Laura Beth Davies

Prifysgol Caerdydd: Cymraeg

Laura Beth Davies

Prifysgol Caerdydd: Cymraeg

Mae twf a datblygiad addysg cyfrwng Cymraeg yn fwriad polisi allweddol Llywodraeth Cymru ac amlinellir ei hamcanion am y tymor hir yn y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg (Llywodraeth Cynulliad Cymru 2003, 2010; Llywodraeth Cymru 2012).  Mae adroddiadau yn cydnabod yn gyson rôl allweddol addysg er mwyn gwireddu targedau’r Llywodraeth o gynyddu nifer siaradwyr Cymraeg (Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2002; Llywodraeth Cynulliad Cymru 2003; Llywodraeth Cymru 2012).  Fodd bynnag, mae un maes pwysig mewn addysg nad yw wedi derbyn sylw digonol, sef addysg bellach.  Mae diffyg deublyg; yn gyntaf mae diffyg yn y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar y lefel hon ac yn ail, mae diffyg ymchwil sy’n astudio’r ddarpariaeth sydd yn bodoli a’r galw am ragor o ddarpariaeth.     

Nod y prosiect yw llenwi’r bwlch hwn gan ddefnyddio’r fethodoleg a amlinellir yn adran ‘Sut gellir datrys y broblem?’  Yn ogystal â’i gwerth academaidd, gallai’r ymchwil gael ei defnyddio gan y Llywodraeth a chan amryw o gyrff sy’n gysylltiedig ag addysg yng Nghymru, yn enwedig y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

Dyddiad cychwyn: 1 Hydref 2015

Mae Laura wedi ennill ei doethuriaeth erbyn hyn.