Rhaglen Datblygiad Staff

Nod y Rhaglen Datblygiad Staff yw cefnogi ac atgyfnerthu rhagoriaeth mewn ymarfer academaidd yng Nghymru trwy gydweithio'n agos gydag arbenigwyr profiadol o brifysgolion ledled Cymru.

Mae’r Coleg yn cynnal gweithgareddau hyfforddiant misol ar gyfer darlithwyr, boed yn staff newydd neu'n staff profiadol, sy'n addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r hyfforddiant yn agored i bawb o unrhyw sefydliad addysg uwch, ac yn fodd i bobl rannu profiadau wrth iddynt feithrin arferion academaidd da a datblygu eu sgiliau addysgu.

Cyfuniad o weithdai hyfforddi wyneb yn wyneb (a gynhelir mewn canolfannau ar draws Gymru) ac ar ffurf recordiadau fideo (sydd i'w gweld ar y Porth Adnoddau) a geir trwy’r rhaglen flynyddol. Bydd cyfle i ddysgu a thrafod yng nghwmni cyfoedion yn ystod y dyddiau hyfforddi 'byw' yn ogystal â chyfle i ddysgu wrth eich pwysau ac yn eich amser eich hun gyda'n hyfforddiant ar-lein.  Mae’r holl weithdai sydd ar gael yn y Porth Adnoddau i’w mwynhau nawr, wedi eu rhestru isod.

Mae'r gweithdai hyfforddi wedi eu teilwra’n benodol i hyrwyddo datblygiad proffesiynol parhaus academyddion sy’n gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg, ac nid oes rhaid dilyn unrhyw gynllun cymhwyso penodol er mwyn manteisio ar yr hyfforddiant. Mae croeso i bawb.

Mae'r Coleg hefyd yn cynnal Rhaglen Sgiliau Ymchwil ar gyfer myfyrwyr ôl-radd. Cynhelir yn ogystal gynhadledd ymchwil blynyddol er mwyn ysgogi’r genhedlaeth nesaf o academyddion i rwydweithio gyda’i gilydd, a chyflwyno papurau ymchwil - trwy gyfrwng y Gymraeg - gerbron eu cyfoedion. Mae croeso i staff newydd a phrofiadol fel ei gilydd i ddod i'r gynhadledd ac i gefnogi'r to iau.

Cysylltwch â ni am faterion yn ymwneud a hyfforddiant: datstaff@colegcymraeg.ac.uk