Prif Brosiectau

Prosiectau'r Coleg

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae'r Coleg wedi cyllido nifer fawr o brosiectau mewn ystod eang o feysydd ac mae detholiad o'r prosiectau hynny i’w gweld isod:

Gofalu Trwy’r Gymraeg

Mae’r ‘ap’ yn cynnwys geirfa ac ymadroddion ym maes gofal iechyd er mwyn i unigolion sy’n gweithio yn y maes allu defnyddio’r Gymraeg gyda chleifion.

Gwobrwywyd arloesedd yr ‘ap’ hwn yng ngwobrau ‘Cymraeg mewn Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol 2014’. 

 

Darllen Mwy

Geiriadur Termau

Mae’r Coleg yn cyflogi terminolegydd yn llawn-amser i ddatblygu a chysoni termau yn y sector addysg uwch. Mae’r meysydd yn cynnwys Gwleidyddiaeth Ryngwladol, y Gyfraith, Diwydiannau Creadigol, Seicoleg, Rheoli Coetiroedd, Addysg a Phlentyndod, Mathemateg a Ffiseg, Daearyddiaeth a Chwaraeon.

Gellir cysylltu â’r Terminolegydd, Tegau Andrews ar t.andrews@bangor.ac.uk

Darllen Mwy

Cyfres Ddigidol

Pwrpas y prosiect hwn yw digido llyfrau Cymraeg sydd allan o brint ac sy’n berthnasol i astudiaethau academaidd addysg uwch. Mae’r casgliad i’w weld ar Lyfrgell Adnoddau’r Porth a gellir darllen y cyfrolau ar ffurf e-lyfr. Ymhlith y teitlau mwyaf poblogaidd y mae Prydeindod ac A Raid I’r Iaith Ein Gwahanu gan J. R. Jones, Y Traddodiad Rhyddiaith a olygwyd gan Geraint Bowen a Maniffesto’r Blaid Gomiwnyddol a gyfieithiwyd i’r Gymraeg gan W. J. Rees o waith Karl Marx.

Darllen Mwy

Cronfa Cyfieithiadau’r Gymraeg

Dyma gatalog ar-lein o destunau a gyfieithwyd i'r Gymraeg o ddechrau'r ugeinfed ganrif ym meysydd y Dyniaethau, y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol. Fe’i dewiswyd yn bennaf o blith testunau rhyddiaith a drama a allai fod o ddiddordeb ar gyfer ymchwil ac addysgu ar lefel addysg uwch. Yn achos rhai o’r cyfieithiadau a geir yn y gronfa, gellir cael mynediad at y testun llawn.

Croesewir ychwanegiadau i’r gronfa ac mae modd cysylltu â ni er mwyn enwebu cyfieithiadau eraill, gan gynnwys rhai na chyhoeddwyd. Wrth gysylltu, gofynnir am fanylion llawnaf posibl y cyfieithiad.

Darllen Mwy

Esboniadur

Mae’r Esboniadur yn adnodd ar-lein i fyfyrwyr addysg uwch a disgyblion ysgolion uwchradd sy’n cyflwyno gwybodaeth ar ffurf wicipedia mewn meysydd amrywiol. Mae’n cynnwys diffiniadau ac esboniadau ym maes Daearyddiaeth; gwybodaeth am ffilmiau a rhaglenni Cymraeg a Saesneg gan gynnwys clipiau fideo mewn adran a elwir ‘Yn y Ffrâm’; manylion am ddramodwyr Cymreig rhwng 1880 a 1940, ynghyd â gwybodaeth am rai o ddramâu’r ugeinfed ganrif. Casglwyd y wybodaeth gan ddarlithwyr ac ôl-raddedigion, ac eir ati i ddatblygu’r gronfa.

Darllen Mwy