Daearyddiaeth

Daearyddiaeth

Mae Daearyddiaeth yn faes eang. Prin fod syndod, felly, ei fod yn denu unigolion sydd yr un mor bellgyrhaeddol a llydan eu gorwelion. Ym mhle arall y cei di’r cyfle i ddefnyddio’r dechnoleg fwyaf blaengar er mwyn dysgu am adeiledd y Ddaear ac esblygiad ei thirffurfiau dan ddylanwad prosesau daearegol a geomorffolegol, ddoe a heddiw? Ym mhle arall y cei di hefyd y cyfle i ddysgu am effaith trychinebau naturiol a gweithgareddau dynol sydd wrth wraidd ein dealltwriaeth o’r byd o’n hamgylch?

O dderbyn gradd mewn Daearyddiaeth, bydd gennyt sylfaen gadarn ar gyfer sawl gwahanol fath o yrfa, o’r maes amgylcheddol i gynllunio trefol, ac o’r maes cyfansoddi polisi i weithio gyda mudiadau elusennol a llywodraethol.

Cei di gyfle, wrth astudio’r pwnc, i ddysgu am faterion cyfoes ein byd dan arweiniad arbenigwyr yn eu maes. Byddi di’n dilyn modiwlau sy’n ymdrin â materion cyfoes fel globaleiddio a pherthnasau cymdeithasol cyfoes, cynaliadwyedd, prosesau’r byd, ynghyd ag ymateb dynol i beryglon naturiol. 

Yn ogystal â darlithoedd traddodiadol, byddi di’n cymryd rhan mewn trafodaethau manwl o fewn grwpiau bach (tiwtorialau a seminarau), yn datblygu’r gallu i weithio mewn tîm drwy wneud gwaith grŵp a chyflwyniadau, ynghyd â meithrin sgiliau i weithio’n annibynnol trwy gynllunio prosiect ymchwil. At hynny, cei di gyfle i ymarfer dy sgiliau’n uniongyrchol drwy fynd ar brofiad gwaith, ynghyd â mynd ar deithiau maes i leoliadau diddorol fel Penrhyn Gŵyr, a hyd yn oed Efrog Newydd neu Vancouver.

Wrth fanteisio ar yr holl gyfleoedd hyn, a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg, byddi di’n adeiladu seilwaith o sgiliau a fydd yn amhrisiadwy ym mha bynnag yrfa y byddi di’n dewis yn y dyfodol. Bydd y gallu i ymdrin â’r maes yn y Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg yn bluen ychwanegol yn dy het, ac yn allu deniadol i unrhyw ddarpar gyflogwr.

Mae gradd mewn Daearyddiaeth yn fan cychwyn ardderchog ar gyfer ystod eang o yrfaoedd, boed hynny yn y sector cyhoeddus, sector preifat neu feysydd amrywiol eraill. Gwelir nifer o raddedigion yn mynd yn eu blaenau i weithio fel cynllunwyr ffyrdd a systemau trafnidiaeth, ystadegwyr i’r Llywodraeth, anturiaethwyr, cynhyrchwyr ffilm a rhaglenni dogfen, newyddiadurwyr, gweithwyr elusennol mewn gwledydd tramor, ynghyd ag ymchwilwyr academaidd (sy’n gweithio ar rai o faterion mwyaf difyr a dylanwadol ein hoes).

Chwilotydd Cyrsiau

Darganfyddwch gyrsiau yn y maes yma chwilio