o’r cyhoedd yn rhan hanfodol o’r gwaith; yn y byd amgylcheddol (gyda thirfeddianwyr, amaethwyr a garddwriaethwyr) ac mewn ysbytai (gyda chleifion; yn oedolion a phlant).

Dysgu Mwy

Gwyddorau Amgylcheddol ac Eigion

Oes gen ti ddiddordeb yn yr amgylchedd? Wyt ti’n awyddus i ddysgu mwy am brosesau naturiol a’r berthynas rhyngddynt? Wyt ti eisiau gweld perfformiad amgylcheddol gwell gan fusnesau Cymru? Os felly, mae gradd ym maes y Gwyddorau Amgylcheddol yn ddelfrydol ar dy gyfer.

Mae Gwyddor Amgylcheddol yn ddisgyblaeth eang ac fe fyddi’n astudio bygythiadau cyfoes sy’n wynebu’r byd a’i bobl megis newid hinsawdd, llygredd, cadwraeth a diogelwch bwyd. Wrth astudio’r pwnc, bydd gennyt sylfaen gadarn mewn Bioleg, Cemeg, Daeareg a Gwyddorau’r Môr, ynghyd ag ymwybyddiaeth gref o’r berthynas rhyngddynt a’u heffaith ar y ddynoliaeth. 

Yn ystod y cwrs, cei sawl cyfle i gyfarfod aelodau o weithlu’r sector amgylcheddol, ynghyd â chyfle i dreulio cyfnod ar brofiad gwaith. Wrth weithio yn y sector, byddi’n cydweithio â’r diwydiannau amgylcheddol (e.e. amaeth, dŵr, twristiaeth), lle disgwylia’r cyrff statudol i staff allu trin a thrafod yn y Gymraeg a’r Saesneg fel ei gilydd. O astudio rhan o dy gwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, byddi’n magu hyder i gyflwyno materion amgylcheddol yn y ddwy iaith, a fydd yn gaffaeliad i ti wrth i ti ddechrau ar dy yrfa.

Gelli ddod o hyd i raddedigion y maes yn gweithio mewn nifer o wahanol feysydd, gan gynnwys cadwraeth a gwarchod cynefinoedd, ymgynghori amgylcheddol, datblygu a gweithredu polisi, monitro ansawdd dŵr, ynghyd â rheoli gwastraff.

Dysgu Mwy