Y Gwyddorau Biolegol

Y Gwyddorau Biolegol

Cynigia’r Biowyddorau gyfle arbennig i ddeall sut mae’r byd o’n cwmpas yn gweithio. Beth fydd effeithiau newid hinsawdd ar yr amgylchedd o’n cwmpas? Faint o’n deunydd genetig ni sy’n gyffredin â deunydd genetig mwnci neu fanana?

Seilir y Biowyddorau ar ymchwil ac arbrawf mewn labordy ac yn y maes. Ynghyd ag ehangu dy wybodaeth wyddonol a’th ddealltwriaeth o dechnegau gwyddonol safonol, fe gei hefyd gyfle i feithrin sgiliau trosglwyddadwy mewn ystadegau, dulliau cyfathrebu a chyflwyno, yn ogystal â sgiliau trefnu (fel unigolyn ac mewn grŵp). 

Yn ategol at ddarlithoedd traddodiadol, fe fyddi hefyd yn dysgu am y maes drwy gymryd rhan mewn tiwtorialau a seminarau, ynghyd â datblygu’r gallu i weithio’n annibynnol drwy gynllunio prosiect ymchwil. Fe gei gyfle mewn ambell brifysgol i dreulio cyfnod ar brofiad gwaith, ynghyd â mynd ar deithiau maes i safleoedd ar draws y byd.

O fanteisio ar astudio’r Gwyddorau Biolegol drwy gyfrwng y Gymraeg, fe fyddi’n adeiladu seilwaith o sgiliau a fydd yn amhrisiadwy ym mha bynnag yrfa y byddi’n dewis. Yng Nghymru, mae cyflogwyr ym maes y Biowyddorau’n cydnabod pwysigrwydd cyfathrebu effeithiol yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae hyn yn arbennig o wir mewn swyddi lle mae cyfathrebu ag aelodau o’r cyhoedd yn rhan hanfodol o’r gwaith; yn y byd amgylcheddol (gyda thirfeddianwyr, amaethwyr a garddwriaethwyr) ac mewn ysbytai (gyda chleifion; yn oedolion a phlant).

Chwilotydd Cyrsiau

Darganfyddwch gyrsiau yn y maes yma chwilio