Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’r Coleg yn cyflawni hyn drwy weithio yn effeithiol mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf.

Newyddion

PRIFYSGOLION CYMRU YN UNO I LANSIO HWB CYMORTH I FYFYRWYR SY’N MYND I’R BRIFYSGOL

Heddiw (13/05/21) bydd Llywodraeth Cymru a phob un o'r naw prifysgol yng Nghymru yn lansio adnodd ar y cyd gan ddod â chyfoeth o ddeunyddiau ynghyd a fydd yn helpu myfyrwyr sy'n mynd i'r brifysgol am y tro cyntaf i fod yn ‘Barod ar gyfer Prifysgol – yr hwb cyntaf o'i fath yn y DU.

mwy…

Prosiect ymchwil newydd i annog mwy o ddisgyblion o gefndir du, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig eraill i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dymuno comisiynu prosiect ymchwil i ddeall yn well beth yw barn disgyblion, dysgwyr a phrentisiaid Cymraeg a dwyieithog o gefndir du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig eraill (DALlE) o gynlluniau amrywiol y Coleg i ddenu dysgwyr i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog.

mwy…

Penodi aelodau newydd i’r Bwrdd Cyfarwyddwyr

Dydd Mercher 31 Mawrth 2021

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyhoeddi penodiad tri aelod newydd i Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg. Bydd Ann Beynon, Dr Anwen Jones a’r Athro Enlli Thomas wedi dechrau ar eu swyddogaeth erbyn dechrau mis Ebrill ac yn parhau am gyfnod o bedair blynedd.

mwy…