Gwyddorau Amgylcheddol ac Eigion

Gwyddorau Amgylcheddol ac Eigion

Oes gen ti ddiddordeb yn yr amgylchedd? Wyt ti’n awyddus i ddysgu mwy am brosesau naturiol a’r berthynas rhyngddynt? Wyt ti eisiau gweld perfformiad amgylcheddol gwell gan fusnesau Cymru? Os felly, mae gradd ym maes y Gwyddorau Amgylcheddol yn ddelfrydol ar dy gyfer.

Mae Gwyddor Amgylcheddol yn ddisgyblaeth eang ac fe fyddi’n astudio bygythiadau cyfoes sy’n wynebu’r byd a’i bobl megis newid hinsawdd, llygredd, cadwraeth a diogelwch bwyd. Wrth astudio’r pwnc, bydd gennyt sylfaen gadarn mewn Bioleg, Cemeg, Daeareg a Gwyddorau’r Môr, ynghyd ag ymwybyddiaeth gref o’r berthynas rhyngddynt a’u heffaith ar y ddynoliaeth. 

Yn ystod y cwrs, cei sawl cyfle i gyfarfod aelodau o weithlu’r sector amgylcheddol, ynghyd â chyfle i dreulio cyfnod ar brofiad gwaith. Wrth weithio yn y sector, byddi’n cydweithio â’r diwydiannau amgylcheddol (e.e. amaeth, dŵr, twristiaeth), lle disgwylia’r cyrff statudol i staff allu trin a thrafod yn y Gymraeg a’r Saesneg fel ei gilydd. O astudio rhan o dy gwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, byddi’n magu hyder i gyflwyno materion amgylcheddol yn y ddwy iaith, a fydd yn gaffaeliad i ti wrth i ti ddechrau ar dy yrfa.

Gelli ddod o hyd i raddedigion y maes yn gweithio mewn nifer o wahanol feysydd, gan gynnwys cadwraeth a gwarchod cynefinoedd, ymgynghori amgylcheddol, datblygu a gweithredu polisi, monitro ansawdd dŵr, ynghyd â rheoli gwastraff.

Chwilotydd Cyrsiau

Darganfyddwch gyrsiau yn y maes yma chwilio