Mathemateg

Mathemateg

Mae Mathemateg yn bwnc eang iawn; mae’n iaith yn ei hun, a chaiff ei defnyddio ar hyd ystod eang o feysydd gwyddonol, e.e. Ffiseg a Pheirianneg. 

Wrth astudio Mathemateg, mae modd i ti arbenigo mewn agwedd ar y pwnc, megis Ystadegaeth, Mathemateg Gymhwysol, Mathemateg Bur neu ymchwil weithrediadol, neu gelli astudio unrhyw gyfuniadau o’r rhain. Gyda’r bwriad o gyfoethogi dy brofiad dysgu ymhellach, mae rhai prifysgolion yn cynnig cyfleoedd i weithio mewn diwydiant, neu dramor, am flwyddyn. 

Mae dwy flynedd gyntaf cyrsiau MMath a BSc yr un fath fel rheol, a bydd cyfle i drosglwyddo rhwng y naill gynllun a’r llall yn ôl dy ddymuniad.

Mae’n wir dweud bod graddedigion Mathemateg yn debygol o dderbyn y cyflogau uchaf, a hynny’n ail yn unig i raddedigion Meddygaeth a Deintyddiaeth.Mae galw cynyddol am raddedigion Mathemateg, a chydnabyddir pwysigrwydd sgiliau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) yn agenda cynllun Llywodraeth Cymru, Gwyddoniaeth i Gymru.  

Gall gradd mewn Mathemateg dy baratoi at yrfa ddisglair, a gellid dod o hyd i raddedigion Mathemateg yn gweithio mewn amryw o feysydd, boed fel ymchwilwyr, peirianwyr, rhaglenwyr, cyfrifwyr neu athrawon. Hyd yn oed os byddi’n dewis gweithio mewn maes arall ar ôl graddio, bydd dy sgiliau i ddadansoddi, datrys problemau, meddwl yn feirniadol, ynghyd â’th sgiliau ymarferol, cyfrifiadurol a chyfathrebu yn gaffaeliad i ti ym mha bynnag yrfa y byddi di’n ei dewis.     

Addysgir elfennau o gyrsiau gradd Mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg mewn mwy nag un sefydliad. Mae’r gallu i drin a thrafod yn y ddwy iaith yn hanfodol bwysig wrth gyfathrebu yng Nghymru, ac mae astudio elfennau o gyrsiau gradd Mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg yn rhoi cyfle euraidd i ti ddatblygu’r sgiliau ieithyddol angenrheidiol.  

Chwilotydd Cyrsiau

Darganfyddwch gyrsiau yn y maes yma chwilio

Barn y Myfyrwyr

"Mae Mathemateg yn bwnc eang sy'n agor drysau lu yn y byd gwaith. Mae'n bwnc diddorol am fod ganddo lawer o agweddau. Hoffwn i'r cwrs fy arwain at yrfa mewn cyfrifeg."

Dafydd Griffith, Mathemateg