Cynhadledd Ymchwil Ar-lein

Cynhadledd Ymchwil, 29 Mehefin 2021 (ar-lein)

Cynhadledd rhyngddisgyblaethol blynyddol yw Cynhadledd Ymchwil Cyfrwng Cymraeg y Coleg. Gwahoddir gwyddonwyr, dyniaethwyr a chymdeithasegwyr o bob cwr o Gymru a thu hwnt i ddod ynghyd, er mwyn rhannu ffrwyth eu hymchwil academaidd drwy gyfrwng y Gymraeg a chwrdd ag ysgolheigion eraill.

Trefnir y gynhadledd fel rhan o raglen hyfforddi'r Coleg ar gyfer staff academaidd, myfyrwyr ôl-raddedig a chymrodyr ôl-ddoethuriaeth, ac anogir deiliaid Ysgoloriaethau Ymchwil y Coleg yn enwedig i fynychu a chyflwyno papurau ymchwil.

Prif bwrpas y gynhadledd yw i roi cyfle i’r genhedlaeth nesaf o academyddion Cymraeg eu hiaith i dorri eu dannedd ar gyflwyno eu hymchwil gerbron cynulleidfa o gyfoedion. Gwahoddir darlithwyr mwy profiadol i fynychu’r digwyddiad hefyd, fel y gallant rannu eu harbenigedd gyda’r cyfranwyr a helpu ysgogi ysbryd o gydweithio rhyng-sefydliadol a thrawsbynciol.

I edrych nôl ar Gynhadledd Ymchwil 2020, cewch fynediad at y papurau a phosteri ymchwil ar y Porth Adnoddau. Cyfrannodd 13 o fyfyrwyr ôl-radd a staff academaidd at y digwyddiad trwy gyfrwng papur neu boster ymchwil, a derbyniwyd dros 200 o gofrestriadau gan unigolion ar draws y sefydliadau addysg uwch yng Nghymru a thu hwnt.  

Cysylltwch â ni trwy Trydar @olraddccc neu ar e-bost: datstaff@colegcymraeg.ac.uk

Cynhadledd Ymchwil 2021

Ffurflen Gofrestru

Galwad am Bapurau

Gwahoddwn bawb sydd â diddordeb i gynnig cyflwyniad byr neu boster ymchwil.

Mae cyfle i gynnig un o'r canlynol:

1. Cyflwyniad byw - disgwylir i gyflwyniadau byw fod yn 20 munud o hyd (gyda 10 munud ychwanegol ar gyfer cwestiynau)
2. Cyflwyniad wedi ei flaen-recordio - disgwylir i gyflwyniadau sy'n cael eu blaen-recordio fod yn 5 munud o hyd (gyda 5-10 munud ychwanegol ar gyfer cwestiynau byw)
3. Poster Ymchwil

Dylid anfon unrhyw gynigion ar gyfer papur / poster at Lois McGrath – l.mcgrath@colegcymraeg.ac.uk – erbyn Dydd Gwener, 16 Ebrill 2021.

Dylid cyfyngu cynigion i grynodeb o 300 gair.